info@child.or.gov.mn      (+976) 70350136

Орхон аймгийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газрын 2013-2016 оны стратеги зорилтыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны нэгдсэн төлөвлөгөө


              2013.01.28

Стратеги зорилтын хүрээ

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

Хэрэгжүүлэх арга зам

Хүрэх үр дүн

Хугацаа

Стратегийн зорилт -1. Хүүхэд,  гэр бүлийг болзошгүй эрсдэл,  дарамт хүчирхийлэл, гэнэтийн аюул,   гэмт хэрэг, эрхийн зөрчлөөс  хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх,  зорилтот бүлгийн хүүхэд, гэр бүлийн хамгаалал, хяналтыг сайжруулах, нөхөн сэргээх  ажлыг    төр олон нийт, хувийн хэвшлийн байгууллагуудтай  хамтран зохион байгуулах

 

 

 

 1

 

 

 

Хүнд нөхцөл дэх хүүхдийн хамгаалал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1. Асран халамжлах хүнгүй бүтэн болон хагас өнчин  хараа хяналтгүй хүүхдийг  төрийн анхаарал халамжинд авч эрхийг нь хамгаалах, гэр бүлийн орчинд өсч хүмүүжих бололцоог бүрдүүлэх

Гэр бүлтэй харилцан ярилцах

Хүнд нөхцөлд байгаа хүүхдэд зориулсан хөтөлбөрүүд хэрэгжүүлэх

Хүнд нөхцөлд байгаа хүүхдийн байдал сайжирна.

2013

1.1.2 Сум багийн “ Өрхийн амьжиргаа дэмжих зөвлөлийн“ гишүүдийг чадваржуулах,  стратегийн чадавхи бэхжүүлэх сургалтанд хамруулах

Баг сумтай хамтран ажиллах

Зорилтот бүлгийн хүмүүс зээл авч өрхийн үйлдвэрлэлээ хөгжүүлнэ

2013-2016

1.1.3 Хүүхдэд үзүүлж байгаа асрамж халамж, хамгааллын үйлчилгээний  стандартыг хэрэгжүүлэх

Төрийн болон ТББ-тай хамтран ажиллаж, халамжийн газруудын нөхцөл байдалтай танилцан, арга зүйн зөвлөмж өгч ажиллана

Халамж, асрамжийн  стандарт бүрэн хангагдана

2013-2016

1.1.4 Гэр бүл хүүхэд хамт олонд түшиглэсэн хүүхэд хамгааллын үйлчилгээний  чиглэлээр ажиллаж буй ТББ-ын ажлыг дэмжих  ЗД –тай гэрээлэх үйл ажиллагааг хөгжүүлэх

Хүүхдийн төлөө гаргаж буй сэтгэл зүтгэлийг нь үнэлэх, олон нийтэд сурталчлах

 Хүүхдийн асуудлаар ажиллах Төрийн болон ТББ- ын оролцоо нэмэгдэнэ

2013-2015

1.1.5  Хүнд нөхцөлд амьдарч байгаа хүүхдийн  нарийвчилсан судалгаа гарган  багуудтай хамтран ажиллаж шаардлагатай  хүүхдэд өдрийн үйлчилгээ хүргэх

Гэр бүлд нь туслах асуудлыг баг,  сумтай хамтарч шийдвэрлэх

Хүнд нөхцөлд байгаа хүүхдэд үйлчлэх хүрээ нэмэгдэнэ.

2013-2016

1.1.6 Хүчирхийлэлд өртсөн болон өртөж болзошгүй хүүхдүүдийн талаар  сургууль, хууль хяналтын байгууллага, баг, хэсгийн ахлагчтай  хамтран судалгаа гаргаж, хяналтанд авч ажиллах 

Сургуулийн нийгмийн ажилтан, баг,  хорооны хэсгийн ахлагч нараас санал авах  санал ын дагуу уулзах, зөвлөгөө өгөх

Хүчирхийлэлд өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх мэдээллийг  зохих хүмүүст хүргэж,  хүчирхийлэлд өртсөн буюу өртөж болзошгүй хүүхдийн хамгааллын хүрээ өргөжнө.

2013-2016

1.1.7  Сургууль завсардсан хүүхдийн  судалгааг БСГ, баг, сумуудтай хамтран  гаргаж,  албан бус боловсролын сургалтанд хамруулах

Баг сумын засаг дарга нарт завсардаж байгаа хүүхдийн асуудлаар бичиг тоот өгөх завсардсан нөхцөл байдал шалтгааныг тодруулж  арга хэмжээ авах

Сургууль завсардсан хүүхдийн тоо  одоогийн түвшнээс 2 дахин буурна.

2013-2016

1.1.8 Хараа хяналтгүй хүүхдийн судалгааг нарийвчлан гаргаж, үзүүлсэн тусламж, арга хэмжээний бүртгэлтэй болох ,ТББ –тай хамтран ажиллах

Тэмдэглэл хөтлөх нэгж карттай болгох, эцэг эхтэй нь хамт байлгах

Хүүхэд, гэр бүлийн  нөхцөл байдал  сайжирна

2013-2015

1.1.9 Бүтэн өнчин хүүхдүүдийн судалгааг нарийвчлан гаргаж, тэдэнд үзүүлэх үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх

Бүтэн өнчин хүүхдүүдтэй санал солилцох, тулгамдсан асуудлаар ярилцах

Бүтэн өнчин хүүхдийн нийгмийн баталгаа хангагдана.

2013-2016

1.1.10 Эцэг эхийн хараа хяналт сул,  хөдөлмөр эрхэлдэг хүүхдүүдийг нийгэмшүүлэх,  Хүүхэд хамгааллын төвөөр дамжуулан  гэр бүлтэйгээ байх  нөхцлийг хангах

Аймгийн ИТХ болон  ЗДТГ-ын дэмжлэгээр хэрэгжүүлэх

Хүүхэд бүр суурь эрхээ эдлэх боломж хангагдана

2013-2016

 

2

 

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн хамгаалал

 

 

1.2.1. ХБХ-ийн судалгаа бүртгэлийг шинчлэн тогтоож , нэр төрлөөр нь нарийвчлан гаргах

ХБХ-ийн эцэг эхийн холбоо,  Сум багийн хэсгийн ахлагч, нийгмийн ажилтнуудтай хамтран ажиллах,  сургалт зохион байгуулах

Хүүхдийн хэрэгцээт туслах хэрэгслээр хангагдана

2013-2016

1.2.2 Хэвтэрт байнга байдаг ХБХ-дэд гэрээр айлчлах төслийг хэрэгжүүлж турших

ТББ –ын хүмүүсээр дамжуулан төсөл хэрэгжүүлэх

Байнга  хэвтэрт байдаг хүүхдийн оролцоо нэмэгдэнэ.

2013-2015

1.2.3 ХБХ-ийн эцэг эхэд  хүүхэдтэйгээ ажиллах арга барилд сургах  сургалт зохион байгуулах 

Сургалт зохион байгуулах

ХБХ-ийн хүүхдийн асаргаа сувилгаа сайжирна

2013-2016

1.2.4 ХБХ –ийн эрхийг хамгаалах олон улсын өдрийг угтаж,  төрөл бүрийн уралдаан тэмцээн, өдөрлөг,  урлаг, спортын наадам зохион байгуулах

ХБХ-ийн онцлог, чадварт тулгуурласан арга хэлбэрийг сонгон хэрэгжүүлэх

ХБХ-ийн  оролцоо дээшилж, сэтгэл зүйн таашаал бий болж,  олон нийтийн ойлголт, хандлага өөрчлөгдөнө.

2013-2016

1.2.5  Зайлшгүй туслах хэрэгсэл шаардлагатай хүүхдүүдийн  судалгааг гаргаж , ОУБ-ын туслалцааг хандуулах

ОУБ-дад авсан судалгааны дагуу ортофед хэргсэл, сонсголын аппарат нийлүүлэх

Хүүхдийн хэрэгцээ хангагдана

2013-2015

1.2.6 ХБХ-ийн нөхөн сэргээх төвтэй болох

Шаардлагатай тоног төхөөрөмж нийлүүлэх

ХБХ-ийн дасгал сургуулилт хийж  хэвшинэ

2013-2015

 

3

 

Хүүхдийн хөдөлмөр эрхлэлтэнд хяналт тавьж ажиллах

1.3.1 Хөдөлмөр эрхэлдэг хүүхдийн мэдээллийн сан байгуулах

Хүүхдүүдтэй холбоо тогтоож ажиллах

Хүүхдийн байдлын талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэлтэй болно

2013-2016

1.3.2 Хүүхдийн хүнд, тэвчишгүй хөдөлмөрийг устгах  хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж,  тайлан мэдээг хугацаанд нь явуулж байх

Төрийн болон ТББ-дад хандаж  төсөл хөтөлбөр бичих

Хүүхэд хөдөлмөрөөс хөндийрнө

2013-2016

1.3.3 Хөдөлмөр эрхэлдэг хүүхдүүдийн  чуулганыг 2 жил тутам зохион байгуулж  үр дүнг тооцох

Төрийн бус байгуулагатай хамтарч  ажиллах

Хүүхдийн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах  нөхцөл боломж сайжирна.

2013-2016

1.3.4 Хүүхдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн байдалд  үзлэг шалгалт хийж  дүгнэлт гаргах

Төрийн болон  төрийн бус байгууллагуудтай  хамтарч

Хүүхдийн хөдөлмөр эрхлэлт багасна.

2013-2015

1.3.5 Хүүхдийн хөдөлмөрийн эсрэг дэлхийн өдрийг  угтаж  зохистой аян өрнүүлж ажиллах

Төрийн болон ТББ тай хамтарч өдөрлөг, уулзалт, уралдаан тэмцээн зохион байгуулах

Хөдөлмөр эрхэлдэг хүүхдийн оролцоо нэмэгднэ.

2013-2016

1.3.6 Засгийн газраас баталсан  Насанд хүрээгүй хүнийг  ажиллуулахыг хориглосон  ажлын байрны жагсаалтад хяналт тавьж ажиллах

МХГ,ҮЭХ болон бусад байгууллагуудай хамтарч ажиллах

Шаардлагын дагуу насанд хүрээгүй хүүхэд  ажиллахгүй болсон байна.

2013-2016

 

4

 

Аймгийн хэмжээнд гэр бүлд чиглэсэн үйл ажиллагаа,хүүхдийг гэр бүлд нь төлөвшүүлэх  ажлыг төр,төрийн бус байгууллагуудтай  сүлжээ бий болгон ажиллах

 

1.4.1  Зорилтот бүлгийн  эцэг эх асран хамгалагчдад зориулан,  гэр бүлийн сургалтын хөтөлбөр  боловсруулан хэрэгжүүлэх

Баг сум ОУБ-тай хамтарч ажиллах

 Гэр бүлийн талаарх ойлголт хандлага өөрчлөгдөнө.

2013-2015

1.4.2  Сумын нийгмийн ажилтнуудын чадавхийг  бэхжүүлэх сургалтыг тогтмолжуулах

Сургалтанд хамруулах,  төрөл бүрийн уралдаан тэмцээн зохион байгуулах

Нийгмийн ажилтнуудын мэдлэг чадвар сайжирна.

2013-2016

1.4.3 Зорилтот бүлгийн хүүхдүүдийн  эцэг эхийн зөвлөлийн ажлыг эхлүүлэх, ажиллах арга барилд сургах

Гэр хорооллын багуудын эмзэг бүлгийн айл өрхийн эцэг эхийн зөвлөлтэй болох

 Ангийн эцэг эхийн зөвлөлийн ажил  одоогийн түвшнээс ахицтай болно.

2013-2016

1.4.4  Залуу эцэг эхэд  зориулсан сургалтын хөтөлбөр  боловсруулан хэрэгжүүлэх

Баг , сум   гэр бүлтэй ажиллах

Залуу гэр бүлийн төлөвшил, бат бэх чанар сайжирна

2013-2016

1.4.5 Охид эмэгтэйчүүдийг хүндэтгэх сарын аяныг тогтмол зохион байгуулж үлгэр жишээ манлай охид хөвгүүдийг шалгаруулж байх

Хэлэлцүүлэг ярилцлага хүүхдийн санал хүсэлт,  багш,  эцэг эхийн тодорхойлолтыг үндэслэнэ.

Үлгэр дууриалтай зөв төлөвшил олж авна

2013-2016

1.4.6  Эцэг эхийн оролцоог дэмжих хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж турших

Эцэг эхийн хамтарсан оролцооны үр дүн хүүхдийн хүмүүжилд нөлөөлнө

Эцэг эх, хүүхэд, сургуулийн гурвалсан  холбоо сайжирна

2013-2015

Гарцын хэмжээс : 

a.     Бүтэн, хагас өнчин, хараа хяналтгүй хүүхдийг  төрийн анхаарал халамжинд авч эрхийг нь хамгаалах, гэр бүлийн орчинд өсч хүмүүжих бололцоо бүрдсэн байна.

b.    Зорилтот  бүлгийн  хүүхэд хамгааллын үйлчилгээний  чиглэлээр ажиллаж буй ТББ-ын тоо нэмэгдсэн байна.

c.     Эцэг эхийн хараа хяналт сул  тэнэдэг хүүхдийн тоог буруулахад чиглэсэн нийгмийн үйлчилгээг өргөжүүлж, тэдний оролцоог хөгжүүлсэн байна

d.    ХБХ-ийн оролцоо нэмэгдэн,  үйл ажиллагааны цар хүрээ өргөжсөн байна.

e.     Хүнд нөхцөлд байгаа хүүхдийг нийгэмшүүлэх төсөл тогтвортой хэрэгжиж, тэнэмэл хүүхэд, хүнд хөдөлмөр эрхлэлтээс сэргийлэх нөлөөлийн ажлууд нэмэгдэнэ.

f.     Хүүхдийн хүмүүжлийн талаар  залуу эцэг эхчүүдэд  зориулсан сургалтуудыг  албадан зохион байгуулснаар зорилтот бүлгийн хүмүүсийн хүүхэдтэй харьцах эерэг хандлагуудыг  бий болгоно.

g.    Баг бүрийн хүүхэд гэр бүлтэй ажиллах  нийгмийн ажилтны тоо нэмэгдэнэ.

Үр дүнгийн шалгуур :

a.     Эцэг эхийн хараа хяналт сул  тэнэмэл хүүхдийн тоо одоогийн байгаагаас 50% буурна.

b.     Хөдөлмөр эрхэлдэг хүүхдийн тоо багасаж,  тэвчишгүй хүнд хөдөлмөр эрхэлдэг хүүхэдгүй болсон байна.

c.      Залуу эцэг эх болон зорилтот бүлгийн хүмүүсийн хүүхдээ хүмүүжүүлэх арга барилд өөрчлөлт гарсан байна.

d.    Баг суманд  Хүүхэд,  гэр бүлтэй ажиллах нийгмийн ажилтан , сэтгэл зүйчийн тоо нэмэгдэн, өрхийн үйлчилгээ ойртсон байна

e.     Хүүхдийн хамгаалагдах орчин сайжирсан байна.

 5

 

 

 

 

Хүүхдийг  эрүүл мэндээ хамгаалах,  эрүүл аж төрөх зан үйлд сургах

 

 

 

 

 

 

1.5.1 ЕБС,Цэцэрлэгүүдийг эрүүл мэндийн өдөртэй болгох, сар бүр  эрүүл мэндийн өдөрлөгийг тодорхой сэдвүүдээр  зохион байгуулах

Сургууль, цэцэрлэг бүр төлөвлөгөө гарган зохион байгуулна.

Сар бүр эрүүл мэндийн өдөртэй болсон байна.

2013-2016

сар бүр

1.5.2   Эрүүл аж төрөх зан үйлийг сурталчилсан самбар, плакат, үзүүлэн, гарын авлага  гарган сургууль, цэцэрлэг, хүүхдийн байгууллага,  олон нийтэд  сурталчилж байх

Сургууль цэцэрлэгүүдэд   хүргүүлж, ил тод байрлуулж сурталчлах

Хүүхэд бүрд хүртээмжтэй болсон байна.

 

2013-2016

1.5.3 Үе тэнгийн сургагч бэлтгэх сургалтыг тогтмол үе шаттай  зохион байгуулах

Сургууль бүрээс 1-2 хүүхэд сонгон авч улирал улирал бүр зохион байгуулах

Сургагч хүүхдүүдийн тоо нэмэгдсэн байна.

2013-2016 улирал бүр

1.5.4 Хүүхэд өсвөр үеийнхний дунд тохиолдож байгаа осол гэмтлийн талаар нэгдсэн судалгаа хийж,зөвлөмж боловсрууулан, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ зохион байгуулах.

Судалгаа гаргаж,урьдчилан сэргийлэх  ажилд хүүхдийн оролцоог нэмэгдүүлэх

Тодорхой судалгаатай      болж, оролцоо нэмэгдсэн байна.

2013-2016 Улирал  бүр

1.5.5  Өсвөр үеийнхнийг хорт зуршилд донтох болон бэлгийн замаар дамжих халдвар ХДХВ,ДОХ –н халдвараас сэргийлэх чиглэлээр хамтын ажиллагааг эрчимжүүлж ,сургалт сурталчилгааг өргөжүүлэх .

Тусгай төлөвлөгөө, хөтөлбөр гарган, мэргэжлийн байгууллагатай хамтран хэрэгжүүлнэ.

Хорт зуршилд донтох хүүхдийн тоо буурсан байна.

ХДХВ,ДОХ-н талаар мэдлэгтэй болсон байна.

2013-2016    сар, улирал бүр

1.5.6 “Эрүүл мэндэд хүүхдийн оролцоо” дэвжээ тэмцээн жил бүр зохион байгуулах

Хүүхэд хүүхдэдээ эрүүл мэндээ хамгаалах арга эзэмшүүлнэ.

Хүүхэд эрүүл мэндээ хамгаалах,урьдчилан сэргийлэх арга эзэмшсэн байна.

 

2013-2016

 

 

6

 

 

 

Хүүхдийн орчинг эрүүл аюулгүй, хүүхдэд ээлтэй болгоход чиглэсэн үйл ажиллагааг мэргэжлийн байгууллага,хүмүүстэй хамтран зохион байгуулна.

 

1.6.1 СӨББ-ын хүүхдийн хоол болон “Үдийн цай “ хөтөлбөрийн чанар ,стандартад тавих  олон нийтийн хяналтыг сайжруулах ажил зохион байгуулах.

Мэргэжлийн байгууллага хүмүүстэй хамтран тогтмол хяналт тавьж ажиллана.

Үдийн цай хөтөлбөрийн чанар сайжирсан байна.

 

2013-2016

1.6.2 ЕБС, цэцэрлэг,зуслангуудын эрүүл ахуйн орчны чанарыг дээшлүүлэх чиглэлээр боловсрол, эрүүл мэнд, хүүхдийн болон хяналтын байгууллагуудын хамтын ажиллагааг сайжруулах.

Хамтарсан төлөвлөгөө гарган ажиллана.

Хүүхдийн эрүүл мэндийг хамгаалах чиглэлээр ажилладаг байгууллага ,хүмүүсийн хамтын ажиллагаа сайжирна

 

2013-2016

1.6.3 Эрүүл мэндийг дэмжигч сургууль, цэцэрлэг, “Хүүхдэд ээлтэй эмч” –ийг жил бүр шалгаруулж, урамшуулах

Болзлын дагуу сургууль, цэцэрлэгийн эмч нарын ажлыг бүтэн жилээр дүгнэж урамшуулна.

Эрүүл мэндийг дэмжигч сургууль, цэцэрлэгийн тоо нэмэгдэж, хүүхдэд үзүүлэх эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ сайжирна.

2013-2016

1.6.4  Хүүхдийн өвчлөлийн талаарх статистик судалгаатай  болж, дүгнэлт хийж  холбогдох байгуулагад санал, зөвлөмж хүргүүлэх

Хагас бүтэн жилд

Хүүхдийн өвчлөлийн албан ёсны судалгааны дагуу  өвчлөлийг бууруулах ажлыг зохион байгуулна.

 

2013-2016

1.6.5.Хүүхдийн осол гэмтлийн талаархи судалгааг авч, дүн шинжилгээ хийж, бууруулах талаар холбогдох мэргэжлийн байгуулагуудтай хамтран ажиллах

Хагас бүтэн жилд

Гэмтэл, осолд өртсөн хүүхдийн албан ёсны судалгаа, дүгнэлтийн дагуу аймгийн хэмжээнд бодлого хэрэгжинэ

2013-2016

1.6.6БС, цэцэрлэгүүдийн гамшиг, ослын үеийн бэлэн байдалд үзлэг хийж зөрчлийг арилгуулах

 

2 удаа, зарлагдсан хугацаанд

Газар хөдлөлт, гал түймрээс урьдчилан сэргийлэх, бэлэн байдлын түвшин дээшилнэ.

2013-2016

4, 10-р сард

1.6.7.Хурдан морь унаач  хүүхдийг гэнэтийн осол  гэмтлээс хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх, даатгалд хамруулах, хамгаалалтын  хувцас хэрэглэлээр бүрэн хангах  ажлыг холбогдох газруудтай хамтран үр дүнтэй хэрэгжүүлэх

 

2-3 удаа, зарлагдсан хугацаанд

Хурдан морь унаач хүүхдийг  хамгаалах,  осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх  талаар уяач, эздийн ойлголт  мэдлэг, хариуцлага дээшилж, хүүхэд гэнэтийн осолд өртөх магадлал буурна.

 

2013-2016

2, 7 -р сард

1.6.8.ЕБС-ийн сурагчид, СӨББ-ын хүүхдийг нийтийн биеийн тамир, чийрэгжүүлэлтийн хөдөлгөөнд хамруулахад мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран ажиллах

Нэгдсэн зохион байгуулалтаар ханган хэрэгжүүлэх

Хүүхдийн бие бялдрын хөгжлийн түвшин дээшилж, хөдөлгөөнд хамрагдагчдын тоо нэмэгдсэн байна

2013-2016

Улирал бүр

Гарцын хэмжээс:

 1. Хүүхдэд үзүүлэх эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ сайжирсан байна
 2.  Сар бүр эрүүл мэндийн өдөртэй болсон байна
 3.  Сургагч хүүхдүүдийн тоо нэмэгдсэн байна
 4.  Хүүхэд эрүүл мэндээ хамгаалах,эрүүл аж төрөх зан үйлд суралцсан байна
 5.  Эрүүл мэндийг дэмжигч сургууль, цэцэрлэгийн тоо нэмэгдсэн байна
 6. Хүүхдийн байгууллагын гамшгаас хамгаалах ажиллагаа сайжирна.

Үр дүнгийн шалгуур:

Хүүхдэд үзүүлэх эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ, хүүхдийн сурч амьдрах орчин, нөхцөл сайжирч,  гамшиг, болзошгүй эрдслээс хамгаалах тогтолцоо бүрдсэн байна.

 

 

7

 

 

Хүүхдийн эрхийн зөрчлийг бууруулахад хүүхэд , насанд хүрэгчдийн хамтын үйл ажиллагаа, хяналтыг  сайжруулах  талаар

1.7.1.Хүүхдийн эрхийн  зөрчлийн талаар судалгаа хийж ,дүгнэлт гаргах  

Багуудтай хамтран судалгааны баг бүрдүүлэн ажиллана.

Аймгийн  хэмжээнд хүүхдийн эрхийн зөрчил буурч, хүүхдийн эрхийн талаар цэгцтэй судалгаатай болно.

2013 оны 3-р улиралд

1.7.2 Сургууль,цэцэрлэг хүүхэдтэй ажилладаг байгууллага хүмүүсийн дунд хүүхдийн эрхийн хамгааллын асуудлаар сургалт зохион байгуулах

Хүүхэд ,эцэг эхчүүд, насанд хүрэгчдийн дунд явуулах сургалтын  хөтөлбөр боловсруулна

Багш сурган хүмүүжүүлэгч, насанд хүрэгчид хүүхдийн эрхийн талаар тодорхой ойлголттой болсон байна.

2012 -2016 онд

 

1.7.3.Хүүхэд, насанд хүрэгчид,  гэр бүлийн гишүүдийн   дунд эрх зүйн  сургалтыг тасралтгүй явуулах

 

Хүүхдүүдийн  дунд явуулах  сургалтын хөтөлбөр,  тэмцээн уралдааны  удирдамж боловсруулах

Хүүхэд,  насанд хүрэгчид хүүхдийн эрх, үүргийн талаар мэдлэгтэй болж,  хяналт , хамтын ажиллагаа сайжирна.

2012-2016 он

1.7.4.Нийтийн тээвэрт хүүхдийн эрхийн зөрчил гаргуулахгүй байхад ТАЗГ, Замын цагдаагийн тасаг, тээвэр эрхлэгч аж ахуйн нэгж байгууллагуудтай байнга хамтран ажиллана

“Сургуулийн автобус” хөтөлбөрийн хүрээнд нэмэлт автобус шаардлагатай байгааг  аймгийн удирдлагуудад тавьж шийдвэрлүүлнэ.

Сургуулийн автобусны хүрэлцээ хангамж нэмэгдэнэ

2013 оны 3

улиралд

1.7.5.Компьютер,РС тоглоомын газруудад хүүхдийн эрүүл аюулгүй орчинг  бий болгох, тоглоомын агуулгад стандарт тогтоох, мөрдүүлэх

Мэргэжлийн хяналтын газартай хамтарч  асуудал боловсруулан холбогдох байгууллага хүмүүст танилцуулна  

Аймгийн хэмжээнд хүүхдийн зөв төлөвшилтөнд нөлөөлсөн тоглоомын агуулгатай,эрүүл аюулгүй орчинг бүрдүүлсэн тоглоомын 1-2 төвтэй болсон байна.

2012 -2016 онд

1.7.6.Хүүхэд, гэр бүлийн эрх хамгааллын асуудлаарх бодлогыг хангах, сайжруулах талаар тодорхой ажлуудыг   зохион байгуулна

Холбогдох байгууллагуудтай хамтран гэрээ байгуулж төлөвлөгөөтэй ажиллана.

Салбар дундын зохицуулалтын хамтын үйл ажиллагаа сайжирна.

2012-2016

 

 

8

 

 

Хүүхэд, гэр бүлийн  эсрэг хүчирхийллийг бууруулах чиглэлээр

1.8.1.Хүүхэд, гэр бүлийн эсрэг хүчирхийллийн байдлын судалгааг жил бүр  2-с доошгүй удаа хийж дүгнэлт гаргах.

Судалгааны мөрөөр авах арга хэмжээг төлөвлөн тодорхой ажил зохион байгуулах

Хүүхдийн эсрэг хүчирхийллийн талаарх хүмүүсийн ойлголт хандлагад эерэг өөрчлөлт гарч, хамтарч ажиллах этгээдийн  тоо, оролцоо нэмэгдэнэ.

2012 -2016 он

1.8.2.Хүүхэд, гэр бүлийн эсрэг хүчирхийллийг бууруулах чиглэлээр олон нийт, эцэг эх, иргэдэд  нөлөөлөх сургалт, сурталчилгааг зохион байгуулна

Сургалтын хөтөлбөр боловсруулж, сургагч багш нартай болно.

Иргэд, олон нийт хүчирхийллийн хор уршгийн талаар тодорхой ойлголттой болж, хамтын ажиллагаа өргөжнө 

2012-2016 он

1.8.3.Хүчирхийлэлд удаа дараа өртөж буй хүүхэд, гэр бүлийг  түр байршуулах  байр  байгуулж,  тэднийг хүчирхийллийн болзошгүй эрсдлээс  хамгаалах

Тодорхой асуудал боловсруулан аймгийн Засаг дарга, Аймгийн ИТХуралд санал оруулан шийдвэрлүүлэх.

Хүчирхийлэлд өртсөн хүүхэд, гэр бүлийн хамгаалал сайжирна

2013 оны эхний хагас жилд

1.8.4.Хүүхэд, гэр бүлийн  эсрэг хүчирхийллийг бууруулах тодорхой хугацаа бүхий аянуудыг зохион байгуулах

“Хүүхэд, гэр бүлийн  хүчирхийлэлгүй таатай орчин”удирдамж боловсруулан  сургууль, баг, СӨХ-үүдтэй хамтран ажиллана.

Хүүхэд, гэр бүлийн  эсрэг хүчирхийллийн талаар хамтарч ажиллах байгууллага хүмүүсийн оролцоо нэмэгдэж,хүүхдийн эсрэг хүчирхийлэл буурна.

2012-2016 он

1.8.5.Хүүхэд эмэгтэйчүүдийг хүн худалдаалах гэмт хэрэг,  бэлгийн хүчирхийлэлд өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх сургалт,  сурталчилгааг зохион байгуулах

Орон нутгийн хууль хяналтын байгууллагууд, хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудтөй хамтарч ажиллана.

ГБЭХХ, ЭХ-ийн зүйл заалтуудыг зөрчсөн этгээдэд хариуцлага тооцох,  хяналт тавихад  төр, ТББ, хэвлэл мэдээлийн байгууллагуудын хамтыг ажиллагаа сайжирч, хүүхдийн эсрэг хүчирхийлэл буурна.

2009-2012 он

1.8.6.Хүүхдийг үл хайхрах хүчирхийлэлд өртүүлсэн иргэд, эцэг эх асран хамгаалагчидтай  хариуцлага тооцох хөшүүрэг , арга зүйг боловсронгуй   болгох,  холбогдох байгууллагуудад  оруулж шийдвэрлүүлэх

Хүүхдийн хүчирхийллийн эсрэг төр, төрийн бус байгууллагуудын хамтын ажиллагаа , хариуцлагын тогтолцоо сайжирна

ГБХЭХ, ЭХ-ийн  зүйл заалтыг зөрчсөн этгээдэд хариуцлага тооцох,  хяналт тавих  төр, ТББ, хэвлэл мэдээлийн байгууллагуудын хамтыг ажиллагаа сайжирч, хүүхдийн эсрэг хүчирхийлэл буурна.

2012-2016 он

 

 

9

 

 

Хүүхдийг гэмт хэрэг хэв журмын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр

1.9.1.Хүүхдээс үйлдэгдэж байгаа гэмт хэргийн шалтгаан нөхцөлийг судалж дүгнэлт хийн, урьдчилан сэргийлэх ажлын чиглэлээ нарийвчлан тогтоох

ХГХУСэргийлэх аян, өдөрлөгүүдийг аймаг, сум, баг, байгууллага сургуулиудад нийтээр болон хэсэгчилсэн хэлбэрээр  зохион байгуулна.

Хүүхдийн эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх аймаг, сум, багуудын хамтын ажиллагаа өргөжнө.

2013 оны эхний хагас жилд

1.9.2.Сургууль, байгууллага бүрт ХГХУСэргийлэх комисс, зөвлөл байгуулан үйл ажиллагааг нь тогтмолжуулна.

Өмчийн хэлбэр харгалзахгүй байгууллага бүрт ХГХУСэргийлэх комисс ажиллана.

 

Аж ахуйн нэгж байгууллагууд ажиллагчдынхаа гэр бүл, хүүхдийн төлөвшил, хүмүүжилд тавих анхаарал нэмэгдэж, судалгаатай болно.

2013 -2016 он

1.9.3.Сургуулийн орчимд архи, тамхи согтууруулах ундаагаар үйлчилдэг худалдааны цэг салбаруудыг ажиллуулахыг хориглох саналыг аймаг сумын Засаг дарга,ИТХ-д оруулж шийдвэр гаргуулах

Тодорхой асуудал боловсруулан, эцэг, эх сурагчдын саналыг тусгасан, зураг материалыг  хүргүүлнэ

Хүүхдийн байгууллагын ойр орчим архи тамхи, согтууруулах ундаагаар үйлчлэх үйлчилгээний цэг салбаргүй болно

2013-2016 он

1.9.4.Ажил, сургуульгүй хараа хяналтгүй хүүхдүүд, тэдний ар гэр, асран хамгаалагчдын судалгааг нарийвчлан гаргах

Баг, ЦГазартай хамтран судалгааг нарийвчлан гаргана.

 

Тодорхой судалгаатай болж, судалгааны мөрөөр хүүхдүүд болон тэдний асран хамгаалагчдын дунд хууль эрх зүйн болон хүмүүжлийн яриа таниулга хийж хэвших

2013 онд

1.9.5 Хүүхдийг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг нийгэм хамт олонд тулгуурласан үйлчилгээ хөтөлбөрөөр дамжуулан хийх

Хүүхдийн төлөө ажилладаг байгууллагууд хамтарсан үйл ажиллагаа зохион байгуулна

Төрийн болон төрийн бус байгууллагуудын үйл ажиллагааны уялдаа холбоо сайжирна

2013 онд багтаан аймгийн ГХУСАЗЗ-д санал оруулж шийдвэрлүүлэх

1.9.6 Үр хүүхдэдээ бүрэн дэмжлэг өгөх боломжгүй гэр бүлд туслах, тэдэнд эцэг эх байх чадвар, боловсрол олгох  тодорхой ажил аянуудыг зохион байгуулах

Багуудаас нарийвчилсан судалгаа авч, холбогдох байгууллагуудтай хамтран ажиллана.

Эцэг эх асран хамгаалагчдын үүрэг хариуцлага сайжирч, хүүхдийн хүмүүжил төлөвшилд сайнаар нөлөөлнө

2013-2016 онд

1.9.7 Орон нутгийн ТВ-үүдээр үзүүлж буй кинонуудад хэм хэмжээ тогтоож, хүчирхийлэл, садар самуун, аллага хядлага гэмт хэрэг үйлдэхийг өөгшүүлэн сурталчилсан кино гаргахгүй байх арга хэмжээ авах 

Холбогдох байгууллага, албан тушаалтанд хандаж шийдвэр гаргуулах

Аймгийн хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудын хүүхдийн зөв төлөвшил хүмүүжлийн талаарх нийгмийн хариуцлага нэмэгдэнэ.

2013- 2013он

1.9.8 Хүүхэд , гэр бүлийг шинэ төрлийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр хууль хяналтын байгууллагуудтай хамтран сургалт, хэлэлцүүлэг тогтмол зохион байгуулах

Аймгийн хууль хяналтын байгууллагуудтай хамтран ажиллах тодорхой гэрээ, төлөвлөгөөтэй ажиллана

Аймгийн хууль хяналтын байгууллагуудын урьдчилан сэргийлэх хамтын үйл ажиллагаа улам бүр сайжирна.

 

2013-2016 он

Гарцын хэмжээс:

 1. Эрх нь зөрчигдсөн, хүчирхийлэлд өртсөн, өртөж болзошгүй, гэмт хэрэгт холбогдсон, анхаарал татсан, гэмт хэргийн улмаас хохирсон, ял хойшилсон хүүхдүүдийн тодорхой судалгаатай болсон байна.
 2. ХГХУСэргийлэх ажлыг нийгэм хамт олонд тулгуурлан явуулах үйлчилгээ хөтөлбөр хэрэгжинэ.
 3. Орон гэргүй болон гэр бүлдээ амьдрах боломжгүй хүүхдийг асрамж, халамжийн төвд байршуулан нийгэмшүүлэхэд ахиц гарсан байна.
 4. Үйлчилгээний байгууллагуудад хүүхдийн эрхийн зөрчил гарах явдал буурсан байна.
 5. Иргэд, олон нийт, эцэг эхчүүдийн хүүхдэд хандах  хандлага, анхаарал сайжирна.
 6. Хүүхэд эцэг эхчүүдэд зориулсан сургалт, сурталчилгаа тогтмолжсон байна.

   Үр дүнгийн шалгуур:

 1. Хүүхдийн эрхийг хамгаалах, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх,  таслан зогсооход чиглэсэн байгууллага, олон нийтийн нэгдмэл үйл ажиллагаа бий болсон байна.
 2. Хүүхдийн эрхийн зөрчил,хүүхдийн эсрэг хүчирхийлэл, гэмт хэрэг буурсан байна.
 3. Байгууллага, олон нийтийн хүүхдийн төлөөх  хандлага,үйл ажиллагаа сайжирна.

Стратегийн зорилт -2:  Хүүхэд, гэр бүлийн олон талт оролцоог бий болгож, оролцооны байгууллагуудын үйл ажиллагааг дэмжин хөгжүүлэх

 

1

 

Хүүхэд, хүүхдийн хамт олонд оролцох боломж олгоно

2.1.1       Аймгийн хүүхдийн 15,16,17,18-р чуулганыг зохион байгуулах

ЕБС-н СӨУЗ , ХОБ-н төлөөлөгчдөөс бүрдэнэ.

Хүүхэд багачуудын өмнө тулгамдаж байгаа асуудлууд шийдвэрлэгдэхэд ахиц гарна

2013-2016он.

2.1.2 Хүүхдийн зун” 6,7,8,9-р чуулган зохион   байгуулах

Хүүхдүүд зуны амралт, зуслангийн талаар санал солилцож, ашигтай арга хэлбэрийг сонгоно.

 

Зуслангийн үйл ажиллагаа сайжран, ахиц гарна

2013-2016 он

2.1.3  Уран бүтээлч хүүхдүүдийн  чуулга уулзалтыг  зохион байгуулах

Гарын доорх материал ашиглан төрөл бүрийн зүйл хийх сонирхолтой хүүхэд бүр хамрагдана

Хүүхэд өөрийн уран бүтээлийн сангаа баяжуулж бие биеэсээ суралцана

2013- 2016 он

2.1.4  Хангайн бүсийн ХОБ-н хүүхдүүдийн зуслан цугларалтыг зохион явуулах

Хангайн бүсийн ХОБ-дын ахлагч нар оролцоно

ХОБ-д туршлагаа харилцан судалж, хүүхдийн оролцоог хөгжүүлэх хамтын шийдвэр гарсан байна.

2013 он 7 сар

2.1.5  “Орхон аймгийн  хүүхдийн аж 
         байдал-  2013 ”
 товхимол гаргах

Судалгаа, дүгнэлтэнд үндэслэн гаргана

Нэгдсэн гарын авлагатай болсон байна.

2013 он 12 сар

 

2

 

Хүүхдийн оролцох эрхийг хангах орчин бүрдүүлнэ

 

 

2.2.1  Олон улсын хүүхдийн нэвтрүүлгийн өдрийг  тэмдэглэн өнгөрүүлэх

Хүүхдийн  чуулганы төлөөлөгчид шийдвэр гаргах түвшний хүмүүстэй уулзана

Хүүхэд багачуудын өмнө тулгамдаж буй асуудлууд тодорхой хэмжээнд шийдэгдсэн байна.

 

2013-2016 он

2.2.2    Бид шилдгүүд    тэмцээнийг зохион    явуулах

ХОБ-ууд хамрагдана

ХОБ-н гишүүд чадваржина

2013-2016 он

2.2.3 “ Бидний оролцоо-хамтын хүч” сэдэвт явган аялал зохион явуулах

ХОБ-ууд хамрагдана

ХОБ-н хамтын ажиллагаа сайжирч, багаар ажиллах чадварт суралцана

2013-2016 он

2.2.4  ” Хүүхэд хүүхэддээ ” сургалтыг ХОБ-н ахлагч,  гишүүдэд явуулах

ХОБ-н гишүүд модуль сургалтын хэлбэрээр явуулна

ХОБ-н гишүүд чадваржина

2013-2016 он

2.2.5  Хүүхдийн хөгжилд  СӨУЗ-н нөлөө сэдэвт “ уулзалт ярилцлагыг зохион         явуулах

ЕБС-н СӨУЗ-н бүх гишүүд хамрагдана

Сурагчдын зөвлөлийн үйл ажиллагаа тогтмолжсон байна.

2013 он 3 сар

2.2.6  АХНЗ-н нэрэмжит “Цасны баяр”-ын арга хэмжээг зохиох

Тусгай төлөвлөгөөний дагуу хэрэгжүүлнэ

ХОБ-н хамтын үйл ажиллагаа бэхэжнэ

2013-2016 он

2.2.7  Хүүхдийн өөрийн удирдлагын байгууллагуудын үйл ажиллагаанд зарцуулагдах төслийн уралдаан зарлах

Дотоод нөөц боломжинд тулгуурлан хэрэгжүүлнэ

Үйл ажиллагааны төсөвтэй болсон байна

2013 он 3 сар

2.2.8  “ Ногоон хот–хүүхдийн оролцоо “ 
х
өтөлбөр хэрэгжүүлэх

БОАЖГ, ТББ-тай хамтран хэрэгжүүлнэ

Байгаль –экологийн чиглэлээрх ХОБ-н үйл ажиллагаа идэвхижнэ, шинээр ХОБ бий болно

2013-2016 он

Гарцын хэмжээс:   

 1. Хүүхэд, хүүхдийн хамт олонд оролцох боломж, орчин бүрдсэн  байна
 2. Хүүхдийн оролцооны байгууллага түүнд хамрагдах  хүүхдийн тоо өссөн    байна
 3. ХОБ-ууд өөрийн гэсэн бүтээгдэхүүнтэй болж аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг болсон байна
 4. ХОБ-н сурталчилгаа , нээлттэй байдал тогтмолжсон байна

Үр дүнгийн  шалгуур:  ХОБ-ын нийгмийн өөрчлөлт , шинэчлэл, хөгжил, дэвшилд  оруулсан хувь нэмэр тодорхой болсон  байна.

Стратегийн зорилт -3. Хүүхдийн амралт, чөлөөт цагийг дэмжсэн бүх төрлийн  үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэн, Зөв монгол хүүхдийг төлөвшүүлэн хөгжүүлэх 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зөв монгол хүүхэд” шаталсан хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх

 

 

3.1.1.”Үндэсний өв уламжлал” хөтөлбөр боловсруулан хэрэгжүүлэх

Хөтөлбөрийг ЕБС,цэцэрлэгүүдэд хүргүүлж, төлөвлөгөө гарган хэрэгжүүлнэ.

Хүүхэд үндэсний өв уламжлалаас суралцана.

2013 оны 9  сараас

3.1.2. “Авьяас” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх

БСГ,ЕБС-дтай хамтран ажиллана.

Дугуйлан, секц, клубын тоо нэмэгдэж, чанаржина.

2013 оноос

3.1.3. Хүүхдийг хөгжүүлэх, төлөвшүүлэх чиглэлээр уулзалт, ярилцлага, лекцийг зохион байгуулах

Тодорхой сэдвүүдээр  хүүхдэд лекц унших, уулзалт ярилцлагыг зохион байгуулна.

Хүүхдэд өгөх мэдээлэл сайжирч,хүүхдийн төлөвшилд эерэгээр нөлөөлнө.

2013-2016 он

3.1.4.Монгол зан заншлын их, бага тайлбар толийг ашиглан АХА зохион байгуулах

Монгол зан заншлын их бага тайлбар толийг уншин судлах хөдөлгөөн өрнүүлнэ. НА-ны дэмжлэгтэйгээр зохион байгуулах

Хүүхдийн Монгол уламжлалт зан үйлийн мэдлэг өргөжнө.

2014 оны 1 сар

3.1.5.Уран бүтээлч хүүхдийн чуулга уулзалт

БСГ, музейтэй хамтран ажиллах

Хүүхэд өөрийн уран бүтээлийн үзэсгэлэнгээ гарган олон нийтэд сурталчилна.

2013 ,2015 оны 3,4 сард

3.1.6. Ерөөлч магтаалч хүүхдийн уралдааныг зохион байгуулах

ЕБС-ийн бага нас, цэцэрлэгийн хүүхдүүдийг хамруулан 5-р цэцэрлэгтэй хамтран зохион байгуулна.

Хүүхдийн авьяас чадвар хөгжинө.

2013-2016 он

·      3.1.7. Хүүхдийг эх орон, түүх соёл, заншлаа мэдэхийг хүсдэг, түүгээр бахархдаг байх үзлийг төлөвшүүлэхэд чиглэсэн олон талт үйл ажиллагааг өрнүүлэн ажиллах

Аймгийн  Цэргийн штаб, цэргийн ангитай хамтран зохион байгуулна.

Хүүхдэд эх оронч үзэл төлөвшинө.

2013-2016 он

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


3.

 

Хүүхдийн амралт, чөлөөт цагийг дэмжсэн бүх төрлийн  үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хүүхдэд ээлтэй засаглал-2016 үндэсний болон орон нутгийн зөвлөлийн хөтөлбөр боловсруулж ажиллах

3.2.1.Хичээл сургуулиас гадуур хичээллэж байгаа дугуйлан, секцийн судалгаатай болж үйл ажиллагааны тогтмолжилт үр өгөөжөөр нь дүгнэн шалгаруулах

Жил бүр хичээлийн жилийн эцэст шалгаруулан урамшуулж, үйл ажиллагааг нь дэмжин ажиллана.

Дугуйлан секцийн үйл ажиллагаа тогтмолжино. Үр өгөөж нь сайжирна.

2013-2016 он

3.2.2 Ордны ”Хүүхэд хөгжлийн хөтөлбөр”-ийн үйл ажиллагааны чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлэх

Хөгжлийн хөтөлбөрийн багш нартай хамтран хэрэгжүүлнэ.

Хөтөлбөрийн үйл ажиллагаа сайжирч, хамрагдах хүүхдийн тоо нэмэгдэнэ.

2013-2016 он

3. 2.3 Хүүхдийн урлагийн “Яргуй” наадмыг өргөн хүрээтэйгээр зохион байгуулах

Шат шатны ангиллаар зохион байгуулалтыг оновчтой хийж, явуулах

 

Хүүхдийн уран сайхны хүмүүжил дээшилж, Хамрагдах хүүхдийн тоо нэмэгдэнэ.Шинэ авьяастан хүүхэд тодорно.

2013-2016 оны 3-4 сар

3.2.4 Хүүхдийн үндэсний дуу бүжгийн чуулга байгуулах

Хүүхдийн урлагийн үзлэгийг зохион байгуулан шилдэг авьяастнуудыг тодруулна

Урлагийн үйлчилгээний чанар хүртээмж сайжирна

2013-2016 он

3.2.5 Шилдэг авьяастан хүүхдийн тайлан тоглолтыг зохион байгуулах

Улс, бүсийн уралдаанд шалгарсан шилдэг хүүхдүүдийн хөтөлбөр гаргаж хэрэгжүүлнэ

Хүүхдийн авьяас чадвар хөгжиж сайжирна.

2013-2016 он

3.3.1 Оны шилдэг анги, хүүхдийг шалгаруулах, сурталчлах үйл ажиллагааг зохион байгуулах

ЕБС-иудаас номинациар шалгаруулна. Нийтэд сурталчилна.

Хүүхдийн хөгжих, нийгмийн амьдралд оролцох оролцоо сайжирч, авьяас, давуу тал, ололт дутагдлаа олж харна.

2013-2016 он

3.3.2 Хүүхдэд ээлтэй сургууль, цэцэрлэг, эмнэлэг, байгууллагыг  шалгаруулах

Шалгуур үзүүлэлтийн дагуу судалгааны үндсэн дээр шалгаруулна.

Хүүхдэд ээлтэй орон нутгийн шалгуур хангагдана

2013-2016 он

3.3.3 Хүүхдийн төлөө үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллагуудыг дэмжих

Хүүхэд, багш, иргэдээс судалгаа авч шалгаруулалтыг хийнэ.

Хүүхдийн төлөөх хамтын ажиллагаа сайжирна.

2013-2016 он

Гарцын хэмжээс: 

 1. ЕБС-иудын “Зөв монгол хүүхэд төлөвшүүлэх”  үйл ажиллагаа идэвхижсэн байна
 2. Хүүхдийг ардын уламжлалт ёс заншлаас суралцах, амьдрах арга ухаанд сургах ажил  системтэй болсон  байна
 3. Хүүхдийн дунд зохион байгуулах арга хэмжээ чанаржиж, хамрагдах хүүхдийн тоо нэмэгдсэн  байна
 4. Хүүхдэд ээлтэй орон нутгийн шалгуур үзүүлэлтийн дийлэнхийг  хангасан байна

Үр дүнгийн шалгуур:

 1. Хүүхдийн чөлөөт цагаа өнгөрөөх, авьяас чадвараа хөгжүүлэх орчин боломж нөхцөл сайжирсан байна.
 2. Хүүхдэд ээлтэй орон нутаг  болох боломж бүрдсэн  байна.

Стратегийн зорилт -4. Хүүхдийн эрхийн талаарх төрийн хууль тогтоомж, бодлого шийдвэрийн хэрэгжилтийг шуурхай, чанартай хангаж, үр дүнг хянах  тогтолцоог төлөвшүүлэх

1

 

Байгууллага, ажилтнуудын  төлөвлөлт, тайлан мэдээллийн шуурхай байдлыг хангах.

4.1.1. Хүүхдийн байгууллага ,ажилтнуудын үйл   ажиллагааны төлөвлөлтийн чанар, хэрэгжилтэнд хяналт тавьж дүгнэх.

Төлөвлөлтийн явцад  хяналт тавьж дүгнэлт гарган,чанарыг дээшлүүлнэ.

Төлөвлөлт,хэрэгжилтийн чанар дээшилж,  үйл ажиллагаа тогтмолжино

 

   2013-2016 он.

4.1.2 Байгууллагын үйл ажиллагааны тайлан мэдээллийг цаг хугацаанд нь гаргаж   дүгнэж  байх.

Тайлан мэдээлэл хугацаандаа  хэрэгжиж хэвшинэ

Тайлан мэдээлэл цаг хугацаандаа явагдана.

 

2013-2016 он

4.1.3 Хууль, тогтоомжийн  хэрэгжилтийг тогтоосон  хугацаанд   чанартай гарган холбогдох газруудад хүргүүлж тайлагнах

Хэрэгжилтийг цаг хугацаанд нь гаргаж хүргүүлэн үнэлэлт ,дүгнэлт өгч сайжруулна

Хууль, тогтоомжийн заалт бүрийг чанартай хэрэгжүүлсэн байна

 

2013-2016 он

4.1.4. Хүүхдийн дунд зохиох соёл хүмүүжлийн ажлын төлөвлөлт, графикийн дагуу зохиогдох үйл ажиллагаа бүрт хяналт шинжилгээ хийж, үр дүнг тооцох.

Зохиогдсон ажиллагаа бүрт хяналт – шинжилгээ хийж, ажлын чанар хүртээмжийг дээшлүүлнэ.

Төлөвлөлт,графикийн дагуу үйл ажиллагаа тогтмолжиж, чанар хүртээмж дээшилнэ.

 

2013-2016 он

2

 

Хүүхэдтэй ажиллагчдын чадавхийг  бэхжүүлж, мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангах

 

4.2.1. ЕБС-иудын нийгмийн ажилтан,ХОБ-ын хүүхдүүдийн чадавхийг дээшлүүлэх сургалт хийх.

Хуваарийн дагуу зохион байгуулж, үр дүнг тооцно.

Нийгмийн ажилтан, ХОБ-ын хүүхдүүдийн ур чадвар дээшилнэ.

 

2013-2016 он

4.2.2. Багийн Засаг дарга,багийн хүүхдийн зөвлөл,Хүүхдийн элч нарыг чадавхижуулах    сургалт хийж, мэргэжил арга зүйгээр хангах.

Нэгдсэн сургалтыг зохион байгуулж мэргэжил арга зүйн гарын авлага материалаар хангана.

Хүүхэдтэй ажиллагчдын чадавхи  дээшилж,ажлын үр дүн дээшилнэ. 

 

2013-2016 он

4.2.3. НҮБ-ын конвенц, Хүүхдийн эрхийн тухай хуулийг сурталчилж нийтийн хүртээл болгох зорилгоор “Мэдлэг оюуны хүчтэн” дэвжээ уралдаан зохиох.

Уралдааныг зохион байгуулан дүгнэж , сурталчилгааны чанарыг дээшлүүлнэ.

ХЭК,ХЭТХ-ийн заалтууд нийтийн хүртээл болно.

 

2013-2016 он

4.2.4. Хүүхэдтэй ажиллагчдын үйл ажиллагааны явцад хяналт-шинжилгээ хийж  үр дүнг тооцох.

Хяналт шинжилгээний мөрөөр мэргэжил  арга зүйн дэмжлэг үзүүлж тусална.   

Үйл ажиллагаа хэвийн явагдаж,  үр дүнд хүрнэ.

 

2013-2016 он

3

 

ХЭК, ХЭХТХ-ийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах,түүнд тавих хяналт, дүгнэлтийг бодитой болгох

4.3.1. ХЭХТХ-ийн хэрэгжилт аймгийн хэмжээнд хэрхэн хэрэгжиж байгаад хамтарсан судалгаа хийж, дүгнэлт гаргах.

ЕБС-ын нийгмийн ажилтнуудтай хамтарсан судалгааны баг бүдүүлж  ажиллана.

ХЭК-ийн хэрэжилтийн үр дүн дээшилж,  хамтын ажиллагаа сайжирна.

 

2013-2016 он

4.3.2. Бүх шатны Засаг даргын хүүхдийн эрхийг хамгаалах бүрэн эрхийн хэрэгжилтэд ХШҮ хийж тухайн шатны ИТХ-д оруулах

Хэрэгжилтийн дүнг танилцуулж,  цаашдын арга хэмжээг тодорхойлно.

Аймгийн хэмжээнд хүүхдийн эрхийн тухай хууль болон  тэдний бүрэн эрх хэрэгжинэ.

 

2013-2016 он

4.3.3. Хүүхдийн эрхийг хамгаалах тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах,хяналт тавих үйл ажиллагааг сайжруулах.

Хуулийн хэрэгжилтийг хангаж, тогтмол хугацаанд хяналт тавьж дүгнэнэ.

Хуулийн хэрэгжилтийн үр дүн дээшилнэ.

 

2013-2016 он

4

 

Хүүхдийн байгууллага, ажилтнуудын үйл ажиллагаа, явц, үр дүнд ХШҮ-г  бодитой, тодорхой болгох

4.4.1. Засгийн газар болон Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд хяналт- шинжилгээ үнэлгээ хийж ,  дүгнэлт гаргах.

Улирал бүр хэрэгжилтэнд хяналт үнэлгээ хийж,  бодитой дүгнэлт гарах боломжийг хэрэгжүүлж,  хариуцлага тоооцож  ажиллана.

Хөтөлбөрүүд тодорхой хугацаанд хэрэгжиж дүгнэгдэнэ. 

 

2013-2016 он

4.4.2.Ажилтнуудын үр дүнгийн гэрээ болон ажлын байрны торхойлолтонд хяналт шинжилгээ хийж  дүгнэлт гаргах.

Ажилтнуудын үйл ажиллагааны үр дүнг сар бүр дүгнэж,  арга хэмжээ авна.

Ажлын байрны тодорхойлолт, үр дүнгийн гэрээний хэрэгжилт сайжирна

 

2013-2016 он

4.4.3. Мэргэжилтнүүдийн үйл ажиллагааны явц,үр дүнд сар,улирал бүр ХШҮ хийж дүгнэх.

Долоо хоног, сар бүр дүгнэж хамт олонд танилцуулна.

Сар бүрийн үйл ажиллагаа тогмолжиж,  үр дүн нэмэгдэнэ.

 

2013-2016 он

Гарцын хэмжээс:

 1. Хүүхдийн байгууллагын ажилтнуудын үйл ажиллагааны үр дүн сайжирсан байна 
 2. Төлөвлөлт тайлан мэдээний шуурхай байдал хангагдаж үр нөлөө дээшилсэн байна
 3. Хүүхэдтэй ажиллагчдын чадавхи бэхжиж, үр дүнд хүрсэн байна
 4. Байгууллагын үйл ажиллагааны явцад хийгддэг  ХШҮ бодитой болсон байна
 5. Хүүхдийн үндэсний дуу бүжгийн чуулга байгуулагдаж, үйл ажиллагаа нь жигдэрсэн байна

Үр дүнгийн шалгуур:

 1.  Хүүхдийн эрх, хамгааллын хууль тогтоомжийн  хэрэгжилт, хяналт сайжирсан байна.
 2.  Байгууллага, мэргэжилтнүүдийн үйл ажиллагааны төлөвлөлт, тайлан мэдээллийн чанарт ахиц гарна
 3.  Байгууллагын үйл ажиллагаа, зохион байгуулалт  сайжирна

Стратегийн зорилт-5  Байгууллагын бие даасан байдлыг хангаж, менежментийг байнга  боловсронгуй болгох замаар  чанартай үйлчилгээ үзүүлэх бүхий л талын орчин нөхцөлийг бүрдүүлэх

1.

 

Байгууллагын ажил байдлыг сайжруулах, хүрэхээр эрмэлзэж буй түвшинг тогтоож хэрэгжүүлэх  үр дүнг тооцож ажиллах

·       

5.1.1 Байгууллагын ажиллагчдад  зориулсан бүх талын сургалт, хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх

-бүтээмжийн хөтөлбөр

-Зөв хандлага, эерэг сэтгэлгээ

- ТАХ-ийн ёс зүй, бусад

Ажиллагчдын мэдлэг, чадвар дээшилж, эерэг хандлага төлөвшинэ

2013-2016 он

·      5.1.2 Байгууллагын удирдлагын тайланг хагас жил бүр, санхүүгийн тайланг улирал бүр  ажилтан, ажилчид, эцэг эх, хүүхэд олон нийтээр үнэлүүлэх, хариуцлага тооцох замаар үйл ажиллагааг байнга сайжруулж байх

Тайланг хугацаанд нь тавьж, үнэлүүлэх

Байгууллагын ажил ил тод нээлттэй болж, байнга сайжрах нөхцөл бүрдэнэ

2013 – 2016

04, 07,10,01-р сар

·      5.1.3 Удирдлага болон ажилтнуудын ур чадвар, хариуцлага,чадавхийг байнга дээшлүүлж, ажлын гүйцэтгэлийн чанарыг ил тод шударга үнэлэх, цалин хөлс урамшлыг нэмэгдүүлэх

 

Шаталсан сургалтыг тогтмол явуулах, ажлын гүйцэтгэлийн үзүүлэлтээр дүгнэж, урамшуулах

Ажилтан, ажилчдын мэдлэг, ур чадвар дээшилж, ажлын идэвх, бүтээмж нэмэгдэнэ

2013-2016 он

2.

Байгууллагын хөгжлийг дэмжсэн бүтээлч оролцоог нэмэгдүүлэх замаар бусадтай хамтран ажиллаж, тохижилт, үйлчилгээг байнга сайжруулах

 

5.2.1 Барилгын засвар, материаллаг  баазыг бэхжүүлэх ажлыг төр, төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгж, эцэг эх, бусад хандивлагч  байгууллагын дэмжлэгтэй үе шаттай хийх

Төр, Аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэдтэй нягт холбоотой ажиллаж, харилцан дэмжиж ажиллах

Хүүхэд хөгжих, ажилтнуудын ажиллах орчин нөхцөл сайжирч, ажлын бүтээмж, үр дүн дээшилнэ

2013-2016 он

5.2.2  Эрүүл ахуй аюулгүй байдлын шаардлага хангасан тохь тухтай орчинг бүрдүүлж,  гадаад дотоод тохижилт, ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх

Байгууллагын гадна ногоон байгууламжийг жил бүр нэмэгдүүлэх, арчилж хамгаалах, 

Эрүүл аюулгүй, эко орчин бүрдэж, байгууллагын өнгө үзэмж дээшилнэ

 

2013-2016 он

 

Гарцын хэмжээс:

 1. Байгууллагын ажил, үйлчилгээ чанаржиж, үйлчлүүлэгчдийн  сэтгэл ханамжийн баталгаа дээшилнэ.
 2. Байгууллагын орчин нөхцөл сайжирч, ажилчдын бүтээмж,  ажлын гарц  нэмэгдэнэ.

Үр дүнгийн шалгуур: 

             Мэргэжлийн,  ур чадвартай, чадварлаг хамт олон төлөвшиж,  чанартай үйлчилгээ үзүүлэх бүхий л талын орчин нөхцөл бүрдсэн байна.