info@child.or.gov.mn      (+976) 70350136

Орхон аймгийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газрын 2021-2024 оны стратеги зорилтыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны нэгдсэн төлөвлөгөө


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРХОН АЙМГИЙН ГЭР БҮЛ ХҮҮХЭД ЗАЛУУЧУУДЫН

ХӨГЖЛИЙН ГАЗРЫН

 

2021-2024 ОНЫ СТРАТЕГИ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

 

 

 

 

Төлөвлөгөө  баталсан:

 

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА                                         СБАТЖАРГАЛ

 

                              /албан тушаал/                     /гарын үсэг/

 

 

 

Төлөвлөгөө боловсруулсан:

 

ГБХЗХГ-ЫН ДАРГА                                       А.НАРАНБОЛД

 

/албан тушаал/                   /гарын үсэг/

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 он

 

 

 

АГУУЛГА

 

НЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

  1.  ОРШИЛ
  2. ҮНДЭСЛЭЛ

 

ХОЁР. МАНДАТЫН ШИНЖИЛГЭЭ

 

ГУРАВ. ГАДААД, ДОТООД ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭ

3.1. ГАДААД ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭ

3.2. ДОТООД ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭ

 

ДӨРӨВ. АЛСЫН ХАРАА, ЭРХЭМ ЗОРИЛГО, БАРИМТЛАХ ЗАРЧИМ, ТЭРГҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛ

4.1. АЛСЫН ХАРАА

4.2. ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

4.3. БАРИМТЛАХ ЗАРЧИМ

4.4. ТЭРГҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛ

4.5. ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХУГАЦАА

 

ТАВ. СТРАТЕГИЙН ЗОРИЛГО, ЧИГЛЭЛ

 

ЗУРГАА. СТРАТЕГИЙН ЗОРИЛГО БА САЛБАР, НУТАГ ДЭВСГЭРИЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН БҮТЦИЙН УЯЛДАА, ЗУРАГЛАЛ

 

ДОЛОО. СТРАТЕГИЙН ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ, ХҮРЭХ ТҮВШИН

 

НАЙМ. СТРАТЕГИЙН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТОВЧИЛСОН ҮГИЙН ТАЙЛБАР

 

 

Аймгийн ЗДТГ- Аймгийн засаг даргын тамгын газар

Аймгийн ИТХ- Аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал

Аймгийн ГХУСАЗСЗ- Аймгийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг

зохицуулах салбар зөвлөл

Орхон аймаг дахь ТАЗСЗ- Орхон аймаг дахь Төрийн албаны зөвлөлийн

салбар зөвлөл

ААНБ- Аж ахуй нэгж байгууллага

БСУГ- Боловсрол соёл урлагийн газар

БТСГ- Биеийн тамир спортын газар

ГБХЗХГ-Гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар

ЗГХА-ГБХЗХГ- Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Гэр бүл хүүхэд

залуучуудын хөгжлийн газар

МХГ- Мэргэжлийн хяналтын газар

НҮБ- Нэгдсэн үндэстний байгууллага

ОУБ- Олон улсын байгууллага

ОБГ- Онцгой байдлын газар

ПГ- Прокурорын газар

ТБ-Төрийн байгууллага

ТББ-Төрийн бус байгууллага

ХОБ- Хүүхдийн оролцооны байгууллага

ХХҮГ- Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газар

ШТГ- Шүүхийн тамгын газар

ШШГА- Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар

ЭМГ-Эрүүл мэндийн газар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1.1. Оршил

Орхон аймгийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газрын үйл ажиллагааны стратеги төлөвлөгөөний зорилго нь аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Хүүхдийн төлөө зөвлөл, Залуучуудын салбар зөвлөл, Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газрын даргын шийдвэрийг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн Монгол Улсын төрөөс хүн амын хөгжлийн талаар баримтлах бодлого, гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжил хамгааллын бодлого, стратегийн төлөвлөлт, хэрэгжилт хяналт-шинжилгээ үнэлгээ, төрийн захиргааны удирдлагаар хангах асуудлыг хамарсан бүтцийн загвар болон үйл ажиллагааны стратегийг тодорхойлоход оршино.

Энэхүү стратегийг хэрэгжүүлэгч Орхон аймгийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар нь /цаашид агентлаг гэх/ аймгийн Засаг даргын тамгын газрын Нийгмийн бодлогын хэлтсийн эрхлэх асуудлын хүрээний аймгийн Засаг даргын дэргэдэх хэрэгжүүлэгч агентлаг бөгөөд аймгийн Засаг даргын тэргүүлсэн Хүүхдийн төлөө зөвлөл, Залуучуудын зөвлөлийн ажлын алба байна.  

Энэхүү стратеги төлөвлөгөө нь Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газрын 2021-2024 онд баримтлах дунд хугацааны хөгжлийн стратегийн үндсэн баримт бичиг болно.

 

1.2. Стратеги төлөвлөгөөний үндэслэл

Орхон аймгийн хүн ам 2020 оны байдлаар 108681 хүрч, нийт хүн амын 96,7 хувь нь Баян-Өндөр суманд, 3,3 хувь нь Жаргалант суманд амьдарч байна.

Нийт хүн амын 49,1 хувийг эрэгтэйчүүд, 50,9 хувийг эмэгтэйчүүд эзэлж, насны бүтцийн хувьд нийт хүн амын  61,1 хувийг хүүхэд, залуучууд, 31,2 хувийг 35-59 насныхан, 7,7 хувийг 60 ба түүнээс дээш насныхан эзэлж байна.

Аймгийн хэмжээнд гэр бүл хүүхэд залуучуудын салбарт 38 албан хаагч ажиллаж байна. Баян-Өндөр, Жаргалант сумын хэмжээнд 24 хамтарсан багийн 160 гишүүн ажиллаж, гэр бүлийн хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх талаар олон нийтэд зориулсан сургалт, сурталчилгааны ажил, хүчирхийллийн болзошгүй эрсдэлтэй гэр бүлийг илрүүлэх, мэдээлэх, хүчирхийллийг таслан зогсоох үйл ажиллагааг төлөвлөн хэрэгжүүлэх, хүчирхийлэлд өртсөн, өртөж болзошгүй хүний хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих, мэргэжлийн сургалт, нийгмийн эрүүл мэндийн үйлчилгээнд хамруулах, гэр бүлд нь дэмжлэг үзүүлэх замаар нөхөн сэргээж, нийгмийн амьдралд оролцох оролцоог дээшлүүлэх ажлыг холбогдох байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулж байна. Хамтарсан багууд нь 2019-2020 онд Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль, Хүүхдийн эрхийн тухай хууль, Хүүхэд хамгааллын тухай хууль, Зөрчлийн тухай хууль зэрэг 256 удаагийн сурталчилгаанд 6077 хүн хамруулснаас 3353 нь зорилтот хүн ам байсан. Урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааг сургалт, сурталчилгаа, зөвлөгөө хэлбэрээр  272 удаа зохион байгуулж,  4352 хүн хамруулснаас 1470 зорилтот хүн ам байсан.

2019 оноос хүүхэд хамгааллын санхүүжилт нэмэгдсэнтэй холбоотой хүүхэд хамгааллын чанар, хүртээмж сайжирч байна.

Хууль сахиулах чиг үүргийг хэрэгжүүлэх болон холбогдох бусад байгууллага хоорондын мэдээлэл солилцох журмын дагуу сар, улирал бүр гэр бүлийн хүчирхийлэл, хүүхдийн эрхийн зөрчил мэдээллийг солилцон эргэх холбоотой ажиллаж, эрсдэлт гэр бүл, хүүхдийн зураглалтай болж, байнга хяналтад байлгаж, урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион байгуулснаар гэр бүлийн зөрчил, хүүхдийн гэмт хэрэг, зөрчил буурч байна.

“Хүүхдийн тусламжийн 108” утсанд 2016-2020 онд нийт 684 дуудлага ирж,  шийдвэрлэлт-98.2 хувь байсан. Үүнээс 2020 онд дэлхий нийтээр цар тахалтай тэмцэж буй үед нийт 184 дуудлага ирж, шийдвэрлэлт–95 хувийн гүйцэтгэлтэй ажилласан бөгөөд энэ нь өмнөх онуудаас 30-50 хувь өссөн үзүүлэлттэй байна. Дээрх дуудлагуудын мэдээлэл ирүүлж буй субъектийг авч үзвэл: 13,3% нь хүүхдийн эмээ, 22,5% нь хүүхдийн төрсөн ээж, 14,16% нь хүүхдийн төрсөн аав, 13,3% нь хүүхэд өөрөө, 8,3% нь  хүүхдийн нагац эгч, 1,6% нь авга ах, 3,3% нь авга эгч, 12,5% нь хөндлөнгийн хүн (иргэн, нэрээ нууцалсан дугаар), 2,5% нь хөрш, 8,3% нь бусад хүмүүс хүчирхийллийг мэдээлсэн байна. Хүчирхийллийн хэлбэрээр авч үзвэл: бэлгийн хүчирхийлэл- 0,02%, сэтгэл санааны хүчирхийлэл- 36,9%, бие мах бодын хүчирхийлэл -24,2%, үл хайхрах хүчирхийлэл-28,8%, бусад дуудлага /хүнс тусламж хүссэн, хөл хорионы үед хүүхдүүдтэй уулзахыг хүссэн, эцэг эх нь өөр газар хөл хоринд орсон/-10,08% тус тус эзэлж байна. Хүчирхийлэл үйлдэгч /хүүхдийн хэн болох/-ээр нь авч үзвэл: Хүчирхийлэл үйлдэгчийн 33.3% нь хүүхдийн төрсөн аав, 37.5% нь хүүхдийн төрсөн ээж, 3.3%  хүүхдийн эмээ, өвөө, 3.3% нь хүүхдийн нагац эгч, 10.83% хүүхдийн хойд аав, 1.6%  хүүхдийн хойд ээж, 13.3%  нь  бусад,  давхардсан тоогоор 17.5%  нь эцэг, эх 2 нь хоёулаа хүүхдийг хүчирхийлэлд өртүүлж байна.

Тайлант хугацаанд “Гэр бүлийн туршилтын хөтөлбөр”, “Залуучуудын дэд хөтөлбөр”, “Хүүхэд хамгааллын жишиг сургууль” зэрэг хөтөлбөр, төслүүдийг хэрэгжүүлсэн.

“Гэр бүлийн туршилтын хөтөлбөр”-т 270 өрх хамруулж, сэтгэл зүйн үйлчилгээнд 360 хүн, гэр бүлийг нийгэмшүүлэх үйлчилгээнд 60 өрх, гэр бүлийн хөгжлийг дэмжих үйлчилгээнд 42 өрх хамрагдаж, өрхийн үйлдвэрлэлтэй болсон үр дүнг үзүүлсэн.

Залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай хууль хэрэгжсэнээр залуучуудад зориулан хувь хүний хөгжлийг дэмжих,  түүх, соёлоо мэддэг, эх оронч үзэлтэй, бие дааж амьдрах чадвартай, хариуцлагатай, хорт зуршил, өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлэх, эрүүл дадал, хэвшилтэй иргэн болоход чиглэсэн амьдрах ухааны чадварыг эзэмшүүлэх, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих, эрүүл мэнд, хууль зүй, сэтгэл зүй, гэр бүлийн зөвлөгөө үйлчилгээнд холбон зуучлах ажлыг зохион байгуулж, нийт залуучуудын 60-70 хувьд хүрч ажилласан байна. Мөн зорилтот бүлгийн залуучуудыг нийгэмшүүлэх, хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлсэн. Залуучуудын чиглэлээр цахим хуудас, мэдээлэл солилцох сошиал орон зай бий болгосон.

Улсын төсвийн 1.9 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар Орхон аймгийн Баян-Өндөр сумын Цагаанчулуут багт Залуучуудын ордон /400 хүний багтаамжтай̆, 1056 м.кв талбайтай, хоёр давхар, 280 хүний хурлын танхим, кофе шоп, номын сан, сургалтын танхимтай̆ орчин үеийн жишигт нийцсэн цогцолбор/ байгуулагдсан. Залуучуудын ордон ашиглалтад орсноор шинээр 13 ажлын байр бий болж, залуучуудад чиглэсэн олон талт арга хэмжээ, нөлөөллийн үйл ажиллагаа, соёлын үйлчилгээ явуулах болон хувь хүний хөгжил, хөдөлмөр эрхлэлт, гэр бүл төлөвлөлтийн талаар төрөл бүрийн сургалт зохион байгуулах боломж бүрдэж байна.

ГБХЗХГ-ын 2016-2020 оны байгууллагын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө нь 6 зорилт, 24 /103/ арга хэмжээг хэрэгжүүлэн ажиллаж, 90,5 хувийн биелэлттэй хэрэгжсэн байна. 2016-2020 оны стратеги төлөвлөгөөнд тусгасан арга хэмжээ бүрийг байгууллагын даргын үр дүнгийн гэрээ болон жилийн ажлын төлөвлөгөөнд  нарийн задлан төлөвлөсөн бөгөөд тухайн жил жилийн тайланд үнэлгээ хийж байсан ба стратеги төлөвлөгөөнд үнэлгээ хийж байгаагүй болно. Иймд 2021-2024 оны байгууллагын стратегийн төлөвлөгөөг Төрийн албаны тухай хуулийн 53-р зүйлийн 53.1 дэх заалтыг хэрэгжүүлэн боловсруулах шаардлага гарсан.

“Тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал-2030”, “Төрөөс хүн амын хөгжлийн талаар  баримтлах бодлого”, “Монгол улсын хөгжлийн таван жилийн үндсэн чиглэл”, “Монгол улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр”, үндэсний болон дэд хөтөлбөрүүд, Орхон аймгийн таван жилийн үндсэн чиглэл, Орхон аймгийн Засаг даргын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр зэрэг бодлогын баримт бичгүүдийг үндэслэн байгууллагын дүрмээр хүлээсэн үүргээ бүрэн биелүүлэх, байгууллагын хөгжлийг хангах, гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хэрэгцээ шаардлагад бүрэн нийцсэн үйлчилгээг шуурхай, чанартай, хүртээмжтэй хүргэх үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох зорилгоор энэхүү стратегийг боловсрууллаа.

 

ХОЁР. МАНДАТЫН ШИНЖИЛГЭЭ

Гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газрын үндсэн чиг, үйл ажиллагаа нь дараах хууль тогтоомжоор зохицуулагдана. Үүнд:

 • Монгол Улсын Үндсэн хууль
 • Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж,  түүний удирдлагын

тухай хууль

 • Төрийн албаны тухай хууль
 • Хөдөлмөрийн тухай хууль
 • Авлигын эсрэг хууль
 • Гэр бүлийн тухай хууль
 • Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль
 • Хүүхдийн эрхийн тухай хууль
 • Хүүхэд хамгааллын тухай хууль
 • Залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай хууль
 • Хүүхэд харах үйлчилгээний тухай хууль
 • Боловсролын тухай хууль
 • Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хууль
 • Жендерийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хууль
 • Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль
 • Гэрч хохирогчийн хамгаалах тухай хууль
 • Эвлэрүүлэн зуучлах тухай хууль
 • Захиргааны ерөнхий хууль
 • Иргэний хууль
 • Зөрчлийн тухай хууль
 • Эрүүгийн хууль
 • Эрүүгийн байцаан шийтгэх тухай хууль
 • Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг хүлээн авах, шийдвэрлэх тухай хууль
 • Төсвийн тухай хууль
 • Хүүхдийн эрхийн тухай НҮБ-ын Конвенц
 • Хүүхдийн эрхийн бусад олон улсын гэрээ Конвенц
 • Монгол Улсын нэгдэн орсон бусад олон улсын гэрээ Конвенц
 • Тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал-2030
 • Төрөөс хүн амын хөгжлийн талаар баримтлах бодлого
 • Алсын хараа-2050” Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого
 • Монгол Улсыг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл
 • Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр
 • Бусад холбогдох хууль, тогтоомж.

Салбарын үйл ажиллагаанд мөрдөгдөж байгаа хуулийн тоо

24

үүнээс

Тухайн салбарын хуулийн тоо

5

Нийтлэг мөрддөг хуулийн тоо

19

Үндсэн чиг үүрэг

 

 

Дэд чиг үүрэг

Хамтран хэрэгжүүлэх чиг үүрэг, оролцогчид

Ерөнхий чиг үүрэг-1.

Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын чиглэлээрх хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх, төрийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг дээшлүүлэн төрийн албаны тасралтгүй үйл ажиллагааг хангах

ҮЧҮ-1:

Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын  чиглэлээрх хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэр, хөтөлбөр стратеги, бодлогын баримт бичгүүдийг хяналтад авч, нэгдсэн төлөвлөлт хийх, төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн явцад хяналт тавьж, гүйцэтгэлийг хангуулах, харьяа дээд шатны байгууллагад тайлагнах

 

Салбарын хууль тогтоомж, бодлогын хэрэгжилтийг хангах, сурталчлах ажлыг зохион байгуулах;

 

 

 

Аймгийн ЗДТГ

 

Төрийн болон төрийн  бус байгууллага

 

Олон улсын байгууллага

 

Аж ахуйн нэгж байгууллага

 

Хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд

 

Иргэд

Гэр бүл, залуучуудыг хөгжил, хүүхэд хамгааллын үйлчилгээнд төрийн байгууллагуудын уялдаа холбоог дээшлүүлэн хуулийн этгээд, иргэн, гэр бүл, олон нийтийн оролцоо, хамтын ажиллагааг дэмжих;

Байгууллагын санхүүгийн болон төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ, тайлан, гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлтийг үнэн зөв гаргах, тогтоосон хугацаанд тайлагнах;

Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын  талаарх мэдээллийн сан бүрдүүлж, үйл ажиллагаандаа ашиглах, эрсдэлт нөхцөлд байгаа гэр бүл, хүүхдийн халамж, хамгаалал үйлчилгээний талаар бүртгэл хөтлөх,  тайлан, мэдээ, мэдээллийг нэгтгэн холбогдох байгууллагуудад өгөх.

ҮЧҮ-2:

Хүний нөөцийн бодлого, төсөв санхүүгийн төлөвлөлт, батлагдсан төсвийн зарцуулалт, төсвийн гүйцэтгэлд хяналт тавьж, үр дүнд суурилсан хяналт шинжилгээ үнэлгээг  хэрэгжүүлэх

 

 

Төрийн албан хаагчдын хүний нөөцийн бодлогыг төлөвлөх, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, төрийн албан хаагчдыг сургах, давтан сургах, ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах арга хэмжээг төлөвлөх, зохион байгуулах, үр дүнг тооцох;

 

 

 

 

 

 

Аймгийн ЗДТГ

 

Аймгийн ТАЗ-ийн салбар зөвлөл

 

ТБ-ууд

 

ТББ-ууд

 

ОУБ-ууд

 

Батлагдсан төсөв, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх талаар төсвийн ерөнхийлөн захирагчтай байгуулсан гэрээний хүрээнд төсвийн хөрөнгийг удирдах, зориулалтын дагуу зарцуулах, хяналт тавих;

Байгууллагын үйл ажиллагаанд иж бүрэн /байгууллагын дүрэм, журам, төлөвлөлт, тайлагналтын хэрэгжилт, төрийн албан хаагчийн  нийгмийн баталгааг хангах үйл ажиллагаа, шилэн данс, санхүүгийн үйл ажиллагаа зэрэг хамаарна/   хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх.

Ерөнхий чиг үүрэг- 2.

Тухайн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа хүүхэд, залуучуудын чиглэлийн байгууллагад хууль тогтоомжийн хүрээнд хяналт тавих, мэргэжил арга зүйгээр хангах

ҮЧҮ-1.

Салбарын хууль тогтоомж, бодлогын хэрэгжилт, хүүхэд залуучуудын чиглэлээрх үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт тавих

Хүүхэд хамгааллын бодлогын үйл ажиллагаанд хяналт тавих;

 

 

ЦГ

МХГ

ЭМГ

ПГ

 

Хүүхдийн эрхийн улсын байцаагчийн ажлыг зохион байгуулах,  хүүхдийн эсрэг зөрчлийг шалган шийдвэрлэж, зөрчлийн хэрэг бүртгэл явуулах.

ҮЧҮ-2.

Хүүхэд хамгааллын хариу үйлчилгээ үзүүлэгчийг мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангах

Нийгмийн ажилтан, Хамтарсан баг, хүүхдийн эрхийн Хууль зүйн хороо, хүүхдийн элчийг мэргэжил, арга зүйгээр хангах;

 

Баян-өндөр, Жаргалант сумын хамтарсан багууд

 

Эцэг эх, иргэд

Хүүхэд, гэр бүл, эцэг эх, асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигчийг зөвлөгөө, мэдээллээр хангах.

Ерөнхий чиг үүрэг - 3.

Хүүхдийн хөгжил, хамгааллын үйлчилгээ

ҮЧҮ-1.

Эрсдэлт нөхцөлд байгаа хүүхдийг нийгэмд хэвийн амьдрахад нь тусалж, дэмжих чиглэлээр хариу үйлчилгээ үзүүлэх

Хүүхдийн тусламжийн утасны хариу үйлчилгээг үзүүлэх;

Аймгийн ИТХ

 

Аймгийн ГХУСАЗСЗ

 

Аймгийн ЗДТГ

 

Баян-Өндөр, Жаргалант сум

ЭМГ

ЦГ

ХХҮГ

Шүүхийн ТГ

Прокурорын газар

ШШГГ

 

Өмгөөлөгчдийн холбоо

ТББ-ууд

 

Хүүхдийн эрсдэлийн мэдээлэл хүлээн авах, илрүүлэх, шалгах;

Нөхцөл байдлын үнэлгээ хийж, аюулгүй байдлыг хангах;

Хариу үйлчилгээг үзүүлэх, дэмжих, холбон зуучлах, гэр бүлд нь эргэн нэгтгэх;

Хүүхэд хамгааллын талаарх мэдээлэл, судалгаанд дүгнэлт хийж, цаашид хийх ажлын чиглэлийг тодорхойлох.

ҮЧҮ- 2.

Хүүхдийн хөгжил, оролцоог дэмжих

 

Хүүхдийн өөрийн удирдлагын болон оролцооны байгууллага, хүүхдийн хөгжлийн төвүүдийн үйл ажиллагааг дэмжих;

 

 

БСУГ

 

ХОБ-ууд

Хүүхдийн дунд зохион байгуулах уралдаан, тэмцээний чанар, хүртээмжийг сайжруулах.

Ерөнхий чиг үүрэг - 4.

Гэр бүлийн хөгжлийн үйлчилгээ

ҮЧҮ-1.

Гэр бүлд суурилсан салбар дундын уялдаа холбоог сайжруулан тэдний хандлага, оролцоог  дэмжих

 

Гэр бүлд чиглэсэн гэр бүлийн боловсрол олгох нөлөөллийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах;

Аймгийн ИТХ

 

Аймгийн ГХУСАЗСЗ

 

Аймгийн ЗДТГ

 

Баян-Өндөр, Жаргалант сум

БСУГ

ЭМГ

ЦГ

ХХҮГ

Шүүхийн ТГ

Прокурорын газар

 

Өмгөөлөгчдийн холбоо

ТББ-ууд

 

Гэр бүлийн харилцааны талаар сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгөх үйлчилгээг үзүүлэх;

Зорилтот өрх, гэр бүлийн амьдралын чанарыг сайжруулах ажлыг зохион байгуулах;

Эцэг эхийн зөвлөлийн үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх, дэмжин ажиллах эцэг эхчүүдэд хүүхдийн хүмүүжлийн эерэг арга сургалт, нөлөөллийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах;

Гэр бүлийн хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг холбогдох байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулах.

Ерөнхий чиг үүрэг-5.

Залуучуудын хөгжил, оролцоог дэмжих

ҮЧҮ-1.

Залуучуудад чиглэсэн арга хэмжээ, нөлөөллийн үйл ажиллагааг идэвхжүүлж, тэдний оролцоог дэмжих

 

 

Залуучуудын хөгжлийн дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх;

 

 

Аймгийн ЗДТГ

 

Баян-Өндөр, Жаргалант сум

БСУГ

ЭМГ

ХХҮГ

 

Иргэний нийгмийн байгууллагууд

ТББ-ууд

 

Залуучуудад чиглэсэн амьдрах ухаан, нөхөн үржихүй, гэр бүлийн боловсрол олгох сургалт, нөлөөллийн ажлыг зохион байгуулах;

Залуучуудын гарааны бизнес, хөдөлмөр эрхлэлт, сайн дурын ажилд залуучуудын оролцоог дэмжих;

Залуучуудын хүсэл, сонирхол, эрэлт, хэрэгцээнд тулгуурласан сонирхлын клуб, зөвлөл, бүлгийн үйл ажиллагааг дэмжих;

Залуучуудыг хууль зүйн туслалцаа болон эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээнд холбон зуучлах, сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгөх үйлчилгээг үзүүлэх;

           

 

3. ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭ

Байгууллагын төлөв байдалд алсын хараа, эрхэм зорилго, стратегийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх, үйл ажиллагааг явуулахад эерэг болон сөргөөр нөлөөлж болох боломж, эрсдэлүүдийг тодорхойлж байна.

Стратеги төлөвлөгөөг боловсруулах, үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусган хэрэгжилтийг үнэлэх, шаардлагатай өөрчлөлт, шинэчлэлт хийх бүрд гадаад дотоод асуудлыг үнэлэн төлөвлөлтөд тусгаж ашиглана.

 

3.1.Гадаад орчны шинжилгээ

БОЛОМЖ

БЭРХШЭЭЛ

Засгийн газрын бодлого чиглэл, хууль эрх зүйн зохицуулалт

 • Хүүхэд, гэр бүл, залуучуудын тухай хууль, тогтоомж, дүрэм журам хэрэгжүүлэх эрх зүйн орчин бүрдсэн;
 • Хүүхэд, гэр бүл, залуучуудын чиглэлээр 6 үндэсний хөтөлбөр, стратеги хэрэгжүүлдэг;
 • Иргэдийг хүүхэд, залуучууд, гэр бүлийн  тухай хууль, бусад хууль тогтоомжийн,  мэдээллээр хангах боломжтой.
 • Зарим хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх санхүүжилт хангалтгүй;
 •  Бодлого шийдвэр, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд олон салбарын  оролцоо шаардагддаг.

 

Нийгэм, улс төрийн хүчин зүйлс

 

 

 • Хүн ам төвлөрсөн;
 • Хүүхэд хамгааллын хариу үйлчилгээний  санхүүжилт нэмэгдсэн;
 • Үйлчлүүлэгчийн сэтгэл ханамжийн байдал сайжирсан.

 

 • Хүн амын шилжилт хөдөлгөөн их;
 • Хүн амын тоо жилээс жилд өсөж байна; /2020 оны байдлаар хүн ам-108681/
 • Ажилгүйдэл, ядуурал буурахгүй байна;
 • Их, дээд сургууль төгсөгчдийн боловсролын чанар, ажлын байранд гарах мэдлэг, чадвар дутмаг;
 • Залуучуудад ажлын байрны хүртээмж муу.

Гадаад харилцаа, түншлэл

 • НҮБ-ын Хүн амын сан, “Кристина Нобел” сан зэрэг ОУБ-тай хамтран ажилладаг;
 • Гадаад улс оронд хүүхдийн байгууллагын ажиллагсад уулзалт, семинарт оролцож мэдлэг мэргэжлээ дээшлүүлэхэд орон нутгаас дэмжлэг үзүүлэх;
 • Хүүхэд, залуучуудын байгууллагын салбарын үйл ажиллагаанд төр засаг, яам, агентлаг, төрийн болон төрийн бус байгууллага, олон улсын байгууллага, иргэд, олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлэх, хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх;
 • Олон улсын байгууллагаас төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэх, сургалт, семинар явуулах зэргээр дэмжлэг туслалцаа авах.

 

 

 

 

 • Гадаад хамтын ажиллагаа болон санхүүгийн тусламж үзүүлэх үйл явц хангалттай хөгжөөгүй;
 • Төр, хувийн хэвшлийн түншлэл, салбар дундын хамтын ажиллагаанд талуудын оролцоо хангалтгүй.

 

Технологийн хүчин зүйлс

 • Бусад хамтрагч талуудтай харилцаа холбоо тогтоох, цахим мэдээлэл солилцох боломжтой;
 • Хүүхэд, залуучуудын байгууллагын хүний нөөц, үйл ажиллагааны чиглэл, хөтөлбөр, санхүүгийн мэдээллийн ил тод байдал хангагдсан; /цахим хуудастай/
 • Яам, агентлагтай болон, албан хаагчид дотоод сүлжээ, интернэтэд холбогдсон;
 • Зайн сургалт хийгдэх нөхцөл боломжоор хангагдсан.

 

 

 • Мэдээллийн технологийн бэлтгэгдсэн ажилтан хангалтгүй;
 • Программ хангамжууд харилцан хөрвөж, мэдээ солилцох явдал хангалтгүй;
 •  Мэдээлэл технологийн техник хангамжийн хүчин чадал дутмаг, хангалтгүй.

 

 

     

 

 

3.2. Дотоод  орчны шинжилгээ

 

Давуу тал

Сул тал

 

 • Ажлын хамт олон зохих түвшинд зөв төлөвшсөн, мэдлэг ур чадвар сайн;
 • Хүүхэд, гэр бүлийн хамгааллын үйлчилгээ үзүүлдэг тул иргэдийн хандлага сайн;
 • Анхан шатны нэгжийг арга зүйгээр ханган ажиллахад хүн бүр оролцдог;
 • Заал танхим, техник хэрэгслийн  хангамж сайн;
 • Сэтгэл зүй, гэр бүл, хууль зүйн үнэ төлбөргүй зөвлөгөө өгдөг;
 • Хүүхэд хөгжлийн хөтөлбөрүүд хэрэгжүүлдэг;
 • Зорилтот өрхийн хүүхдүүдийг үнэ төлбөргүй хөгжүүлдэг.
 • Эцэг эхчүүдийн үр хүүхдээ хөгжүүлэх, хамгаалуулах  хүсэл сонирхол их байдаг;
 • Аймгийн төрийн байгууллагуудыг холбосон и-оффис нэгдсэн программтай тул мэдээллийг түргэн шуурхай хүргэдэг;
 • Сум, багийн хэмжээнд Хамтарсан баг, хүүхдийн элч нартай хамтран гэр бүл, хүүхдийг хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааг хэрэгжүүлдэг;
 • Дуу бичлэгийн студитэй болсон нь хүүхэд, залуусын уран бүтээлээ нийтэд түгээхэд дэмжлэг болох алхам болсон.

 

 • Бүтэц орон тоог нэмэх, боловсронгуй болгох, алба хэлтэстэй болох;
 • Компьютерын хурд, программ хангамжийг сайжруулах;
 • Цалин хангамж, урамшууллын тогтолцоо сул;
 • Шинэ ажилчдын сургалт, хөгжлийн асуудал дутмаг;
 • Нэгдмэл байдал сул, цаг ашиглалт, хариуцлага, санаачилга дутмаг;
 • Анхан шатны нэгжид ажилтангүй;
 • Нэгдсэн судалгаа, мэдээллийн сан бүрдээгүй;
 • Хөгжлийн хөтөлбөрийн хүүхдийн төлбөрт хязгаарлалт тогтоох;
 • Хүүхэд хамгааллын зардалд тавих хяналт сул;
 • Олон жил хэвшсэн төрийн албаны хуучин арга барил өөрчлөгдөхдөө удаан;
 • Төсвөөс шалтгаалан шаардлагатай зарим техник, тоног төхөөрөмж, багаж худалдан авах боломж муу;
 • Хүний нөөц /сэтгэл зүйч, гэр бүл судлаач дутмаг/

Боломж

Аюул

 

 • Чадварлаг мэргэшсэн баг бүрдүүлэх;
 • Хариуцлага, урамшууллын систем нэвтрүүлэх;
 • Иргэд, олон нийтийн хандлагыг өөрчлөх, хүүхэд, залуучууд, гэр бүлийн талаарх хуулийн мэдлэгээр хангах;
 • Гадаад харилцааг өргөжүүлэх, туршлага солилцох;
 • Иргэдэд үзүүлж байгаа үйлчилгээний нэр төрлийг тодорхой болгох;
 • Хүүхэд, залуучууд, гэр бүлийн нэгдсэн судалгаа, мэдээллийн байнга шинэчлэгддэг систем, сантай болох.
 • Иргэд хүүхэд, залуучууд, гэр бүлийн талаар буруу мэдээлэл авах бусдад дамжуулах, хохирох;
 • Интернэт, цахим сүлжээгээр эзэнгүй худал мэдээлэл тархах;
 • Ажилтан албан хаагчдын зохимжгүй үйлдлээс шалтгаалан байгууллагын нэр хүнд унах;
 • Хүүхдийн байгууллагын ёс зүйн хэм хэмжээ зөрчигдөх нөлөөлөл бий болох;
 • Эдийн засгийн хямрал;
 • Бухимдсан иргэд гомдол, ёс зүй;
 • Иргэд, олон нийт итгэл алдрах, гомдол гаргах.
 • Ажилтан, албан хаагчдын хөрвөх, нэг нэгнээ орлож ажиллах чадвар сул, хариуцлагаас зайлсхийх хандлагаас болж үйлчилгээнд хүнд суртал, чирэгдэл гарах.

 

 

ДӨРӨВ. АЛСЫН ХАРАА, ЭРХЭМ ЗОРИЛГО, АЖИЛЛАХ ЗАРЧИМ, ТЭРГҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛ

 

4.1. Алсын хараа

Гэр бүлийн үнэт зүйлсийг бэхжүүлж, хүүхэд, залуучуудын эрхийг дээдэлж, үүргийг ухамсарлуулан, тэднийг хөгжих, оролцох, суралцах, хөдөлмөрлөх таатай орчин нөхцөлөөр хангах

 

4.2. Эрхэм зорилго

 

Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын тэгш оролцоог хангаж, нийгмийн хөгжлийн таатай орчныг бүрдүүлэн, тэдэнд чиглэсэн хөгжил, хамгааллын цогц үйлчилгээг чадварлаг баг, түншлэл, мэдээлэл, нөлөөллийн хамтын ажиллагаанд тулгуурлан, чанартай, шуурхай, хүртээмжтэй хүргэх

 

4.3. Үйл ажиллагаанд баримтлах  зарчим

 • Дэвшилтэт уламжлал, соёл заншил болон орчин үеийн хөгжлийн чиг хандлагыг зохистой уялдуулах;
 • Гэр бүлийн тогтвортой, хамтын амьдралыг дэмжиж, хүний эрхийг нэн тэргүүнд эрхэмлэн дээдлэх;
 • Хүний хөгжлийн үе шат дахь нас, хүйс, сэтгэхүйн онцлог, ялгаатай байдалд мэдрэмжтэй хандаж, хөгжлийн түүчээ болох;
 • Үйл ажиллагаа нээлттэй, ил тод, удирдах арга барил шударга, шинийг санаачлагч, өөрчлөлтийг манлайлагч байх;
 • Чадавхыг бэхжүүлж, хүний нөөцийг тасралтгүй хөгжүүлэн бие даасан, хөгжил дэвшлийг эрхэмлэгч, мэргэжлийн, чадварлаг, нэгдмэл зорилготой баг болон бүрдэх;
 • Холбогдох бодлого, шийдвэр, төлөвлөлт, төсвийг санхүүжилтийн үйл ажиллагаатай нь уялдуулан оновчтой хуваарилах;
 • Төр, хувийн хэвшил, төрийн бус байгууллага, орон нутгийн иргэд, олон нийтийн оролцоог хангасан байх.

 

4.4. Тэргүүлэх чиглэл

Хууль тогтоомж, бодлого, хөтөлбөрийг хүний эрхэд суурилсан хандлага, өсвөр үе залуучуудын үзэл бодол болон гэр бүлийн хөгжлийн хэрэгцээнд нийцүүлэхэд нөлөөлж, хуулийг сурталчлан таниулах, хэрэгжилтийг хангах ажлыг зохион байгуулах;

- Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын асуудлаар мэргэжил арга зүйн удирдлагаар холбогдох талуудыг хангаж, орон нутгийн чадавхыг бий болгох;

- Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудад зориулсан бүх шатны үйлчилгээний чанар, хүртээмж, стандартыг хэрэгжүүлж, хамтран ажилладаг байгууллагуудын уялдаа холбоог сайжруулах;

- Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудыг дэмжих, хамгаалах, хөгжүүлэхэд төр олон нийт, иргэний нийгэм, олон улсын болон хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудтай түншлэл, хамтын ажиллагааг бэхжүүлж, хүүхэд залуучуудын оролцоог өргөжүүлэх;

- Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын асуудлаар судалгаа, мэдээллийн  санг бүрдүүлж, хяналт, шинжилгээ, үнэлгээний тогтолцоог бэхжүүлж, мэдээллийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх;

- Байгууллагын үйл ажиллагаанд үр ашигтай, хурдтай, сэлгэх чадвартай арга барилыг нэвтрүүлж, байгууллагын соёлыг төлөвшүүлэн ил тод байдлыг хангаж ажиллах.

 

    4.5. Хэрэгжүүлэх хугацаа:   2021-2024 он

 

ТАВ. ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ СТРАТЕГИЙН ЗОРИЛГО, ЧИГЛЭЛ

 

5.1. Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын  асуудлаар төрийн захиргааны бүтэц тогтолцоог бэхжүүлэх, хүний нөөцийн бодлого, төсөв, санхүү, үйл ажиллагааны төлөвлөлтийг хэрэгжүүлэх;

5.1.1. Төрийн захиргааны байгууллагын удирдлагын манлайллыг хангаж, байгууллагын соёлыг төлөвшүүлэх, төрийн албан хаагчдын ёс зүйн хэм хэмжээг мөрдөх;

5.1.2. Төрийн албан хаагчдын нийгмийн баталгаа болон хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөр, албан хаагчдыг чадавхжуулах, мэргэшүүлэх сургалтын хөтөлбөрийг боловсруулан үе шаттай хэрэгжүүлэх замаар хүний нөөцийг бэхжүүлэх;

5.1.3.  Үр дүн, хөтөлбөрт суурилсан төлөвлөлт, санхүүжилтийн зарцуулалтыг сайжруулж, ил тод байдлыг ханган ажиллах

5.1.4.  Залуучууд хөгжлийн төв, хүүхдийн ордон, хүүхдийн зуслан, гэр бүлд зөвлөгөө өгөх төв зэргийн үйл ажиллагаа, дүрэм, журам, стандартын хэрэгжилтийг ханган, хяналт тавих;

5.1.5.  Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжил хамгааллын сайн туршлага арга зүйг хэрэгжүүлэх, зохион байгуулах,  үйл ажиллагааг тогтмолжуулж, бодлого төлөвлөлтөд тусгах;

5.1.6. Олон Улсын байгууллагуудтай хамтын ажиллагааг идэвхжүүлэх, уялдаа холбоог бэхжүүлэх, дотоодын болон гадаад улс оронтой харилцан туршлага судлах, хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх.

 

5.2. Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжил, оролцоог дэмжих, хууль, эрх зүйн хэрэгжилтийг хангаж, төрийн үйлчилгээний  төрөл, чанар, хүртээмж, үр дүнг нэмэгдүүлэх;

5.2.1. Гэр бүлийн тухай, Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай, Хүүхдийн эрхийн тухай, Хүүхэд хамгааллын тухай, Залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай  хуулийн хэрэгжилтийг хангах, иргэд олон нийт, өсвөр үе залуучуудын оролцоог ханган, нөлөөллийн ажлыг үе шаттай зохион байгуулах

5.2.2. Эрсдэлтэй бүлгийн хүүхдийн эрхийг хамгаалах, дахин эрсдэлд өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх, нийгэмшүүлэх үйлчилгээг сайжруулах

5.2.3. “Хүүхдийн тусламжийн 108  утас”-ны хариу үйлчилгээний чанарыг сайжруулах, хяналт  тавих, хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх

5.2.4. Гэр бүлийн маргаан, гэр бүлийн хүчирхийлэл, асралт гэр бүл болон хүүхэд үрчлэлт, асран хамгаалагч тогтоох зэрэг асуудлаар  шинжээчээр ажиллах

5.2.5. Төвлөрсөн болон гэр бүлд түшиглэсэн халамж асрамжийн хувилбарт үйлчилгээний стандарт, дүрэм журам,  гадаад болон дотоод үрчлэлд тавих хяналтыг сайжруулах

5.2.6. Өмчийн бүх хэлбэрийн хүүхдийн зуслан, амралт чөлөөт цагийн тоглоом, өдөр өнжүүлэх төв, сургалтын төв, хүүхэд харах төв, дотуур байр, хөгжлийн төв, дугуйлан сургалтын байгууллагуудын үйл ажиллагаанд хяналт тавих

5.2.7. Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжил хамгааллын үйлчилгээ, үйл ажиллагааг мэргэшсэн, магадлан итгэмжлэгдсэн төрийн бус байгууллага, хуулийн этгээдээр гэрээлэн гүйцэтгүүлж, үр дүнг тооцох, олон нийтэд мэдээлэх.

 

5.3. Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын талаарх нийгмийн үйлчилгээг хэрэгжүүлэхэд  салбар дундын уялдаа холбоог идэвхжүүлэх,  мэргэжил арга зүйгээр хангах

5.3.1. Хүүхдийн төлөө зөвлөл, Хүүхдийн эрхийн хууль зүйн хороо, Залуучуудын салбар зөвлөлийн хуралдааныг зохион байгуулах, гишүүдийг мэргэжил арга зүйгээр хангах

5.3.2. Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Хүүхдийн эрхийн конвенц, Олон Улсын Хөдөлмөрийн байгууллагын холбогдох конвенц, зөвлөмжийн хэрэгжилтийг хангах, түгээх, нөлөөллийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах, салбар дундын уялдааг хангах

5.3.3. Холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу орон нутгийн нэгж харьяа байгууллага, түүний ажилтан, Хамтарсан баг, Хүүхдийн хууль зүйн хорооны гишүүдийг мэргэжил арга зүйгээр хангах, ажлын гүйцэтгэлийг дүгнэх, урамшуулах, идэвхжүүлэх ажлыг зохион байгуулах

5.3.4. Гэр бүл, хүүхэд залуучуудад зөв зан үйлийг төлөвшүүлэхэд чиглэсэн сургалт явуулах орон нутгийн сургагч багш нарыг үе шаттай бэлтгэж, ажиллуулах, хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх

5.3.5. Гэр бүл, хүүхдийн эсрэг хүчирхийллийн хохирогчийг түр хамгаалах болон нэг цэгийн үйлчилгээг  стандартад нийцүүлэн орон нутагтаа ажиллуулах, мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангах.

 

5.4. Салбарын статистик үзүүлэлт, мэдээллийн сангийн системийг  боловсронгуй болгон, судалгаанд суурилсан, хяналт шинжилгээ үнэлгээг бий болгох

5.4.1. Гэр бүл, хүүхдийн эрх, хамгаалал, залуучуудын талаар нэгдсэн болон төрөлжсөн статистик мэдээллийн сан бүрдүүлэх, мэдээллийг баяжуулах, тогтмол шинэчлэх, баримтжуулах, түгээх журмыг мөрдөх, хэрэгжүүлэх

            5.4.2. Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжил, хамгааллын бодлого, хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх, хэрэгжилтийг сайжруулах арга хэмжээ авах

            5.4.3. Гэр бүлийн нөхцөл байдлын үнэлгээ, хүүхдийн нөхцөл байдлын үнэлгээ хийх аргачлал, хамтарсан багийн ажиллах журам, хүүхдийн хууль зүйн хорооны журам, нэг цэгийн үйлчилгээний журам, түр хамгаалах байрны журмуудын хэрэгжилтийг хангах, зорилтот бүлэгт үйлчилгээг хүргэсэн байдлыг баримтжуулах

           

5.5. Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудаас гарсан санал, хүсэлт, үзэл бодлыг сонсож, бодлого шийдвэр, үйл ажиллагаандаа тусган, иргэд олон нийт рүү чиглэсэн урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх ажлыг өргөнөөр зохион байгуулах

 

5.5.1. Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын өмнө тулгамдсан асуудлыг тодорхойлж, иргэд олон нийтийг мэдлэг, мэдээлэлтэй болгон, эрх үүргийн тэнцвэртэй харьцааг бий болгох

5.5.2. Хэвлэл мэдээлэл олон нийттэй хамтран ажиллах, иргэний нийгмийн байгууллагуудын хамтын ажиллагааг дэмжих

5.5.3. Хүүхдийн, гэр бүлийн, залуучуудын чуулганыг тогтмолжуулж, чуулганы шийдвэрийг бодлого төлөвлөлтөд тусган хэрэгжүүлэх

5.5.4. Орон нутгийн Хүүхдийн төлөө зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд хүүхэд эцэг эх, хүүхдийн элчийн төлөөллийг оруулах, хүүхдийн элчийн үйл ажиллагааг тогтмолжуулах

5.5.5. Зөв үлгэр дуурайлалтай гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын амжилтыг сурталчлан алдаршуулж, хүний хөгжлийг дэмжихэд идэвх санаачилгатай ажилласан иргэний нийгмийн болон хэвлэл мэдээллийн байгууллага, аж ахуйн нэгжийг дэмжин урамшуулах

5.5.6. Иргэдийн санал хүсэлт, өргөдөл, гомдлыг  хуулийн хүрээнд шийдвэрлэх

 

5.6. Хүүхэд, залууст гэр бүлийн боловсрол олгох төр, иргэний хамтын ажиллагааг бий болгох, амьдралын чанарыг сайжруулах хөгжлийн үйлчилгээг тодорхойлон хүргэх, гэр бүлийн хүмүүжил, үнэт зүйлсээ хайрлан хамгаалах сэтгэл зүйн эерэг нөлөөллийг үзүүлэх, гэр бүлийн сайн туршлагыг түгээх, зорилтот гэр бүлийг дэмжих

        5.6.1. Гэр бүлийн хөгжлийг дэмжих үйлчилгээний нэр төрлийг нэмэгдүүлэх, гэр бүлийг дэмжих, зөвлөгөө өгөх төв болон мэргэжилтнүүдийг мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангах

        5.6.2. Гэр бүл, эцэг эхийг хүүхдээ зөв үлгэр дуурайлалтай хүмүүжүүлэх арга барилд суралцуулах, тэдний хандлагыг өөрчлөх ажлуудыг зохион байгуулах, нөлөөллийн үйл ажиллагааг явуулах

        5.6.3. Үндэсний өв соёл уламжлалаа хамгаалах, өвлүүлэх хөгжүүлэх /ургийн бичиг, хөтлөх/зорилго бүхий бодлогыг хэрэгжүүлж,  олон нийтийн санаачилгыг дэмжих

        5.6.4. Гэр бүлийн харилцаанд жендерийн эрх тэгш байдлыг хангах, гэр бүлийн үнэ цэнийг нэмэгдүүлэх, эрчүүдийн манлайлал, үлгэр дуурайлал, хөгжлийг дэмжихэд чиглэсэн сургалт сурталчилгааны ажлыг эрчимжүүлэх.

 

ЗУРГАА. СТРАТЕГИЙН ЗОРИЛГО БА САЛБАР, НУТАГ ДЭВСГЭРИЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН БҮТЦИЙН УЯЛДАА, ЗУРАГЛАЛ

 

            6.1. Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар нь Монгол Улсын Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам, Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг- Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газрын орон нутаг дахь бүтэц бөгөөд орон нутагт аймгийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг байна.

            6.2. Аймгийн Засаг дарга нь Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газрын бүтэц, орон тооны дээд хязгаарыг батална.

            6.3. Газар нь дарга, ахлах мэргэжилтэн, мэргэжилтнүүд, төрийн үйлчилгээний ажилчид гэсэн орон тоогоор дараах чиглэлээр үйл ажиллагаагаа явуулна.

            6.4. Стратегийн төлөвлөгөөний үйл ажиллагааны удирдлага, зохицуулалтын загварыг тусгав.

 

 

ЗГХА-ГБХЗХГ

ГБХЗХГ

Аймгийн ХТЗөвлөл

Залуучуудын салбар зөвлөл

СТРАТЕГИЙН УДИРДЛАГА, ЗОХИЦУУЛАЛТ

Сум, баг, сургуулийн нийгмийн ажилтнууд

Хүүхэд, залуучуудын үүсгэл санаачилгын баг, хамт олон, сонирхлын бүлэг, клуб

Хүүхдийн элч

Эцэг эхийн зөвлөл

ОУ-ын болон гадаадын байгууллага

Аймгийн ЗДТГ

Хүүхдийн ордон

Залуучууд хөгжлийн төв

Бусад хэрэглэгч

Хүүхэд хамгааллын хамтарсан багууд

Хүүхдийн асрамж, халамжийн төвүүд

Нутгийн өөрөө удирдах болон нутгийн захиргааны байгууллагууд

Хүүхдийн Янзага зуслан

Гэр бүл, хүүхэд, залуучууд

Хэвлэл мэдээллийн байгууллага

Сургалтын байгууллага

Иргэний нийгмийн байгууллагууд

Иргэд, олон нийт

Хүүхдийн эрхийн хууль зүйн хороо

Залуучуудын ордон

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харьяа нэгж

 

 

 

 


 

ДОЛОО. СТРАТЕГИЙН ЗОРИЛГЫГ ХЭМЖИХ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ, 

СУУРЬ БОЛОН ЗОРИЛТОТ ТҮВШИН

Шалгуур үзүүлэлт

Хэмжих нэгж

Суурь түвшин

/2020/

Хүрэх түвшин

Тайлбар

Мэдээлэл цуглуулах давтамж

2021

2022

2023

2024

1

Төрийн албан хаагчдыг сургалтад хамруулсан хувь

 

 

Тоо

 

Давхардсан тоогоор 43

10%-иар нэмэгдүүлнэ

10%-иар нэмэгдүүлнэ

10%-иар нэмэгдүүлнэ

10%-иар нэмэгдүүлнэ

 

2020 оны суурь түвшин

 

Жилд 1 удаа

2

Хүүхэд хамгааллын үйлчилгээнд хамрагдсан хүүхдийн тоо

 

 

Хувь

640

3%-иар нэмэгдүүлнэ

3%-иар нэмэгдүүлнэ

3%-иар нэмэгдүүлнэ

3%-иар нэмэгдүүлнэ

 

2020 оны суурь түвшин

 

Жилд 1 удаа

3

Хүүхдийн хөгжлийн үйлчилгээнд хамрагдсан тоо

 

оо

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Зорилтот гэр бүлд чиглэсэн арга хэмжээнд хамрагдсан өрхийн тоо

 

Хувь

20

 

20%-иар нэмэгдүүлнэ.

 

20%-иар нэмэгдүүлнэ.

 

20%-иар нэмэгдүүлнэ.

 

20%-иар нэмэгдүүлнэ.

 

2020 оны суурь түвшин

 

Жилд 1 удаа

5

Хүүхдийн хүмүүжил төлөвшил, гэр бүлийн боловсролын чиглэлээр сургалтад хамрагдсан эцэг, эхчүүдийн тоо

 

 

Хувь

 

 

8950

 

 

 

20%-иар нэмэгдүүлнэ.

 

 

 

20%-иар нэмэгдүүлнэ.

 

 

 

20%-иар нэмэгдүүлнэ.

 

 

 

20%-иар нэмэгдүүлнэ.

 

 

 

2020 оны суурь түвшин

 

 

 

Жилд 1 удаа

6

Залуучуудын хөгжлийн төв, Залуучуудын ордноор үйлчлүүлсэн залуучуудын тоо

 

 

 

Тоо

 

 

 

5950

 

 

 

20%-иар нэмэгдүүлнэ.

 

 

 

20%-иар нэмэгдүүлнэ.

 

 

 

20%-иар нэмэгдүүлнэ.

 

 

 

20%-иар нэмэгдүүлнэ.

 

 

 

2020 оны суурь түвшин

 

 

 

Жилд 1 удаа

7

Сайн дурын ажилд зуучлагдсан залуучуудын тоо

 

 

Хувь

 

 

25

5%-иар нэмэгдүүлнэ.

5%-иар нэмэгдүүлнэ.

5%-иар нэмэгдүүлнэ.

5%-иар нэмэгдүүлнэ.

 

2020 оны суурь түвшин

 

Жилд 1 удаа

8

Амьдрах ухаан, нөхөн үржихүйн сургалт, нөлөөллийн ажилд оролцсон залуучуудын тоо

 

 

 

Хувь

 

 

 

6000

 

10%-иар нэмэгдүүлнэ.

 

10%-иар нэмэгдүүлнэ.

 

10%-иар нэмэгдүүлнэ.

 

10%-иар нэмэгдүүлнэ.

 

2020 оны суурь түвшин

 

Жилд 1 удаа

 

НАЙМ. СТРАТЕГИЙН ХЯНАЛТ, ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ

 

Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын чиглэлээр төрөөс баримтлах бодлогын үр дүн, үр нөлөөг сайжруулж, хариуцлагыг бэхжүүлж, үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамжийг нэмэгдүүлэх, ажлын гүйцэтгэлийг сайжруулах.

Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг үнэлж, байгууллагын ажлын гүйцэтгэл сайжирсан,  үр нөлөөний үнэлгээ хийгдсэн байна.

Стратеги төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн явцын хяналт-шинжилгээ үнэлгээг нутгийн захиргааны байгууллага /Аймгийн Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтэс/ нь хоёр жил тутамд хийж, дүнг Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх зөвлөлийн хуралд танилцуулна.

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар болон Гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн  газар нь стратегийн хэрэгжилтэд хөндлөнгийн үнэлгээ хийлгэх ажлыг зохион байгуулж  болно.

 

--- оОо ---

 

 

 

 

 

 

 

 

БАЙГУУЛЛАГЫН  2021-2024 ОНЫ СТРАТЕГИ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

 

Бодлогын баримт бичигт тусгагдсан, болон үндсэн чиг үүргээ хэрэгжүүлэх зорилт

 

Стратеги

/арга зам/

 

Шалгуур үзүүлэлт

 

Суурь түвшин

2020

 

Зорилтот

түвшин

2024

 

Санхүүгийн эх үүсвэр

Ерөнхий чиг үүргийн нэр:

 1. Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын  асуудлаар төрийн захиргааны орон нутгийн бүтэц тогтолцоог бэхжүүлэх, хүний нөөцийн бодлого, төсөв, санхүү, үйл ажиллагааны төлөвлөлтийг хэрэгжүүлэх, хяналтыг сайжруулах
  1. Үндсэн чиг үүргийн нэр:

                                       Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын чиглэлээрх хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх, төрийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг дээшлүүлэн

                                       төрийн албаны тасралтгүй үйл ажиллагааг ханган салбар дундын үйл ажиллагааг сайжруулах

Зорилт-1.1.1

Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын  чиглэлээрх хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэр, хөтөлбөр стратеги, бодлогын баримт бичгүүдийг хяналтад авч, нэгдсэн төлөвлөлт хийх, төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн явцад хяналт тавьж, гүйцэтгэлийг хангуулах, харьяа дээд шатны байгууллагад тайлагнах, хяналт тавих;

Салбарын хууль тогтоомж, бодлогын хэрэгжилтийг хангах, сурталчлах ажлыг зохион байгуулах;

-сурталчлах хуулийн тоо

-хамрагдсан хүний тоо

-зөвлөмж мэдээллийн тоо

300 постор зөвлөмж

Хандалт -5000

 

-

Улсын төсөв

 

Гэр бүл, залуучуудыг хөгжил, хүүхэд хамгааллын үйлчилгээнд төрийн байгууллагуудын уялдаа холбоог дээшлүүлэн хуулийн этгээд, иргэн, гэр бүл, олон нийтийн оролцоо, хамтын ажиллагааг дэмжих, харилцан туршлага судлах, хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх;

-хамтран ажилласан байгууллагын тоо

-хамтран хийсэн үйл ажиллагааны тоо, хамрагдалт, үр дүн

 

Хамтын ажиллагаа сайжирсан байна.

Улсын төсөв

 

Хүүхдийн төлөө зөвлөл, Хүүхдийн эрхийн хууль зүйн хороо, Залуучуудын салбар зөвлөлийн үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх, гишүүдийг мэргэжил арга зүйгээр хангах;

-зөвлөлийн хуралдааны тоо

- шийдвэрлэсэн асуудлын тоо

 

 

4 удаа

 

 

Жил бүр 4-өөс доошгүй удаа хуралдана.

Улсын төсөв

 

Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын  талаарх мэдээллийн сан бүрдүүлж, үйл ажиллагаандаа ашиглах, эрсдэлт нөхцөлд байгаа гэр бүл, хүүхдийн халамж, хамгаалал үйлчилгээний талаар бүртгэл хөтлөх,  тайлан, мэдээ, мэдээллийг нэгтгэн холбогдох байгууллагуудад өгөх.

 

 

-судалгааны төрөл, хэлбэр

-судалгааны үр дүнгээр хийсэн ажлын хэрэгжилт, гарсан өөрчлөлт

 

 

 

18 төрөл

Аймгийн хэмжээнд нэгдсэн программ хангамжтай болсон байна..

Улсын төсөв

 

Зорилт-1.1.2.

Хүний нөөцийн бодлого, төсөв санхүүгийн төлөвлөлт, батлагдсан төсвийн зарцуулалт, төсвийн гүйцэтгэлд хяналт тавьж, үр дүнд суурилсан хяналт шинжилгээ үнэлгээг  хэрэгжүүлэх.

Төрийн албан хаагчдын хүний нөөцийн бодлогыг төлөвлөх, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, төрийн албан хаагчдыг сургах, давтан сургах, ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах арга хэмжээг төлөвлөх, зохион байгуулах, үр дүнг тооцох;

-сургалтад хамрагдсан албан хаагчийн тоо

-нийгмийн баталгааг хангахад чиглэсэн хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний тоо

-албан хаагчдын сургалт, хөгжил, нийгмийн асуудалд зарцуулсан зардлын хэмжээ

 

 

Давхардсан тоогоор -43

 

Жил бүр 10%-аар нэмэгдүүлнэ.

Улсын төсөв

 

Батлагдсан төсөв, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх талаар төсвийн ерөнхийлөн захирагчтай байгуулсан гэрээний хүрээнд төсвийн хөрөнгийг удирдах, зориулалтын дагуу зарцуулах, хяналт тавих; санхүүгийн болон төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ, тайлан, гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлтийг үнэн зөв гаргах, тогтоосон хугацаанд тайлагнах;

-гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний хэрэгжилт

-төсөв, санхүүгийн зөв зарцуулалт

-

Төсөв зориулалтын дагуу зарцуулагдсан байна.

Улсын төсөв

 

Байгууллагын үйл ажиллагаанд иж бүрэн /байгууллагын дүрэм, журам, төлөвлөлт, тайлагналтын хэрэгжилт, төрийн албан хаагчийн  нийгмийн баталгааг хангах үйл ажиллагаа, шилэн данс, санхүүгийн үйл ажиллагаа зэрэг хамаарна/   хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх.

-байгууллагын иж бүрэн хяналт шинжилгээ үнэлгээ

-сайжруулах чиглэлээр авсан арга хэмжээ

 

 

-

 

Байгууллагын үйл ажиллагаа сайжирсан байна.

Улсын төсөв

 

  1. Үндсэн чиг үүргийн нэр:
  1.                                      Тухайн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа хүүхэд, залуучуудын чиглэлийн байгууллагад хууль тогтоомжийн хүрээнд хяналт
  2.                                      тавих, мэргэжил арга зүйгээр хангах

Зорилт-1.2.1

Салбарын хууль тогтоомж, бодлогын хэрэгжилт, хүүхэд залуучуудын чиглэлээрх үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт тавих;

Өмчийн бүх хэлбэрийн хүүхдийн зуслан, амралт чөлөөт цагийн тоглоом, өдөр өнжүүлэх төв, сургалтын төв, хүүхэд харах төв, дотуур байр, хөгжлийн төв, дугуйлан сургалтын байгууллагуудын үйл ажиллагаанд хяналт тавих;

-хяналт тавьсан байгууллагын тоо

-гарсан зөрчлийн дагуу хийсэн ажил арга хэмжээ

Хүүхдийн зуслан-3

РС-12

Дотуур байр-3

Өдөр өнжүүлэх-5

Хүүхдийн зуслан-3

РС-12

Дотуур байр-3

Өдөр өнжүүлэх-5

Улсын төсөв

Хүүхдийн эрхийн улсын байцаагчийн ажлыг зохион байгуулах,  хүүхдийн эсрэг зөрчлийг шалган шийдвэрлэж, зөрчлийн хэрэг бүртгэл явуулах;

-шалган шийдвэрлэсэн зөрчлийн тоо

-урьдчилан сэргийлэх нөлөөллийн ажил,, үр дүн

 

-

-

Улсын төсөв

Зорилт-1.2.2.

Хүүхэд хамгааллын хариу үйлчилгээ үзүүлэгчийг мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангах.

Нийгмийн ажилтан, Хамтарсан баг, хүүхдийн эрхийн Хууль зүйн хороо, хүүхдийн элчийг мэргэжил, арга зүйгээр хангах; ажлын гүйцэтгэлийг дүгнэх, урамшуулах, идэвхжүүлэх ажлыг зохион байгуулах;

-арга зүйгээр хангасан нийгмийн ажилтны тоо

-дэмжин урамшуулсан нийгмийн ажилтны тоо

-БНА-22

-СНА-14

-ЭМНА-3

-ХНХ-16

БНА-22

-СНА-14

-ЭМНА-3

-ХНХ-16

Улсын төсөв

Хүүхэд, гэр бүл, эцэг эх, асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигчийг зөвлөгөө, мэдээллээр хангах.

-зөвлөгөө өгсөн гэр бүл, эцэг эхийн тоо

168

300

Улсын төсөв

 

Ерөнхий чиг үүргийн нэр:

 1. Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжил, хамгааллын үйлчилгээг сайжруулах
  1. Үндсэн чиг үүргийн нэр:

                                          Хүүхдийн хөгжлийг дэмжин, хүүхэд хамгааллын үйлчилгээг сайжруулна.

Зорилт-2.1.1

Эрсдэлт нөхцөлд байгаа хүүхдийг нийгэмд хэвийн амьдрахад нь тусалж, дэмжих чиглэлээр хариу үйлчилгээ үзүүлэх;

Хүүхдийн тусламжийн утасны хариу үйлчилгээг үзүүлэх;

-хүүхдийн 108 утсанд ирсэн дуудлагын тоо

-хариу үйлчилгээний үр дүн, шийдвэрлэлт

95

98

Улсын төсөв

Гэр бүлийн маргаан, гэр бүлийн хүчирхийлэл, асралт гэр бүл болон хүүхэд үрчлэлт, асран хамгаалагч тогтоох зэрэг асуудлаар  шинжээчээр ажиллах;

-шинжээчийн дүгнэлт гаргасан гэр бүлийн тоо

-үнэн зөв, бодитой хийсэн байдал, үр дүн

11

-

Улсын төсөв

Төвлөрсөн болон гэр бүлд түшиглэсэн халамж асрамжийн хувилбарт үйлчилгээний стандарт, дүрэм журам,  гадаад болон дотоод үрчлэлд тавих хяналтыг сайжруулах;

-үрчлэгдсэн хүүхдийн тоо, түүнд тавих хяналт, үр дүн

64

-

Улсын төсөв

Гэр бүл, хүүхдийн эсрэг хүчирхийллийн хохирогчийг түр хамгаалах болон нэг цэгийн үйлчилгээг  стандартад нийцүүлэн орон нутагтаа ажиллуулах;

-түр хамгаалах байраар үйлчлүүлсэн хүний тоо

-үзүүлсэн үйлчилгээний тоо

57

-

Улсын төсөв

Зорилт-2.1.2.

Хүүхдийн хөгжил, оролцоог дэмжих.

Хүүхдийн өөрийн удирдлагын болон оролцооны байгууллага, хүүхдийн хөгжлийн төвүүдийн үйл ажиллагааг дэмжих;

-хүүхдийн өөрийн удирдлагын байгууллагын тоо

-- зохион байгуулсан арга хэмжээ, хамруулсан хүүхдийн тоо, хувь

 

36 / 1700

50 / 2500

Улсын төсөв

 

Хүүхдийн дунд зохион байгуулах уралдаан, тэмцээний чанар, хүртээмжийг сайжруулах.

-зохион байгуулсан арга хэмжээ, хамруулсан хүүхдийн тоо, хувь

 

 

 

Улсын төсөв

  1. Үндсэн чиг үүргийн нэр:
  1.                                         Гэр бүлийн хөгжлийг дэмжих үйлчилгээний нэр төрлийг нэмэгдүүлэх, гэр бүлийг дэмжих

Зорилт-2.2.1.

Гэр бүл, иргэд олон нийтийг мэдлэг, мэдээлэлтэй болгон, эрх үүргийн тэнцвэртэй харьцааг бий болгох

 

Гэр бүлд чиглэсэн гэр бүлийн боловсрол олгох нөлөөллийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах;

-сургалтад хамрагдсан хүний тоо

-зохион байгуулсан нөлөөллийн үйл ажиллагааны тоо, хамрагдалт

2850

5500

Улсын төсөв

Гэр бүлийн харилцааны талаар сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгөх үйлчилгээг үзүүлэх;

-зөвлөгөө өгсөн хүний тоо

 

117

-

Улсын төсөв

Зорилтот өрх, гэр бүлийн амьдралын чанарыг сайжруулах ажлыг зохион байгуулах;

-амьдралын чанарыг сайжруулсан өрхийн тоо

50

80

Улсын төсөв

Эцэг эхийн зөвлөлийн үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх, дэмжин ажиллах эцэг эхчүүдэд хүүхдийн хүмүүжлийн эерэг арга сургалт, нөлөөллийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах, гэр бүлийн сайн туршлагыг түгээх;

-эцэг эхийн зөвлөлийн тоо

-хүмүүжлийн эерэг арга сургалтад хамрагдсан эцэг эхийн тоо

8950

15000

Улсын төсөв

Гэр бүлийн хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг холбогдох байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулах.

-зохион байгуулсан арга хэмжээ, хамрагдалт

-гэр бүлийн хүчирхийлэл буурсан тоо

ГБХ-ийн гэмт хэрэг-17

Зөрчил-220

-

Улсын төсөв

  1. Үндсэн чиг үүргийн нэр:

                                       Залуучуудын хөгжлийг дэмжин тэдний хандлага, оролцоог  дэмжих

Зорилт 2.3.1.

Нийгмийн хөгжилд оролцох залуучуудын оролцоог сайжруулж, тэднийг бүхий л талаар дэмжин ажиллах

Залуучуудын дэд хөтөлбөрийг шинэчлэн боловсруулж хэрэгжүүлэх;

-хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хувь

-

100%

Улсын төсөв

Зөв үлгэр дуурайлалтай залуучуудын амжилтыг сурталчлан алдаршуулж, хүний хөгжлийг дэмжихэд идэвх санаачилгатай ажилласан иргэний нийгмийн болон хэвлэл мэдээллийн байгууллага, аж ахуйн нэгжийг дэмжин урамшуулах;

-дэмжин ажилласан байгууллага, залуучуудын тоо

 

 

Улсын төсөв

Залуучуудад гэр бүлийн, нөхөн үржихүйн, амьдрах ухааны  боловсрол олгох, хувь хүний хөгжлийг дэмжсэн сургалтыг зохион байгуулах;

-сургалтад хамрагдсан залуучуудын тоо, хувь

 

 

Улсын төсөв

Үндэсний өв, соёл уламжлалаа хамгаалах, өвлүүлэх хөгжүүлэх /ургийн бичиг, хөтлөх/ зорилго бүхий бодлогыг хэрэгжүүлж,  олон нийтийн санаачилгыг дэмжих.

-зохион байгуулсан сургалт нөлөөллийн ажил, хамрагдалт

 

 

Улсын төсөв

 

 

 

 

 

 • о0о   

 

 

 

 

 

 

 

 

             2013.01.28

Стратеги зорилтын хүрээ

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

Хэрэгжүүлэх арга зам

Хүрэх үр дүн

Хугацаа

Стратегийн зорилт -1. Хүүхэд,  гэр бүлийг болзошгүй эрсдэл,  дарамт хүчирхийлэл, гэнэтийн аюул,   гэмт хэрэг, эрхийн зөрчлөөс  хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх,  зорилтот бүлгийн хүүхэд, гэр бүлийн хамгаалал, хяналтыг сайжруулах, нөхөн сэргээх  ажлыг    төр олон нийт, хувийн хэвшлийн байгууллагуудтай  хамтран зохион байгуулах

 

 

 

 1

 

 

 

Хүнд нөхцөл дэх хүүхдийн хамгаалал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1. Асран халамжлах хүнгүй бүтэн болон хагас өнчин  хараа хяналтгүй хүүхдийг  төрийн анхаарал халамжинд авч эрхийг нь хамгаалах, гэр бүлийн орчинд өсч хүмүүжих бололцоог бүрдүүлэх

Гэр бүлтэй харилцан ярилцах

Хүнд нөхцөлд байгаа хүүхдэд зориулсан хөтөлбөрүүд хэрэгжүүлэх

Хүнд нөхцөлд байгаа хүүхдийн байдал сайжирна.

2013

1.1.2 Сум багийн “ Өрхийн амьжиргаа дэмжих зөвлөлийн“ гишүүдийг чадваржуулах,  стратегийн чадавхи бэхжүүлэх сургалтанд хамруулах

Баг сумтай хамтран ажиллах

Зорилтот бүлгийн хүмүүс зээл авч өрхийн үйлдвэрлэлээ хөгжүүлнэ

2013-2016

1.1.3 Хүүхдэд үзүүлж байгаа асрамж халамж, хамгааллын үйлчилгээний  стандартыг хэрэгжүүлэх

Төрийн болон ТББ-тай хамтран ажиллаж, халамжийн газруудын нөхцөл байдалтай танилцан, арга зүйн зөвлөмж өгч ажиллана

Халамж, асрамжийн  стандарт бүрэн хангагдана

2013-2016

1.1.4 Гэр бүл хүүхэд хамт олонд түшиглэсэн хүүхэд хамгааллын үйлчилгээний  чиглэлээр ажиллаж буй ТББ-ын ажлыг дэмжих  ЗД –тай гэрээлэх үйл ажиллагааг хөгжүүлэх

Хүүхдийн төлөө гаргаж буй сэтгэл зүтгэлийг нь үнэлэх, олон нийтэд сурталчлах

 Хүүхдийн асуудлаар ажиллах Төрийн болон ТББ- ын оролцоо нэмэгдэнэ

2013-2015

1.1.5  Хүнд нөхцөлд амьдарч байгаа хүүхдийн  нарийвчилсан судалгаа гарган  багуудтай хамтран ажиллаж шаардлагатай  хүүхдэд өдрийн үйлчилгээ хүргэх

Гэр бүлд нь туслах асуудлыг баг,  сумтай хамтарч шийдвэрлэх

Хүнд нөхцөлд байгаа хүүхдэд үйлчлэх хүрээ нэмэгдэнэ.

2013-2016

1.1.6 Хүчирхийлэлд өртсөн болон өртөж болзошгүй хүүхдүүдийн талаар  сургууль, хууль хяналтын байгууллага, баг, хэсгийн ахлагчтай  хамтран судалгаа гаргаж, хяналтанд авч ажиллах 

Сургуулийн нийгмийн ажилтан, баг,  хорооны хэсгийн ахлагч нараас санал авах  санал ын дагуу уулзах, зөвлөгөө өгөх

Хүчирхийлэлд өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх мэдээллийг  зохих хүмүүст хүргэж,  хүчирхийлэлд өртсөн буюу өртөж болзошгүй хүүхдийн хамгааллын хүрээ өргөжнө.

2013-2016

1.1.7  Сургууль завсардсан хүүхдийн  судалгааг БСГ, баг, сумуудтай хамтран  гаргаж,  албан бус боловсролын сургалтанд хамруулах

Баг сумын засаг дарга нарт завсардаж байгаа хүүхдийн асуудлаар бичиг тоот өгөх завсардсан нөхцөл байдал шалтгааныг тодруулж  арга хэмжээ авах

Сургууль завсардсан хүүхдийн тоо  одоогийн түвшнээс 2 дахин буурна.

2013-2016

1.1.8 Хараа хяналтгүй хүүхдийн судалгааг нарийвчлан гаргаж, үзүүлсэн тусламж, арга хэмжээний бүртгэлтэй болох ,ТББ –тай хамтран ажиллах

Тэмдэглэл хөтлөх нэгж карттай болгох, эцэг эхтэй нь хамт байлгах

Хүүхэд, гэр бүлийн  нөхцөл байдал  сайжирна

2013-2015

1.1.9 Бүтэн өнчин хүүхдүүдийн судалгааг нарийвчлан гаргаж, тэдэнд үзүүлэх үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх

Бүтэн өнчин хүүхдүүдтэй санал солилцох, тулгамдсан асуудлаар ярилцах

Бүтэн өнчин хүүхдийн нийгмийн баталгаа хангагдана.

2013-2016

1.1.10 Эцэг эхийн хараа хяналт сул,  хөдөлмөр эрхэлдэг хүүхдүүдийг нийгэмшүүлэх,  Хүүхэд хамгааллын төвөөр дамжуулан  гэр бүлтэйгээ байх  нөхцлийг хангах

Аймгийн ИТХ болон  ЗДТГ-ын дэмжлэгээр хэрэгжүүлэх

Хүүхэд бүр суурь эрхээ эдлэх боломж хангагдана

2013-2016

 

2

 

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн хамгаалал

 

 

1.2.1. ХБХ-ийн судалгаа бүртгэлийг шинчлэн тогтоож , нэр төрлөөр нь нарийвчлан гаргах

ХБХ-ийн эцэг эхийн холбоо,  Сум багийн хэсгийн ахлагч, нийгмийн ажилтнуудтай хамтран ажиллах,  сургалт зохион байгуулах

Хүүхдийн хэрэгцээт туслах хэрэгслээр хангагдана

2013-2016

1.2.2 Хэвтэрт байнга байдаг ХБХ-дэд гэрээр айлчлах төслийг хэрэгжүүлж турших

ТББ –ын хүмүүсээр дамжуулан төсөл хэрэгжүүлэх

Байнга  хэвтэрт байдаг хүүхдийн оролцоо нэмэгдэнэ.

2013-2015

1.2.3 ХБХ-ийн эцэг эхэд  хүүхэдтэйгээ ажиллах арга барилд сургах  сургалт зохион байгуулах 

Сургалт зохион байгуулах

ХБХ-ийн хүүхдийн асаргаа сувилгаа сайжирна

2013-2016

1.2.4 ХБХ –ийн эрхийг хамгаалах олон улсын өдрийг угтаж,  төрөл бүрийн уралдаан тэмцээн, өдөрлөг,  урлаг, спортын наадам зохион байгуулах

ХБХ-ийн онцлог, чадварт тулгуурласан арга хэлбэрийг сонгон хэрэгжүүлэх

ХБХ-ийн  оролцоо дээшилж, сэтгэл зүйн таашаал бий болж,  олон нийтийн ойлголт, хандлага өөрчлөгдөнө.

2013-2016

1.2.5  Зайлшгүй туслах хэрэгсэл шаардлагатай хүүхдүүдийн  судалгааг гаргаж , ОУБ-ын туслалцааг хандуулах

ОУБ-дад авсан судалгааны дагуу ортофед хэргсэл, сонсголын аппарат нийлүүлэх

Хүүхдийн хэрэгцээ хангагдана

2013-2015

1.2.6 ХБХ-ийн нөхөн сэргээх төвтэй болох

Шаардлагатай тоног төхөөрөмж нийлүүлэх

ХБХ-ийн дасгал сургуулилт хийж  хэвшинэ

2013-2015

 

3

 

Хүүхдийн хөдөлмөр эрхлэлтэнд хяналт тавьж ажиллах

1.3.1 Хөдөлмөр эрхэлдэг хүүхдийн мэдээллийн сан байгуулах

Хүүхдүүдтэй холбоо тогтоож ажиллах

Хүүхдийн байдлын талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэлтэй болно

2013-2016

1.3.2 Хүүхдийн хүнд, тэвчишгүй хөдөлмөрийг устгах  хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж,  тайлан мэдээг хугацаанд нь явуулж байх

Төрийн болон ТББ-дад хандаж  төсөл хөтөлбөр бичих

Хүүхэд хөдөлмөрөөс хөндийрнө

2013-2016

1.3.3 Хөдөлмөр эрхэлдэг хүүхдүүдийн  чуулганыг 2 жил тутам зохион байгуулж  үр дүнг тооцох

Төрийн бус байгуулагатай хамтарч  ажиллах

Хүүхдийн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах  нөхцөл боломж сайжирна.

2013-2016

1.3.4 Хүүхдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн байдалд  үзлэг шалгалт хийж  дүгнэлт гаргах

Төрийн болон  төрийн бус байгууллагуудтай  хамтарч

Хүүхдийн хөдөлмөр эрхлэлт багасна.

2013-2015

1.3.5 Хүүхдийн хөдөлмөрийн эсрэг дэлхийн өдрийг  угтаж  зохистой аян өрнүүлж ажиллах

Төрийн болон ТББ тай хамтарч өдөрлөг, уулзалт, уралдаан тэмцээн зохион байгуулах

Хөдөлмөр эрхэлдэг хүүхдийн оролцоо нэмэгднэ.

2013-2016

1.3.6 Засгийн газраас баталсан  Насанд хүрээгүй хүнийг  ажиллуулахыг хориглосон  ажлын байрны жагсаалтад хяналт тавьж ажиллах

МХГ,ҮЭХ болон бусад байгууллагуудай хамтарч ажиллах

Шаардлагын дагуу насанд хүрээгүй хүүхэд  ажиллахгүй болсон байна.

2013-2016

 

4

 

Аймгийн хэмжээнд гэр бүлд чиглэсэн үйл ажиллагаа,хүүхдийг гэр бүлд нь төлөвшүүлэх  ажлыг төр,төрийн бус байгууллагуудтай  сүлжээ бий болгон ажиллах

 

1.4.1  Зорилтот бүлгийн  эцэг эх асран хамгалагчдад зориулан,  гэр бүлийн сургалтын хөтөлбөр  боловсруулан хэрэгжүүлэх

Баг сум ОУБ-тай хамтарч ажиллах

 Гэр бүлийн талаарх ойлголт хандлага өөрчлөгдөнө.

2013-2015

1.4.2  Сумын нийгмийн ажилтнуудын чадавхийг  бэхжүүлэх сургалтыг тогтмолжуулах

Сургалтанд хамруулах,  төрөл бүрийн уралдаан тэмцээн зохион байгуулах

Нийгмийн ажилтнуудын мэдлэг чадвар сайжирна.

2013-2016

1.4.3 Зорилтот бүлгийн хүүхдүүдийн  эцэг эхийн зөвлөлийн ажлыг эхлүүлэх, ажиллах арга барилд сургах

Гэр хорооллын багуудын эмзэг бүлгийн айл өрхийн эцэг эхийн зөвлөлтэй болох

 Ангийн эцэг эхийн зөвлөлийн ажил  одоогийн түвшнээс ахицтай болно.

2013-2016

1.4.4  Залуу эцэг эхэд  зориулсан сургалтын хөтөлбөр  боловсруулан хэрэгжүүлэх

Баг , сум   гэр бүлтэй ажиллах

Залуу гэр бүлийн төлөвшил, бат бэх чанар сайжирна

2013-2016

1.4.5 Охид эмэгтэйчүүдийг хүндэтгэх сарын аяныг тогтмол зохион байгуулж үлгэр жишээ манлай охид хөвгүүдийг шалгаруулж байх

Хэлэлцүүлэг ярилцлага хүүхдийн санал хүсэлт,  багш,  эцэг эхийн тодорхойлолтыг үндэслэнэ.

Үлгэр дууриалтай зөв төлөвшил олж авна

2013-2016

1.4.6  Эцэг эхийн оролцоог дэмжих хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж турших

Эцэг эхийн хамтарсан оролцооны үр дүн хүүхдийн хүмүүжилд нөлөөлнө

Эцэг эх, хүүхэд, сургуулийн гурвалсан  холбоо сайжирна

2013-2015

Гарцын хэмжээс

a.     Бүтэн, хагас өнчин, хараа хяналтгүй хүүхдийг  төрийн анхаарал халамжинд авч эрхийг нь хамгаалах, гэр бүлийн орчинд өсч хүмүүжих бололцоо бүрдсэн байна.

b.    Зорилтот  бүлгийн  хүүхэд хамгааллын үйлчилгээний  чиглэлээр ажиллаж буй ТББ-ын тоо нэмэгдсэн байна.

c.     Эцэг эхийн хараа хяналт сул  тэнэдэг хүүхдийн тоог буруулахад чиглэсэн нийгмийн үйлчилгээг өргөжүүлж, тэдний оролцоог хөгжүүлсэн байна

d.    ХБХ-ийн оролцоо нэмэгдэн,  үйл ажиллагааны цар хүрээ өргөжсөн байна.

e.     Хүнд нөхцөлд байгаа хүүхдийг нийгэмшүүлэх төсөл тогтвортой хэрэгжиж, тэнэмэл хүүхэд, хүнд хөдөлмөр эрхлэлтээс сэргийлэх нөлөөлийн ажлууд нэмэгдэнэ.

f.     Хүүхдийн хүмүүжлийн талаар  залуу эцэг эхчүүдэд  зориулсан сургалтуудыг  албадан зохион байгуулснаар зорилтот бүлгийн хүмүүсийн хүүхэдтэй харьцах эерэг хандлагуудыг  бий болгоно.

g.    Баг бүрийн хүүхэд гэр бүлтэй ажиллах  нийгмийн ажилтны тоо нэмэгдэнэ.

Үр дүнгийн шалгуур :

a.     Эцэг эхийн хараа хяналт сул  тэнэмэл хүүхдийн тоо одоогийн байгаагаас 50% буурна.

b.     Хөдөлмөр эрхэлдэг хүүхдийн тоо багасаж,  тэвчишгүй хүнд хөдөлмөр эрхэлдэг хүүхэдгүй болсон байна.

c.      Залуу эцэг эх болон зорилтот бүлгийн хүмүүсийн хүүхдээ хүмүүжүүлэх арга барилд өөрчлөлт гарсан байна.

d.    Баг суманд  Хүүхэд,  гэр бүлтэй ажиллах нийгмийн ажилтан , сэтгэл зүйчийн тоо нэмэгдэн, өрхийн үйлчилгээ ойртсон байна

e.     Хүүхдийн хамгаалагдах орчин сайжирсан байна.

 5

 

 

 

 

Хүүхдийг  эрүүл мэндээ хамгаалах,  эрүүл аж төрөх зан үйлд сургах

 

 

 

 

 

 

1.5.1 ЕБС,Цэцэрлэгүүдийг эрүүл мэндийн өдөртэй болгох, сар бүр  эрүүл мэндийн өдөрлөгийг тодорхой сэдвүүдээр  зохион байгуулах

Сургууль, цэцэрлэг бүр төлөвлөгөө гарган зохион байгуулна.

Сар бүр эрүүл мэндийн өдөртэй болсон байна.

2013-2016

сар бүр

1.5.2   Эрүүл аж төрөх зан үйлийг сурталчилсан самбар, плакат, үзүүлэн, гарын авлага  гарган сургууль, цэцэрлэг, хүүхдийн байгууллага,  олон нийтэд  сурталчилж байх

Сургууль цэцэрлэгүүдэд   хүргүүлж, ил тод байрлуулж сурталчлах

Хүүхэд бүрд хүртээмжтэй болсон байна.

 

2013-2016

1.5.3 Үе тэнгийн сургагч бэлтгэх сургалтыг тогтмол үе шаттай  зохион байгуулах

Сургууль бүрээс 1-2 хүүхэд сонгон авч улирал улирал бүр зохион байгуулах

Сургагч хүүхдүүдийн тоо нэмэгдсэн байна.

2013-2016 улирал бүр

1.5.4 Хүүхэд өсвөр үеийнхний дунд тохиолдож байгаа осол гэмтлийн талаар нэгдсэн судалгаа хийж,зөвлөмж боловсрууулан, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ зохион байгуулах.

Судалгаа гаргаж,урьдчилан сэргийлэх  ажилд хүүхдийн оролцоог нэмэгдүүлэх

Тодорхой судалгаатай      болж, оролцоо нэмэгдсэн байна.

2013-2016 Улирал  бүр

1.5.5  Өсвөр үеийнхнийг хорт зуршилд донтох болон бэлгийн замаар дамжих халдвар ХДХВ,ДОХ –н халдвараас сэргийлэх чиглэлээр хамтын ажиллагааг эрчимжүүлж ,сургалт сурталчилгааг өргөжүүлэх .

Тусгай төлөвлөгөө, хөтөлбөр гарган, мэргэжлийн байгууллагатай хамтран хэрэгжүүлнэ.

Хорт зуршилд донтох хүүхдийн тоо буурсан байна.

ХДХВ,ДОХ-н талаар мэдлэгтэй болсон байна.

2013-2016    сар, улирал бүр

1.5.6 “Эрүүл мэндэд хүүхдийн оролцоо” дэвжээ тэмцээн жил бүр зохион байгуулах

Хүүхэд хүүхдэдээ эрүүл мэндээ хамгаалах арга эзэмшүүлнэ.

Хүүхэд эрүүл мэндээ хамгаалах,урьдчилан сэргийлэх арга эзэмшсэн байна.

 

2013-2016

 

 

6

 

 

 

Хүүхдийн орчинг эрүүл аюулгүй, хүүхдэд ээлтэй болгоход чиглэсэн үйл ажиллагааг мэргэжлийн байгууллага,хүмүүстэй хамтран зохион байгуулна.

 

1.6.1 СӨББ-ын хүүхдийн хоол болон “Үдийн цай “ хөтөлбөрийн чанар ,стандартад тавих  олон нийтийн хяналтыг сайжруулах ажил зохион байгуулах.

Мэргэжлийн байгууллага хүмүүстэй хамтран тогтмол хяналт тавьж ажиллана.

Үдийн цай хөтөлбөрийн чанар сайжирсан байна.

 

2013-2016

1.6.2 ЕБС, цэцэрлэг,зуслангуудын эрүүл ахуйн орчны чанарыг дээшлүүлэх чиглэлээр боловсрол, эрүүл мэнд, хүүхдийн болон хяналтын байгууллагуудын хамтын ажиллагааг сайжруулах.

Хамтарсан төлөвлөгөө гарган ажиллана.

Хүүхдийн эрүүл мэндийг хамгаалах чиглэлээр ажилладаг байгууллага ,хүмүүсийн хамтын ажиллагаа сайжирна

 

2013-2016

1.6.3 Эрүүл мэндийг дэмжигч сургууль, цэцэрлэг, “Хүүхдэд ээлтэй эмч” –ийг жил бүр шалгаруулж, урамшуулах

Болзлын дагуу сургууль, цэцэрлэгийн эмч нарын ажлыг бүтэн жилээр дүгнэж урамшуулна.

Эрүүл мэндийг дэмжигч сургууль, цэцэрлэгийн тоо нэмэгдэж, хүүхдэд үзүүлэх эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ сайжирна.

2013-2016

1.6.Хүүхдийн өвчлөлийн талаарх статистик судалгаатай  болж, дүгнэлт хийж  холбогдох байгуулагад санал, зөвлөмж хүргүүлэх

Хагас бүтэн жилд

Хүүхдийн өвчлөлийн албан ёсны судалгааны дагуу  өвчлөлийг бууруулах ажлыг зохион байгуулна.

 

2013-2016

1.6.5.Хүүхдийн осол гэмтлийн талаархи судалгааг авч, дүн шинжилгээ хийж, бууруулах талаар холбогдох мэргэжлийн байгуулагуудтай хамтран ажиллах

Хагас бүтэн жилд

Гэмтэл, осолд өртсөн хүүхдийн албан ёсны судалгаа, дүгнэлтийн дагуу аймгийн хэмжээнд бодлого хэрэгжинэ

2013-2016

1.6.6БС, цэцэрлэгүүдийн гамшиг, ослын үеийн бэлэн байдалд үзлэг хийж зөрчлийг арилгуулах

 

2 удаа, зарлагдсан хугацаанд

Газар хөдлөлт, гал түймрээс урьдчилан сэргийлэх, бэлэн байдлын түвшин дээшилнэ.

2013-2016

4, 10-р сард

1.6.7.Хурдан морь унаач  хүүхдийг гэнэтийн осол  гэмтлээс хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх, даатгалд хамруулах, хамгаалалтын  хувцас хэрэглэлээр бүрэн хангах  ажлыг холбогдох газруудтай хамтран үр дүнтэй хэрэгжүүлэх

 

2-3 удаа, зарлагдсан хугацаанд

Хурдан морь унаач хүүхдийг  хамгаалах,  осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх  талаар уяач, эздийн ойлголт  мэдлэг, хариуцлага дээшилж, хүүхэд гэнэтийн осолд өртөх магадлал буурна.

 

2013-2016

2, 7 -р сард

1.6.8.ЕБС-ийн сурагчид, СӨББ-ын хүүхдийг нийтийн биеийн тамир, чийрэгжүүлэлтийн хөдөлгөөнд хамруулахад мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран ажиллах

Нэгдсэн зохион байгуулалтаар ханган хэрэгжүүлэх

Хүүхдийн бие бялдрын хөгжлийн түвшин дээшилж, хөдөлгөөнд хамрагдагчдын тоо нэмэгдсэн байна

2013-2016

Улирал бүр

Гарцын хэмжээс:

 1. Хүүхдэд үзүүлэх эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ сайжирсан байна
 2.  Сар бүр эрүүл мэндийн өдөртэй болсон байна
 3.  Сургагч хүүхдүүдийн тоо нэмэгдсэн байна
 4.  Хүүхэд эрүүл мэндээ хамгаалах,эрүүл аж төрөх зан үйлд суралцсан байна
 5.  Эрүүл мэндийг дэмжигч сургууль, цэцэрлэгийн тоо нэмэгдсэн байна
 6. Хүүхдийн байгууллагын гамшгаас хамгаалах ажиллагаа сайжирна.

Үр дүнгийн шалгуур:

Хүүхдэд үзүүлэх эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ, хүүхдийн сурч амьдрах орчин, нөхцөл сайжирч,  гамшиг, болзошгүй эрдслээс хамгаалах тогтолцоо бүрдсэн байна.

 

 

7

 

 

Хүүхдийн эрхийн зөрчлийг бууруулахад хүүхэд , насанд хүрэгчдийн хамтын үйл ажиллагаа, хяналтыг  сайжруулах  талаар

1.7.1.Хүүхдийн эрхийн  зөрчлийн талаар судалгаа хийж ,дүгнэлт гаргах  

Багуудтай хамтран судалгааны баг бүрдүүлэн ажиллана.

Аймгийн  хэмжээнд хүүхдийн эрхийн зөрчил буурч, хүүхдийн эрхийн талаар цэгцтэй судалгаатай болно.

2013 оны 3-р улиралд

1.7.2 Сургууль,цэцэрлэг хүүхэдтэй ажилладаг байгууллага хүмүүсийн дунд хүүхдийн эрхийн хамгааллын асуудлаар сургалт зохион байгуулах

Хүүхэд ,эцэг эхчүүд, насанд хүрэгчдийн дунд явуулах сургалтын  хөтөлбөр боловсруулна

Багш сурган хүмүүжүүлэгч, насанд хүрэгчид хүүхдийн эрхийн талаар тодорхой ойлголттой болсон байна.

2012 -2016 онд

 

1.7.3.Хүүхэд, насанд хүрэгчид,  гэр бүлийн гишүүдийн   дунд эрх зүйн  сургалтыг тасралтгүй явуулах

 

Хүүхдүүдийн  дунд явуулах  сургалтын хөтөлбөр,  тэмцээн уралдааны  удирдамж боловсруулах

Хүүхэд,  насанд хүрэгчид хүүхдийн эрх, үүргийн талаар мэдлэгтэй болж,  хяналт , хамтын ажиллагаа сайжирна.

2012-2016 он

1.7.4.Нийтийн тээвэрт хүүхдийн эрхийн зөрчил гаргуулахгүй байхад ТАЗГ, Замын цагдаагийн тасаг, тээвэр эрхлэгч аж ахуйн нэгж байгууллагуудтай байнга хамтран ажиллана

“Сургуулийн автобус” хөтөлбөрийн хүрээнд нэмэлт автобус шаардлагатай байгааг  аймгийн удирдлагуудад тавьж шийдвэрлүүлнэ.

Сургуулийн автобусны хүрэлцээ хангамж нэмэгдэнэ

2013 оны 3

улиралд

1.7.5.Компьютер,РС тоглоомын газруудад хүүхдийн эрүүл аюулгүй орчинг  бий болгох, тоглоомын агуулгад стандарт тогтоох, мөрдүүлэх

Мэргэжлийн хяналтын газартай хамтарч  асуудал боловсруулан холбогдох байгууллага хүмүүст танилцуулна  

Аймгийн хэмжээнд хүүхдийн зөв төлөвшилтөнд нөлөөлсөн тоглоомын агуулгатай,эрүүл аюулгүй орчинг бүрдүүлсэн тоглоомын 1-2 төвтэй болсон байна.

2012 -2016 онд

1.7.6.Хүүхэд, гэр бүлийн эрх хамгааллын асуудлаарх бодлогыг хангах, сайжруулах талаар тодорхой ажлуудыг   зохион байгуулна

Холбогдох байгууллагуудтай хамтран гэрээ байгуулж төлөвлөгөөтэй ажиллана.

Салбар дундын зохицуулалтын хамтын үйл ажиллагаа сайжирна.

2012-2016

 

 

8

 

 

Хүүхэд, гэр бүлийн  эсрэг хүчирхийллийг бууруулах чиглэлээр

1.8.1.Хүүхэд, гэр бүлийн эсрэг хүчирхийллийн байдлын судалгааг жил бүр  2-с доошгүй удаа хийж дүгнэлт гаргах.

Судалгааны мөрөөр авах арга хэмжээг төлөвлөн тодорхой ажил зохион байгуулах

Хүүхдийн эсрэг хүчирхийллийн талаарх хүмүүсийн ойлголт хандлагад эерэг өөрчлөлт гарч, хамтарч ажиллах этгээдийн  тоо, оролцоо нэмэгдэнэ.

2012 -2016 он

1.8.2.Хүүхэд, гэр бүлийн эсрэг хүчирхийллийг бууруулах чиглэлээр олон нийт, эцэг эх, иргэдэд  нөлөөлөх сургалт, сурталчилгааг зохион байгуулна

Сургалтын хөтөлбөр боловсруулж, сургагч багш нартай болно.

Иргэд, олон нийт хүчирхийллийн хор уршгийн талаар тодорхой ойлголттой болж, хамтын ажиллагаа өргөжнө 

2012-2016 он

1.8.3.Хүчирхийлэлд удаа дараа өртөж буй хүүхэд, гэр бүлийг  түр байршуулах  байр  байгуулж,  тэднийг хүчирхийллийн болзошгүй эрсдлээс  хамгаалах

Тодорхой асуудал боловсруулан аймгийн Засаг дарга, Аймгийн ИТХуралд санал оруулан шийдвэрлүүлэх.

Хүчирхийлэлд өртсөн хүүхэд, гэр бүлийн хамгаалал сайжирна

2013 оны эхний хагас жилд

1.8.4.Хүүхэд, гэр бүлийн  эсрэг хүчирхийллийг бууруулах тодорхой хугацаа бүхий аянуудыг зохион байгуулах

“Хүүхэд, гэр бүлийн  хүчирхийлэлгүй таатай орчин”удирдамж боловсруулан  сургууль, баг, СӨХ-үүдтэй хамтран ажиллана.

Хүүхэд, гэр бүлийн  эсрэг хүчирхийллийн талаар хамтарч ажиллах байгууллага хүмүүсийн оролцоо нэмэгдэж,хүүхдийн эсрэг хүчирхийлэл буурна.

2012-2016 он

1.8.5.Хүүхэд эмэгтэйчүүдийг хүн худалдаалах гэмт хэрэг,  бэлгийн хүчирхийлэлд өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх сургалт,  сурталчилгааг зохион байгуулах

Орон нутгийн хууль хяналтын байгууллагууд, хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудтөй хамтарч ажиллана.

ГБЭХХ, ЭХ-ийн зүйл заалтуудыг зөрчсөн этгээдэд хариуцлага тооцох,  хяналт тавихад  төр, ТББ, хэвлэл мэдээлийн байгууллагуудын хамтыг ажиллагаа сайжирч, хүүхдийн эсрэг хүчирхийлэл буурна.

2009-2012 он

1.8.6.Хүүхдийг үл хайхрах хүчирхийлэлд өртүүлсэн иргэд, эцэг эх асран хамгаалагчидтай  хариуцлага тооцох хөшүүрэг , арга зүйг боловсронгуй   болгох,  холбогдох байгууллагуудад  оруулж шийдвэрлүүлэх

Хүүхдийн хүчирхийллийн эсрэг төр, төрийн бус байгууллагуудын хамтын ажиллагаа , хариуцлагын тогтолцоо сайжирна

ГБХЭХ, ЭХ-ийн  зүйл заалтыг зөрчсөн этгээдэд хариуцлага тооцох,  хяналт тавих  төр, ТББ, хэвлэл мэдээлийн байгууллагуудын хамтыг ажиллагаа сайжирч, хүүхдийн эсрэг хүчирхийлэл буурна.

2012-2016 он

 

 

9

 

 

Хүүхдийг гэмт хэрэг хэв журмын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр

1.9.1.Хүүхдээс үйлдэгдэж байгаа гэмт хэргийн шалтгаан нөхцөлийг судалж дүгнэлт хийн, урьдчилан сэргийлэх ажлын чиглэлээ нарийвчлан тогтоох

ХГХУСэргийлэх аян, өдөрлөгүүдийг аймаг, сум, баг, байгууллага сургуулиудад нийтээр болон хэсэгчилсэн хэлбэрээр  зохион байгуулна.

Хүүхдийн эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх аймаг, сум, багуудын хамтын ажиллагаа өргөжнө.

2013 оны эхний хагас жилд

1.9.2.Сургууль, байгууллага бүрт ХГХУСэргийлэх комисс, зөвлөл байгуулан үйл ажиллагааг нь тогтмолжуулна.

Өмчийн хэлбэр харгалзахгүй байгууллага бүрт ХГХУСэргийлэх комисс ажиллана.

 

Аж ахуйн нэгж байгууллагууд ажиллагчдынхаа гэр бүл, хүүхдийн төлөвшил, хүмүүжилд тавих анхаарал нэмэгдэж, судалгаатай болно.

2013 -2016 он

1.9.3.Сургуулийн орчимд архи, тамхи согтууруулах ундаагаар үйлчилдэг худалдааны цэг салбаруудыг ажиллуулахыг хориглох саналыг аймаг сумын Засаг дарга,ИТХ-д оруулж шийдвэр гаргуулах

Тодорхой асуудал боловсруулан, эцэг, эх сурагчдын саналыг тусгасан, зураг материалыг  хүргүүлнэ

Хүүхдийн байгууллагын ойр орчим архи тамхи, согтууруулах ундаагаар үйлчлэх үйлчилгээний цэг салбаргүй болно

2013-2016 он

1.9.4.Ажил, сургуульгүй хараа хяналтгүй хүүхдүүд, тэдний ар гэр, асран хамгаалагчдын судалгааг нарийвчлан гаргах

Баг, ЦГазартай хамтран судалгааг нарийвчлан гаргана.

 

Тодорхой судалгаатай болж, судалгааны мөрөөр хүүхдүүд болон тэдний асран хамгаалагчдын дунд хууль эрх зүйн болон хүмүүжлийн яриа таниулга хийж хэвших

2013 онд

1.9.5 Хүүхдийг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг нийгэм хамт олонд тулгуурласан үйлчилгээ хөтөлбөрөөр дамжуулан хийх

Хүүхдийн төлөө ажилладаг байгууллагууд хамтарсан үйл ажиллагаа зохион байгуулна

Төрийн болон төрийн бус байгууллагуудын үйл ажиллагааны уялдаа холбоо сайжирна

2013 онд багтаан аймгийн ГХУСАЗЗ-д санал оруулж шийдвэрлүүлэх

1.9.6 Үр хүүхдэдээ бүрэн дэмжлэг өгөх боломжгүй гэр бүлд туслах, тэдэнд эцэг эх байх чадвар, боловсрол олгох  тодорхой ажил аянуудыг зохион байгуулах

Багуудаас нарийвчилсан судалгаа авч, холбогдох байгууллагуудтай хамтран ажиллана.

Эцэг эх асран хамгаалагчдын үүрэг хариуцлага сайжирч, хүүхдийн хүмүүжил төлөвшилд сайнаар нөлөөлнө

2013-2016 онд

1.9.7 Орон нутгийн ТВ-үүдээр үзүүлж буй кинонуудад хэм хэмжээ тогтоож, хүчирхийлэл, садар самуун, аллага хядлага гэмт хэрэг үйлдэхийг өөгшүүлэн сурталчилсан кино гаргахгүй байх арга хэмжээ авах 

Холбогдох байгууллага, албан тушаалтанд хандаж шийдвэр гаргуулах

Аймгийн хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудын хүүхдийн зөв төлөвшил хүмүүжлийн талаарх нийгмийн хариуцлага нэмэгдэнэ.

2013- 2013он

1.9.8 Хүүхэд , гэр бүлийг шинэ төрлийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр хууль хяналтын байгууллагуудтай хамтран сургалт, хэлэлцүүлэг тогтмол зохион байгуулах

Аймгийн хууль хяналтын байгууллагуудтай хамтран ажиллах тодорхой гэрээ, төлөвлөгөөтэй ажиллана

Аймгийн хууль хяналтын байгууллагуудын урьдчилан сэргийлэх хамтын үйл ажиллагаа улам бүр сайжирна.

 

2013-2016 он

Гарцын хэмжээс:

 1. Эрх нь зөрчигдсөн, хүчирхийлэлд өртсөн, өртөж болзошгүй, гэмт хэрэгт холбогдсон, анхаарал татсан, гэмт хэргийн улмаас хохирсон, ял хойшилсон хүүхдүүдийн тодорхой судалгаатай болсон байна.
 2. ХГХУСэргийлэх ажлыг нийгэм хамт олонд тулгуурлан явуулах үйлчилгээ хөтөлбөр хэрэгжинэ.
 3. Орон гэргүй болон гэр бүлдээ амьдрах боломжгүй хүүхдийг асрамж, халамжийн төвд байршуулан нийгэмшүүлэхэд ахиц гарсан байна.
 4. Үйлчилгээний байгууллагуудад хүүхдийн эрхийн зөрчил гарах явдал буурсан байна.
 5. Иргэд, олон нийт, эцэг эхчүүдийн хүүхдэд хандах  хандлага, анхаарал сайжирна.
 6. Хүүхэд эцэг эхчүүдэд зориулсан сургалт, сурталчилгаа тогтмолжсон байна.

   Үр дүнгийн шалгуур:

 1. Хүүхдийн эрхийг хамгаалах, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх,  таслан зогсооход чиглэсэн байгууллага, олон нийтийн нэгдмэл үйл ажиллагаа бий болсон байна.
 2. Хүүхдийн эрхийн зөрчил,хүүхдийн эсрэг хүчирхийлэл, гэмт хэрэг буурсан байна.
 3. Байгууллага, олон нийтийн хүүхдийн төлөөх  хандлага,үйл ажиллагаа сайжирна.

Стратегийн зорилт -2:  Хүүхэд, гэр бүлийн олон талт оролцоог бий болгож, оролцооны байгууллагуудын үйл ажиллагааг дэмжин хөгжүүлэх

 

1

 

Хүүхэд, хүүхдийн хамт олонд оролцох боломж олгоно

2.1.1       Аймгийн хүүхдийн 15,16,17,18-р чуулганыг зохион байгуулах

ЕБС-н СӨУЗ , ХОБ-н төлөөлөгчдөөс бүрдэнэ.

Хүүхэд багачуудын өмнө тулгамдаж байгаа асуудлууд шийдвэрлэгдэхэд ахиц гарна

2013-2016он.

2.1.2 Хүүхдийн зун” 6,7,8,9-р чуулган зохион   байгуулах

Хүүхдүүд зуны амралт, зуслангийн талаар санал солилцож, ашигтай арга хэлбэрийг сонгоно.

 

Зуслангийн үйл ажиллагаа сайжран, ахиц гарна

2013-2016 он

2.1.3  Уран бүтээлч хүүхдүүдийн  чуулга уулзалтыг  зохион байгуулах

Гарын доорх материал ашиглан төрөл бүрийн зүйл хийх сонирхолтой хүүхэд бүр хамрагдана

Хүүхэд өөрийн уран бүтээлийн сангаа баяжуулж бие биеэсээ суралцана

2013- 2016 он

2.1.4  Хангайн бүсийн ХОБ-н хүүхдүүдийн зуслан цугларалтыг зохион явуулах

Хангайн бүсийн ХОБ-дын ахлагч нар оролцоно

ХОБ-д туршлагаа харилцан судалж, хүүхдийн оролцоог хөгжүүлэх хамтын шийдвэр гарсан байна.

2013 он 7 сар

2.1.5  “Орхон аймгийн  хүүхдийн аж 
         байдал-  2013 ”
 товхимол гаргах

Судалгаа, дүгнэлтэнд үндэслэн гаргана

Нэгдсэн гарын авлагатай болсон байна.

2013 он 12 сар

 

2

 

Хүүхдийн оролцох эрхийг хангах орчин бүрдүүлнэ

 

 

2.2.1  Олон улсын хүүхдийн нэвтрүүлгийн өдрийг  тэмдэглэн өнгөрүүлэх

Хүүхдийн  чуулганы төлөөлөгчид шийдвэр гаргах түвшний хүмүүстэй уулзана

Хүүхэд багачуудын өмнө тулгамдаж буй асуудлууд тодорхой хэмжээнд шийдэгдсэн байна.

 

2013-2016 он

2.2.2    “ Бид шилдгүүд    тэмцээнийг зохион    явуулах

ХОБ-ууд хамрагдана

ХОБ-н гишүүд чадваржина

2013-2016 он

2.2.3 “ Бидний оролцоо-хамтын хүч” сэдэвт явган аялал зохион явуулах

ХОБ-ууд хамрагдана

ХОБ-н хамтын ажиллагаа сайжирч, багаар ажиллах чадварт суралцана

2013-2016 он

2.2.4  ” Хүүхэд хүүхэддээ ” сургалтыг ХОБ-н ахлагч,  гишүүдэд явуулах

ХОБ-н гишүүд модуль сургалтын хэлбэрээр явуулна

ХОБ-н гишүүд чадваржина

2013-2016 он

2.2.5  “Хүүхдийн хөгжилд  СӨУЗ-н нөлөө сэдэвт “ уулзалт ярилцлагыг зохион         явуулах

ЕБС-н СӨУЗ-н бүх гишүүд хамрагдана

Сурагчдын зөвлөлийн үйл ажиллагаа тогтмолжсон байна.

2013 он 3 сар

2.2.6  АХНЗ-н нэрэмжит “Цасны баяр”-ын арга хэмжээг зохиох

Тусгай төлөвлөгөөний дагуу хэрэгжүүлнэ

ХОБ-н хамтын үйл ажиллагаа бэхэжнэ

2013-2016 он

2.2.7  Хүүхдийн өөрийн удирдлагын байгууллагуудын үйл ажиллагаанд зарцуулагдах төслийн уралдаан зарлах

Дотоод нөөц боломжинд тулгуурлан хэрэгжүүлнэ

Үйл ажиллагааны төсөвтэй болсон байна

2013 он 3 сар

2.2.8  “ Ногоон хот–хүүхдийн оролцоо “ 
х
өтөлбөр хэрэгжүүлэх

БОАЖГ, ТББ-тай хамтран хэрэгжүүлнэ

Байгаль –экологийн чиглэлээрх ХОБ-н үйл ажиллагаа идэвхижнэ, шинээр ХОБ бий болно

2013-2016 он

Гарцын хэмжээс:   

 1. Хүүхэд, хүүхдийн хамт олонд оролцох боломж, орчин бүрдсэн  байна
 2. Хүүхдийн оролцооны байгууллага түүнд хамрагдах  хүүхдийн тоо өссөн    байна
 3. ХОБ-ууд өөрийн гэсэн бүтээгдэхүүнтэй болж аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг болсон байна
 4. ХОБ-н сурталчилгаа , нээлттэй байдал тогтмолжсон байна

Үр дүнгийн  шалгуур:  ХОБ-ын нийгмийн өөрчлөлт , шинэчлэл, хөгжил, дэвшилд  оруулсан хувь нэмэр тодорхой болсон  байна.

Стратегийн зорилт -3. Хүүхдийн амралт, чөлөөт цагийг дэмжсэн бүх төрлийн  үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэн, Зөв монгол хүүхдийг төлөвшүүлэн хөгжүүлэх 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зөв монгол хүүхэд” шаталсан хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх

 

 

3.1.1.”Үндэсний өв уламжлал” хөтөлбөр боловсруулан хэрэгжүүлэх

Хөтөлбөрийг ЕБС,цэцэрлэгүүдэд хүргүүлж, төлөвлөгөө гарган хэрэгжүүлнэ.

Хүүхэд үндэсний өв уламжлалаас суралцана.

2013 оны 9  сараас

3.1.2. “Авьяас” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх

БСГ,ЕБС-дтай хамтран ажиллана.

Дугуйлан, секц, клубын тоо нэмэгдэж, чанаржина.

2013 оноос

3.1.3. Хүүхдийг хөгжүүлэх, төлөвшүүлэх чиглэлээр уулзалт, ярилцлага, лекцийг зохион байгуулах

Тодорхой сэдвүүдээр  хүүхдэд лекц унших, уулзалт ярилцлагыг зохион байгуулна.

Хүүхдэд өгөх мэдээлэл сайжирч,хүүхдийн төлөвшилд эерэгээр нөлөөлнө.

2013-2016 он

3.1.4.Монгол зан заншлын их, бага тайлбар толийг ашиглан АХА зохион байгуулах

Монгол зан заншлын их бага тайлбар толийг уншин судлах хөдөлгөөн өрнүүлнэ. НА-ны дэмжлэгтэйгээр зохион байгуулах

Хүүхдийн Монгол уламжлалт зан үйлийн мэдлэг өргөжнө.

2014 оны 1 сар

3.1.5.Уран бүтээлч хүүхдийн чуулга уулзалт

БСГ, музейтэй хамтран ажиллах

Хүүхэд өөрийн уран бүтээлийн үзэсгэлэнгээ гарган олон нийтэд сурталчилна.

2013 ,2015 оны 3,4 сард

3.1.6. Ерөөлч магтаалч хүүхдийн уралдааныг зохион байгуулах

ЕБС-ийн бага нас, цэцэрлэгийн хүүхдүүдийг хамруулан 5-р цэцэрлэгтэй хамтран зохион байгуулна.

Хүүхдийн авьяас чадвар хөгжинө.

2013-2016 он

·      3.1.7. Хүүхдийг эх орон, түүх соёл, заншлаа мэдэхийг хүсдэг, түүгээр бахархдаг байх үзлийг төлөвшүүлэхэд чиглэсэн олон талт үйл ажиллагааг өрнүүлэн ажиллах

Аймгийн  Цэргийн штаб, цэргийн ангитай хамтран зохион байгуулна.

Хүүхдэд эх оронч үзэл төлөвшинө.

2013-2016 он

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

Хүүхдийн амралт, чөлөөт цагийг дэмжсэн бүх төрлийн  үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хүүхдэд ээлтэй засаглал-2016 үндэсний болон орон нутгийн зөвлөлийн хөтөлбөр боловсруулж ажиллах

3.2.1.Хичээл сургуулиас гадуур хичээллэж байгаа дугуйлан, секцийн судалгаатай болж үйл ажиллагааны тогтмолжилт үр өгөөжөөр нь дүгнэн шалгаруулах

Жил бүр хичээлийн жилийн эцэст шалгаруулан урамшуулж, үйл ажиллагааг нь дэмжин ажиллана.

Дугуйлан секцийн үйл ажиллагаа тогтмолжино. Үр өгөөж нь сайжирна.

2013-2016 он

3.2.2 Ордны ”Хүүхэд хөгжлийн хөтөлбөр”-ийн үйл ажиллагааны чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлэх

Хөгжлийн хөтөлбөрийн багш нартай хамтран хэрэгжүүлнэ.

Хөтөлбөрийн үйл ажиллагаа сайжирч, хамрагдах хүүхдийн тоо нэмэгдэнэ.

2013-2016 он

3. 2.3 Хүүхдийн урлагийн “Яргуй” наадмыг өргөн хүрээтэйгээр зохион байгуулах

Шат шатны ангиллаар зохион байгуулалтыг оновчтой хийж, явуулах

 

Хүүхдийн уран сайхны хүмүүжил дээшилж, Хамрагдах хүүхдийн тоо нэмэгдэнэ.Шинэ авьяастан хүүхэд тодорно.

2013-2016 оны 3-4 сар

3.2.4 Хүүхдийн үндэсний дуу бүжгийн чуулга байгуулах

Хүүхдийн урлагийн үзлэгийг зохион байгуулан шилдэг авьяастнуудыг тодруулна

Урлагийн үйлчилгээний чанар хүртээмж сайжирна

2013-2016 он

3.2.5 Шилдэг авьяастан хүүхдийн тайлан тоглолтыг зохион байгуулах

Улс, бүсийн уралдаанд шалгарсан шилдэг хүүхдүүдийн хөтөлбөр гаргаж хэрэгжүүлнэ

Хүүхдийн авьяас чадвар хөгжиж сайжирна.

2013-2016 он

3.3.1 Оны шилдэг анги, хүүхдийг шалгаруулах, сурталчлах үйл ажиллагааг зохион байгуулах

ЕБС-иудаас номинациар шалгаруулна. Нийтэд сурталчилна.

Хүүхдийн хөгжих, нийгмийн амьдралд оролцох оролцоо сайжирч, авьяас, давуу тал, ололт дутагдлаа олж харна.

2013-2016 он

3.3.2 Хүүхдэд ээлтэй сургууль, цэцэрлэг, эмнэлэг, байгууллагыг  шалгаруулах

Шалгуур үзүүлэлтийн дагуу судалгааны үндсэн дээр шалгаруулна.

Хүүхдэд ээлтэй орон нутгийн шалгуур хангагдана

2013-2016 он

3.3.3 Хүүхдийн төлөө үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллагуудыг дэмжих

Хүүхэд, багш, иргэдээс судалгаа авч шалгаруулалтыг хийнэ.

Хүүхдийн төлөөх хамтын ажиллагаа сайжирна.

2013-2016 он

Гарцын хэмжээс: 

 1. ЕБС-иудын “Зөв монгол хүүхэд төлөвшүүлэх”  үйл ажиллагаа идэвхижсэн байна
 2. Хүүхдийг ардын уламжлалт ёс заншлаас суралцах, амьдрах арга ухаанд сургах ажил  системтэй болсон  байна
 3. Хүүхдийн дунд зохион байгуулах арга хэмжээ чанаржиж, хамрагдах хүүхдийн тоо нэмэгдсэн  байна
 4. Хүүхдэд ээлтэй орон нутгийн шалгуур үзүүлэлтийн дийлэнхийг  хангасан байна

Үр дүнгийн шалгуур:

 1. Хүүхдийн чөлөөт цагаа өнгөрөөх, авьяас чадвараа хөгжүүлэх орчин боломж нөхцөл сайжирсан байна.
 2. Хүүхдэд ээлтэй орон нутаг  болох боломж бүрдсэн  байна.

Стратегийн зорилт -4. Хүүхдийн эрхийн талаарх төрийн хууль тогтоомж, бодлого шийдвэрийн хэрэгжилтийг шуурхай, чанартай хангаж, үр дүнг хянах  тогтолцоог төлөвшүүлэх

1

 

Байгууллага, ажилтнуудын  төлөвлөлт, тайлан мэдээллийн шуурхай байдлыг хангах.

4.1.1. Хүүхдийн байгууллага ,ажилтнуудын үйл   ажиллагааны төлөвлөлтийн чанар, хэрэгжилтэнд хяналт тавьж дүгнэх.

Төлөвлөлтийн явцад  хяналт тавьж дүгнэлт гарган,чанарыг дээшлүүлнэ.

Төлөвлөлт,хэрэгжилтийн чанар дээшилж,  үйл ажиллагаа тогтмолжино

 

   2013-2016 он.

4.1.2 Байгууллагын үйл ажиллагааны тайлан мэдээллийг цаг хугацаанд нь гаргаж   дүгнэж  байх.

Тайлан мэдээлэл хугацаандаа  хэрэгжиж хэвшинэ

Тайлан мэдээлэл цаг хугацаандаа явагдана.

 

2013-2016 он

4.1.3 Хууль, тогтоомжийн  хэрэгжилтийг тогтоосон  хугацаанд   чанартай гарган холбогдох газруудад хүргүүлж тайлагнах

Хэрэгжилтийг цаг хугацаанд нь гаргаж хүргүүлэн үнэлэлт ,дүгнэлт өгч сайжруулна

Хууль, тогтоомжийн заалт бүрийг чанартай хэрэгжүүлсэн байна

 

2013-2016 он

4.1.4. Хүүхдийн дунд зохиох соёл хүмүүжлийн ажлын төлөвлөлт, графикийн дагуу зохиогдох үйл ажиллагаа бүрт хяналт шинжилгээ хийж, үр дүнг тооцох.

Зохиогдсон ажиллагаа бүрт хяналт – шинжилгээ хийж, ажлын чанар хүртээмжийг дээшлүүлнэ.

Төлөвлөлт,графикийн дагуу үйл ажиллагаа тогтмолжиж, чанар хүртээмж дээшилнэ.

 

2013-2016 он

2

 

Хүүхэдтэй ажиллагчдын чадавхийг  бэхжүүлж, мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангах

 

4.2.1. ЕБС-иудын нийгмийн ажилтан,ХОБ-ын хүүхдүүдийн чадавхийг дээшлүүлэх сургалт хийх.

Хуваарийн дагуу зохион байгуулж, үр дүнг тооцно.

Нийгмийн ажилтан, ХОБ-ын хүүхдүүдийн ур чадвар дээшилнэ.

 

2013-2016 он

4.2.2. Багийн Засаг дарга,багийн хүүхдийн зөвлөл,Хүүхдийн элч нарыг чадавхижуулах    сургалт хийж, мэргэжил арга зүйгээр хангах.

Нэгдсэн сургалтыг зохион байгуулж мэргэжил арга зүйн гарын авлага материалаар хангана.

Хүүхэдтэй ажиллагчдын чадавхи  дээшилж,ажлын үр дүн дээшилнэ. 

 

2013-2016 он

4.2.3. НҮБ-ын конвенц, Хүүхдийн эрхийн тухай хуулийг сурталчилж нийтийн хүртээл болгох зорилгоор “Мэдлэг оюуны хүчтэн” дэвжээ уралдаан зохиох.

Уралдааныг зохион байгуулан дүгнэж , сурталчилгааны чанарыг дээшлүүлнэ.

ХЭК,ХЭТХ-ийн заалтууд нийтийн хүртээл болно.

 

2013-2016 он

4.2.4. Хүүхэдтэй ажиллагчдын үйл ажиллагааны явцад хяналт-шинжилгээ хийж  үр дүнг тооцох.

Хяналт шинжилгээний мөрөөр мэргэжил  арга зүйн дэмжлэг үзүүлж тусална.   

Үйл ажиллагаа хэвийн явагдаж,  үр дүнд хүрнэ.

 

2013-2016 он

3

 

ХЭК, ХЭХТХ-ийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах,түүнд тавих хяналт, дүгнэлтийг бодитой болгох

4.3.1. ХЭХТХ-ийн хэрэгжилт аймгийн хэмжээнд хэрхэн хэрэгжиж байгаад хамтарсан судалгаа хийж, дүгнэлт гаргах.

ЕБС-ын нийгмийн ажилтнуудтай хамтарсан судалгааны баг бүдүүлж  ажиллана.

ХЭК-ийн хэрэжилтийн үр дүн дээшилж,  хамтын ажиллагаа сайжирна.

 

2013-2016 он

4.3.2. Бүх шатны Засаг даргын хүүхдийн эрхийг хамгаалах бүрэн эрхийн хэрэгжилтэд ХШҮ хийж тухайн шатны ИТХ-д оруулах

Хэрэгжилтийн дүнг танилцуулж,  цаашдын арга хэмжээг тодорхойлно.

Аймгийн хэмжээнд хүүхдийн эрхийн тухай хууль болон  тэдний бүрэн эрх хэрэгжинэ.

 

2013-2016 он

4.3.3. Хүүхдийн эрхийг хамгаалах тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах,хяналт тавих үйл ажиллагааг сайжруулах.

Хуулийн хэрэгжилтийг хангаж, тогтмол хугацаанд хяналт тавьж дүгнэнэ.

Хуулийн хэрэгжилтийн үр дүн дээшилнэ.

 

2013-2016 он

4

 

Хүүхдийн байгууллага, ажилтнуудын үйл ажиллагаа, явц, үр дүнд ХШҮ-г  бодитой, тодорхой болгох

4.4.1. Засгийн газар болон Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд хяналт- шинжилгээ үнэлгээ хийж ,  дүгнэлт гаргах.

Улирал бүр хэрэгжилтэнд хяналт үнэлгээ хийж,  бодитой дүгнэлт гарах боломжийг хэрэгжүүлж,  хариуцлага тоооцож  ажиллана.

Хөтөлбөрүүд тодорхой хугацаанд хэрэгжиж дүгнэгдэнэ. 

 

2013-2016 он

4.4.2.Ажилтнуудын үр дүнгийн гэрээ болон ажлын байрны торхойлолтонд хяналт шинжилгээ хийж  дүгнэлт гаргах.

Ажилтнуудын үйл ажиллагааны үр дүнг сар бүр дүгнэж,  арга хэмжээ авна.

Ажлын байрны тодорхойлолт, үр дүнгийн гэрээний хэрэгжилт сайжирна

 

2013-2016 он

4.4.3. Мэргэжилтнүүдийн үйл ажиллагааны явц,үр дүнд сар,улирал бүр ХШҮ хийж дүгнэх.

Долоо хоног, сар бүр дүгнэж хамт олонд танилцуулна.

Сар бүрийн үйл ажиллагаа тогмолжиж,  үр дүн нэмэгдэнэ.

 

2013-2016 он

Гарцын хэмжээс:

 1. Хүүхдийн байгууллагын ажилтнуудын үйл ажиллагааны үр дүн сайжирсан байна 
 2. Төлөвлөлт тайлан мэдээний шуурхай байдал хангагдаж үр нөлөө дээшилсэн байна
 3. Хүүхэдтэй ажиллагчдын чадавхи бэхжиж, үр дүнд хүрсэн байна
 4. Байгууллагын үйл ажиллагааны явцад хийгддэг  ХШҮ бодитой болсон байна
 5. Хүүхдийн үндэсний дуу бүжгийн чуулга байгуулагдаж, үйл ажиллагаа нь жигдэрсэн байна

Үр дүнгийн шалгуур:

 1.  Хүүхдийн эрх, хамгааллын хууль тогтоомжийн  хэрэгжилт, хяналт сайжирсан байна.
 2.  Байгууллага, мэргэжилтнүүдийн үйл ажиллагааны төлөвлөлт, тайлан мэдээллийн чанарт ахиц гарна
 3.  Байгууллагын үйл ажиллагаа, зохион байгуулалт  сайжирна

Стратегийн зорилт-5  Байгууллагын бие даасан байдлыг хангаж, менежментийг байнга  боловсронгуй болгох замаар  чанартай үйлчилгээ үзүүлэх бүхий л талын орчин нөхцөлийг бүрдүүлэх

1.

 

Байгууллагын ажил байдлыг сайжруулах, хүрэхээр эрмэлзэж буй түвшинг тогтоож хэрэгжүүлэх  үр дүнг тооцож ажиллах

·       

5.1.1 Байгууллагын ажиллагчдад  зориулсан бүх талын сургалт, хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх

-бүтээмжийн хөтөлбөр

-Зөв хандлага, эерэг сэтгэлгээ

- ТАХ-ийн ёс зүй, бусад

Ажиллагчдын мэдлэг, чадвар дээшилж, эерэг хандлага төлөвшинэ

2013-2016 он

·      5.1.2 Байгууллагын удирдлагын тайланг хагас жил бүр, санхүүгийн тайланг улирал бүр  ажилтан, ажилчид, эцэг эх, хүүхэд олон нийтээр үнэлүүлэх, хариуцлага тооцох замаар үйл ажиллагааг байнга сайжруулж байх

Тайланг хугацаанд нь тавьж, үнэлүүлэх

Байгууллагын ажил ил тод нээлттэй болж, байнга сайжрах нөхцөл бүрдэнэ

2013 – 2016

04, 07,10,01-р сар

·      5.1.3 Удирдлага болон ажилтнуудын ур чадвар, хариуцлага,чадавхийг байнга дээшлүүлж, ажлын гүйцэтгэлийн чанарыг ил тод шударга үнэлэх, цалин хөлс урамшлыг нэмэгдүүлэх

 

Шаталсан сургалтыг тогтмол явуулах, ажлын гүйцэтгэлийн үзүүлэлтээр дүгнэж, урамшуулах

Ажилтан, ажилчдын мэдлэг, ур чадвар дээшилж, ажлын идэвх, бүтээмж нэмэгдэнэ

2013-2016 он

2.

Байгууллагын хөгжлийг дэмжсэн бүтээлч оролцоог нэмэгдүүлэх замаар бусадтай хамтран ажиллаж, тохижилт, үйлчилгээг байнга сайжруулах

 

5.2.1 Барилгын засвар, материаллаг  баазыг бэхжүүлэх ажлыг төр, төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгж, эцэг эх, бусад хандивлагч  байгууллагын дэмжлэгтэй үе шаттай хийх

Төр, Аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэдтэй нягт холбоотой ажиллаж, харилцан дэмжиж ажиллах

Хүүхэд хөгжих, ажилтнуудын ажиллах орчин нөхцөл сайжирч, ажлын бүтээмж, үр дүн дээшилнэ

2013-2016 он

5.2.2  Эрүүл ахуй аюулгүй байдлын шаардлага хангасан тохь тухтай орчинг бүрдүүлж,  гадаад дотоод тохижилт, ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх

Байгууллагын гадна ногоон байгууламжийг жил бүр нэмэгдүүлэх, арчилж хамгаалах, 

Эрүүл аюулгүй, эко орчин бүрдэж, байгууллагын өнгө үзэмж дээшилнэ

 

2013-2016 он

 

Гарцын хэмжээс:

 1. Байгууллагын ажил, үйлчилгээ чанаржиж, үйлчлүүлэгчдийн  сэтгэл ханамжийн баталгаа дээшилнэ.
 2. Байгууллагын орчин нөхцөл сайжирч, ажилчдын бүтээмж,  ажлын гарц  нэмэгдэнэ.

Үр дүнгийн шалгуур

             Мэргэжлийн,  ур чадвартай, чадварлаг хамт олон төлөвшиж,  чанартай үйлчилгээ үзүүлэх бүхий л талын орчин нөхцөл бүрдсэн байна.

 

  Байршил

  Холбоо барих
  Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар

Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум, Цагаанчулуут баг, Хүүхдийн ордон

Утас : (+976) 70350136
И-мэйл : info@child.or.gov.mn
Цагийн хуваарь : 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00