info@child.or.gov.mn      (+976) 70350136

МУ-ЫН ЗГ-ЫН 01 АЛБАН ДААЛГАВАР, УИХ-ЫН БАЙНГЫН ХОРООНЫ 24-Р ТОГТООЛЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ


Image

МУ-ЫН ЗГ-ЫН 01 АЛБАН ДААЛГАВАР,  УИХ-ЫН БАЙНГЫН ХОРООНЫ 24-Р ТОГТООЛЫГ

ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

 

     Орхон аймаг                                                                                                                                                                            2019.01.18

 

Үйл ажиллагаа

Хугацаа

Хамрах хүрээ

 

Үр дүн

Хариуцах эзэн

1

Хүүхдийг аливаа осол гэмтлээс сэргийлэх, хууль, тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах, аюулгүй ажиллагааны холбогдох стандарт шаардлагыг мөрдүүлэх, хүүхдийн тоглоомын байгууламж болон гадна тоглоомын талбайн  техник, тоног төхөөрөмжийн бүрэн бүтэн байдал, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн стандартын шаардлага хангах, засвар үйлчилгээний байдалд хяналт, шалгалтыг хийх

Жилд 2 удаа

Баг, ЕБС, цэцэрлэгүүд

Хүүхдийн осол гэмтлийн тоо буурсан байна.

Хүүхдийн тоглоомын стандартын шаардлага хангагдсан байна.

 

Т.Бадамханд

М.Батжаргал

 

ЭМГ

ОБГ

Баян-Өндөр, Жаргалант сум

 

2

Хүүхдийг хөдөлмөрийн мөлжлөгт өртөх эрсдэлтэй салбарын аж ахуйн нэгж байгууллагуудад хөдөлмөрийн мөлжлөгийн төрлөөр МУ-ын нэгдэн орсон олон Улсын гэрээ конвенц болон хөдөлмөрийн хууль тогтоомжийн хүрээнд хяналт, шалгалтыг тогтмол зохион байгуулах

“Хүүхэд ажиллахыг хориглосон ажлын байрны жагсаалт”-ын дагуу үзлэг шалгалтыг зохион байгуулах

6-8 сард

ААНБ-ууд

Хувийн хэвшлийн байгууллагууд

Холбогдох байгууллагууд хамтран үзлэг шалгалтыг зохион байгуулж, тогтмолжуулна.

Д.Сайнбилэг

 

МХГ

Баян-Өндөр, Жаргалант сум

 

3

Цэцэрлэг, сургууль, хүүхдийн байгууллагын байрнаас 100 м зайд архи, тамхи, согтууруулах ундаа  худалдахгүй, үйлчлэхгүй байх талаарх хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулах, шаардлагатай тохиолдолд тусгай зөвшөөрлийг цуцлах, хаах хүртэл арга хэмжээ авах

Улирал бүр

ААНБ-ууд

Хяналт шалгалтыг сайжруулж, зөрчил дутагдал  гарсан тохиолдолд шуурхай арга хэмжээ авч байна.

М.Баянзул

 

ЦГ

МХГ

Баян-Өндөр, Жаргалант сум

 

 

4

Улсын баяр наадмын болон бүсийн хурдан морины уралдааны үеэр хүүхэд, иргэдийн аюулгүй байдлыг хангах, аливаа эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, хурдан морь унаач хүүхдийн хууль тогтоомжоор заасан насны хязгаарын баримталж, бүртгэлийг зохион байгуулах, хамгаалалтын хувцас хэрэгслийг бүрэн хэрэглүүлэхэд хяналт тавих

5-10-р сард

Хурдан морь уралдаанч хүүхдүүд

Бүртгэлийн тогтолцоог боловсронгүй болж, хүүхдүүд хамгаалалтын хувцас бүрэн хэрэглэдэг болсон байна.

Д.Сайнбилэг

М.Баянзул

 

МХГ

МСУХ

5

ЕБС, цэцэрлэгүүдийн Хүүхэд хамгааллын бодлогын хэрэгжилтэнд хяналт тавих

4,10 сард

ЕБС, цэцэрлэг

Бүх сургууль, цэцэрлэг хүүхэд хамгааллын бодлоготой болон хэрэгжүүлдэг байна.

Д.Сайнбилэг

БСУГ

6

Баар, зочид буудал, саун, массаж, цахим тоглоомын газруудын үйл ажиллагаанд холбогдох мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран хяналт, шалгалт хийж, энэ төрлийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн хүүхэд хамгааллын талаарх зөв ойлголт, хандлагыг төлөвшүүлэх чиглэлээр арга хэмжээ зохион байгуулах

Улирал бүр

Баар, зочид буудал, саун, массаж, цахим тоглоомын газрууд

Хяналт шалгалтыг сайжруулж, зөрчил дутагдал  гарсан тохиолдолд шуурхай арга хэмжээ авч байна.

М.Баянзул

 

ЦГ

МХГ

Баян-Өндөр, Жаргалант сум

7

Замын засвар, үйлчилгээ, замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах тэмдэг, тэмдэглэгээ, байгууламжийг стандартанд хяналтыг сайжруулах

Тухайн үед нь

 

Холбогдох байгууллагуудтай хамтран тавих хяналт сайжирна.

Т.Бадамханд

 

ЦГ

 

8

Аж ахуй нэгж байгууллагуудад /барилга, аялал жуулчлал, ойн болон хөдөө аж ахуй, газар тариалан, боловсруулах үйлдвэрлэл, үйлчилгээний салбар/ хөдөлмөр эрхэлж байгаа хүүхдийг илрүүлж, судалгаа гаргах

Улирал бүр

ААНБ-ууд

Хувийн хэвшлийн байгууллагууд

Холбогдох байгууллагууд хамтран үзлэг шалгалтыг зохион байгуулж, судалгаатай болно.

Д.Сайнбилэг

 

МХГ

Баян-Өндөр, Жаргалант сум

 

9

Хүүхдийн эрх, хамгаалал, хүүхдийн хөгжлийн онцлог, хүмүүжлийн эерэг арга, гэр бүлийн харилцаа сэдвүүдээр сургалт, сурталчилгааг хийх

Сар бүр

Иргэд, олон нийт

Эцэг эхийн мэдлэг, мэдээлэл дээшилж, хандлага өөрчлөгдсөн байна.

Д.Нарантуяа

 

Баян-Өндөр, Жаргалант сум

Багууд

Байгууллагууд

10

Бүх байгууллагуудад эцэг эхийн зөвлөлийг байгуулж, хүүхэд хамгааллын бодлогыг хэрэгжүүлэн ажиллах

Жилдээ

Төрийн болон ТББ, ААНБ, бусад бүх байгууллагууд

Эцэг эхийн зөвлөлийн үйл ажиллагаа тогтмолжсон байна.

Д.Нарантуяа

 

Байгуулагууд

11

Албан тушаалтны сахилга хариуцлагыг өндөржүүлж, хүүхэд хамгаалалтай холбоотой асуудлыг цаг алдалгүй шуурхай зохион байгуулах

Тогтмол

 

Хүүхэд хамгаалалтай холбоотой асуудлыг цаг алдалгүй явуулна.

Бүх мэргэжилтнүүд

12

Эрсдэлд өртсөн хүүхдийн гадаад, дотоод орчинд эрсдэлийн үнэлгээ хийж, хүүхдийн асуудлаар ямар нэгэн алдаа гаргасан албан тушаалтанд хариуцлага тооцож, зохих байгууллага, албан тушаалтанд  мэдээлж байх

Тухайн үед нь

 

Албан тушаалтны сахилга хариуцлага дээшилнэ.

Д.Сайнбилэг

13

Хүүхдийн эрхийн тухай хууль, Хүүхэд хамгааллын тухай хуулийн хэрэгжилтийг бүрэн хангаж ажиллах

Жилдээ

Хамтран ажилладаг байгууллагууд

Хуулийн хэрэгжилт тогмтолжиж эхэлнэ.

Бүх мэргэжилтэн, ажилтнууд

14

Хүүхдийн сургууль, цэцэрлэг, дотуур байр, нийтийн эзэмшлийн талбай, орон сууц болон гэр хороолол дах гадаад дотоод орчны аюулгүй байдлын эрсдэлийн үнэлгээ хийх, хяналт тавих

4, 10-р сард

 

Үнэлгээг ЕБС, цэцэрлэгүүдээр өөрсдөөр нь хийлгэн дүгнэлийг гаргуулж, хяналт тавьж ажилласан байна.

Т.Бадамханд

Д.Сайнбилэг

15

Хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудтай хамтран ажиллах

Жилдээ

 

Хамтран ажиллах төлөвлөгөтэй ажилласан байна.

О.Өнөржаргал

16

Архи тамхи согтууруулах ундаагаар үйлчилдэг болон худалдан борлуулдаг цэгүүдийг сургуулийн ойр орчимд ажиллуулахгүй байх хуулийн хэрэгжилтийг хангуулан ажиллах

Жилдээ

Хууль хяналтын байгууллага

Архи тамхи согтууруулах ундаагаар үйлчилдэг болон худалдан борлуулдаг цэгүүдийг сургуулийн ойр орчимд ажиллуулахгүй болсон байна.

М.Баянзул

 

ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БОЛОВСРУУЛСАН:

 

АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН                                 Л.ОТГОНЦЭЦЭГ

 

  Байршил

  Холбоо барих
  Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар

Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум, Цагаанчулуут баг, Хүүхдийн ордон

Утас : (+976) 70350136
И-мэйл : info@child.or.gov.mn
Цагийн хуваарь : 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00