info@child.or.gov.mn      (+976) 70350136

БАЙГУУЛЛАГЫН 2021 ОНЫ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ


Image

Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын

даргын 2020 оны 100 дугаар тушаалын

 4 дүгээр хавсралт

 

 

БАЙГУУЛЛАГЫН 2021 ОНЫ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

/Байгууллагын нэр: ОРХОН АЙМГИЙН ГЭР БҮЛ, ХҮҮХЭД, ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН ГАЗАР/

 

       Төлөвлөгөө баталсан:                                                          Төсвийн Төвлөрүүлэн  захирагч

 

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг

    Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын

        хөгжлийн газрын дарга                          …….........................................        Г.БАТДОРЖ

                                                                                                          (гарын үсэг)

      

          Тэмдэг                                                                 ...............................            (огноо)

 

    Төлөвлөгөөг хянасан:                                                   Төсвийн Шууд захирагч

 

Орхон аймгийн Гэр бүл, хүүхэд,

залуучуудын хөгжлийн газрын дарга                     .................................................   А.Наранболд

                                                                                                          (гарын үсэг)

       

          Тэмдэг                                                  ...............................                       (огноо)

 

Улаанбаатар хот 2021 он

 

ОРХОН АЙМГИЙН ГЭР БҮЛ, ХҮҮХЭД, ЗАЛУУЧУУДЫН

ХӨГЖЛИЙН ГАЗРЫН 2021 ОНЫ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

 

Д/д

Арга хэм

жээ

ний д/д

Үндэслэж байгаа бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж

/арга хэмжээ/

Төсөв

/төгрөг/

Шалгуур үзүүлэлт

Суурь түвшин

Зорилтот түвшин

Хугацаа

Хариуцах нэгж

Стратеги төлөвлөгөөний зорилго 1.

Салбарын хууль, тогтоомж, тогтоол, шийдвэр, бодлогын баримт бичиг, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэн тайлагнана.

ЗОРИЛТ 1. БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧИГТ ТУСГАГДСАН ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ

    1. 1.1.   Гэр бүлд суурилсан үйл ажиллагааг сайжруулан, тэдний хандлага, оролцоог дэмжин ажиллана.

 

 

 

 

1

1.1.1

Гэр бүлийн боловсрол олгох сургалт, гэр бүлийн хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх нөлөөллийн ажлыг зохион байгуулах;

 

 

Улсын төсөв

1,0 сая

- Зохион байгуулсан нийт арга хэмжээ, хамруулсан хүний тоо, хувь;

-Гэр бүлийн боловсрол олгох сургалтад хамрагдсан хүний тоо, хувь.

 

 

2598

-Гэр бүлийн  хүчирхийллийн тоо буурсан байна.

 

 

 

I-IV улирал

Гэр бүлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

 

 

2

1.1.2

Зорилтот гэр бүлд чиглэсэн үйл ажиллагааг сайжруулах;

/өрх толгойлсон эцэг, эх, архины хамааралтай эцэг эх, хүчирхийлэлтэй гэр бүл гэх мэт/

 

Улсын төсөв 2,0 сая

-Амьдралын чанар сайжирсан гэр бүлийн тоо, хувь.

 

 

23

 

 

40

 

I-IV улирал

Гэр бүлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

 

 

3

1.1.3

Эцэг эх асран хамгаалагчдад зориулсан хүүхдийн хүмүүжлийн эерэг арга, хүүхэдтэй харилцах хандлагыг                     төлөвшүүлэх сургалт, нөлөөллийн ажлыг зохион байгуулах;

 

 

Улсын төсөв

1,0 сая

-Зохион байгуулсан нийт арга хэмжээ, хамруулсан хүний тоо, хувь

-Хүмүүжлийн эерэг арга сургалтад хамрагдсан эцэг эхийн тоо, хувь

 

 

8950

 

 

20%-иар нэмэгдүүлнэ.

 

 

I-IV улирал

Гэр бүлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

 

 

4

1.1.4

Эцэг эхийн зөвлөлийн үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх, тогтмолжуулах;

 

Улсын төсөв

1,0 сая

-Эцэг эхийн зөвлөлийн үйл ажиллагаа нь тогтмолжсон зөвлөлийн тоо

-  Шилдэг эцэг эхийн зөвлөлийн тоо

 

42

 

68

 

I-IV улирал

Гэр бүлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

 

5

1.1.5

Угийн бичгийн сургалтыг зохион байгуулах, сурталчлах;

 

Улсын төсөв

500,000

-Угийн бичиг хөтөлдөг өрхийн тоо, хувь

350

10%-иар нэмэгдүүлнэ.

 

I-IV улирал

Гэр бүлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

 

 

6

1.1.6

Жендерийн эрх тэгш байдлыг хангах аймгийн дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх;

 

Орон нутгийн төсөв

-Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хувь

- Зохион байгуулсан нийт арга хэмжээ, хамруулсан хүний тоо, хувь

 

70 %

 

 

90 %

 

I-IV улирал

Гэр бүлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

 

 

7

1.1.7

“Хамтарсан баг”-ийн үйл ажиллагааг дэмжих, идэвхжүүлэх;

 /хууль эрх зүйн аст, олимпиад зэрэг идэвхжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, гишүүдийг урамшуулах гэх мэт/

 

Улсын төсөв

8,0 сая

 

-Хамтарсан багийн үйлчилгээнд хамрагдсан хүний тоо

-Кейсийн тоо

 

 

687

 

 

 

20%-иар нэмэгдүүлнэ.

 

I-IV улирал

Гэр бүлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Хүүхдийн эрх, хамгаалал хариуцсан мэргэжилтэн

 

 

8

1.1.8

Гэр бүлийн зөвлөгөө өгөх төвөөр дамжуулан сэтгэл зүйн үйлчилгээ үзүүлэх, зөвлөн туслах;

 

Улсын төсөв

500,000

-Зөвлөгөө өгсөн өрхийн тоо

-Үйлчлүүлсэн хүний тоо

 

119

Үйлчилгээний чанарыг сайжруулна.

 

I-IV улирал

Гэр бүлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

 

 

9

1.1.9

Олон улсын гэр бүлийн өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх;

 

Улсын төсөв

2,0 сая

 

-Арга хэмжээний төлөвлөгөө -Хэрэгжилтийн тайлан

 

 

Тусгай хөтөлбөрөөр зохион байгуулна

II улирал

Гэр бүлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

 

 

10

1.1.10

Шинээр гэр бүл болж буй хосуудад гэр бүлийн үнэ цэнэ, тогтвортой гэр бүлийг төлөвшүүлэхэд чиглэсэн зөвлөмж өгөх, сургалт зохион байгуулах;

 

Улсын төсөв
500,000

-Зөвлөгөө авсан гэр бүлийн тоо

-Зохион байгуулсан сургалт, хамрагдсан гэр бүл

 

 

12

 

20

 

I-IV улирал

Гэр бүлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Залуучуудын хөгжлийн төв

 

 

11

1.1.11

Даваат, Наран, Оюут багуудын хамтарсан багуудтай гэрээ байгуулж зорилтот гэр бүлүүдтэй ажиллуулах, дэмжлэг үзүүлэх “Алхам алхмаар” “step by step” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх

 

Улсын төсөв 4,5 сая

- Үзүүлсэн үйлчилгээний тоо

-Кейс төлөвлөгөөний хэрэгжилт

4 гэр бүл 12 хүүхэд

 

4 гэр бүл 12 хүүхэд

 

I-II улирал

Гэр бүлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Хүүхдийн эрх, хамгаалал хариуцсан мэргэжилтэн

 

 

12

1.1.12

Гэр бүл салалтад дүн шинжилгээ хийж, салалтыг бууруулах чиглэлээр нөлөөллийн ажлыг зохион байгуулах.

Улсын төсөв

1,0 сая

-Гэр бүл салалт буурсан тоо

- Зохион байгуулсан нөлөөллийн ажил,  хамрагдсан гэр бүл

152

 

I-IV улирал

Гэр бүлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

 

    1. 1.2.    Хүүхдийн хөгжлийг дэмжин, нийгмийн бүх орчинд хүүхдийг эрсдэлт нөхцөлд өртөхөөс хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх ажлыг сайжруулна.

 

 

 

13

1.2.1

Хүүхдийн тусламжийн утасны үйлчилгээг тасралтгүй ажиллуулж, дуудлагын дагуу хариу арга хэмжээ үзүүлэх;

/хүүхэд хамгааллын үйлчилгээг үзүүлэх, бэлгийн хүчирхийллийн хохирогч, өмгөөллийн зардал гэх мэт/

 

 

Улсын төсөв

4,4 сая

 

-Дуудлагын тоо

-Хариу үйлчилгээ үзүүлсэн хүүхдийн тоо

 

184 дуудлага

Хүүхдийн

108 утасны хариу үйлчилгээг шуурхай үзүүлсэн байна.

 

 

I-IV улирал

 

Хүүхдийн эрх, хамгаалал хариуцсан мэргэжилтэн

Хууль эрх зүйн ажилтан

 

 

14

1.2.2

"Онцгой нөхцөл байдлын үед хүүхдийн эрхийг хамгаалах, тусламж, дэмжлэг үзүүлэх журам"-ыг мөрдөж, коронавирусын цар тахлын үед хүүхэд хамгааллын хариу үйлчилгээг тасалдалгүй үзүүлэх,  шаардлагатай хоол хүнс, тэжээл, бусад нөөцийг бэлтгэх, бэлэн байдлыг хангах;

 

 

 

Улсын төсөв

5,0 сая

-Тусламж дэмжлэг үзүүлсэн өрх, хүүхдийн тоо

-Хэвлэл мэдээлэл, цахимаар өгсөн зөвлөгөө мэдээлэл

-Ариутгал халдваргүйжүүлэлтийн хэрэгсэл

-Зайн сургалтын тоо, хамрагдалт

-Зөвлөгөө, зөвлөмж

 

 

 

110 өрхийн

356 хүүхэд

 

 

 

 

 

 

I-IV улирал

 

 

 

Бүх мэргэжилтнүүд

 

 

15

1.2.3

“Ковид-19” цар тахалтай тэмцэх, хүүхдийн эрх аюулгүй байдлыг хангах, урьдчилан сэргийлэх хариу арга хэмжээний төлөвлөгөөнд тодотгол хийх, хүүхэд хамгааллын мэргэжлийн ангийн гишүүдийг арга зүйгээр хангах;

 

 

 

-

-Мэргэжлийн ангийн гишүүдийг чадавхжуулсан, арга зүйгээр хангасан тоо

-Урьдчилан сэргийлэх, хариу арга хэмжээ авсан арга хэмжээ

 

 

 

-

 

Арга зүйгээр хангасан байна.

 

I-IV улирал

 

Хүүхэд хамгааллын мэргэжлийн ангийн ахлагч

 

 

16

1.2.4

Хүүхдийг осол, гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр эцэг эхчүүд, багш сурган хүмүүжүүлэгч, олон нийтэд чиглэсэн чиглэсэн нөлөөлөл, сургалт сурталчилгааны ажлыг зохион байгуулах;

 

Улсын төсөв 8,0 сая

- Зохион байгуулсан нийт арга хэмжээ, хамруулсан хүний тоо, хувь

 

 

2890

 

 

3500

 

I-IV улирал

 

Хүүхдийн эрүүл мэндийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

 

 

 

17

1.2.5

Хүүхдийн эрхийн улсын байцаагчийн зөрчил шалган шийдвэрлэх, төлөвлөгөөт болон төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалтыг зохион байгуулах;

 /РС, өдөр өнжүүлэх, сүм хийд, асрамж халамж, зуслан, баар, зочид буудал, аж ахуй нэгж байгууллага-барилга, машин угаалга/

 

Улсын төсөв

300,000

-Хяналт шалгалт явуулсан байгууллагын тоо

-Зөрчлийн дагуу албан шаардлага хүргүүлсэн тоо 

Байгуул

лага-38

 

Албан шаард

лага-3

 

 

Байгууллага-38

 

 

 

 

 

I-IV улирал

 

Ахлах мэргэжилтэн, ХЭУБ

 

Хүүхдийн эрх, хамгааллын мэргэжилтэн,

ХЭУБ

 

 

18

1.2.6

Хүүхдийн зуслангийн үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх, өсвөр үе, залууст эх оронч үзлийг төлөвшүүлэх, байгаль орчноо хайрлан хамгаалах хүмүүжил дадлыг олгох чиглэлээр үйл ажиллагааг нь тодотгон явуулах;

 

-

-Зусланд амарсан хүүхдийн тоо

 

300

 

500

 

III улирал

 

 

Хүүхдийн хөгжил, оролцоо хариуцсан мэргэжилтэн

 

 

19

1.2.7

Хүүхдийн хөгжлийг дэмжих, үндэсний өв соёл, урлаг, уран сайхнаар дамжуулан соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагааг зохион байгуулах;

 

 

 

Улсын төсөв

8,0 сая

 

-

-Хүүхдийн урлагийн
 Яргуй наадам

-Оны шилдэг хүүхэд

-Хүүхдийн баяр

-Хүүхдийн чуулган

 

 

 

 

 

2500

 

 

 

 

 

30%-иар нэмэгдүүлнэ.

 

 

 

 

I-IV улирал

 

 

Хүүхдийн хөгжил, оролцоо хариуцсан мэргэжилтэн

 

Хүүхдийн эрүүл мэндийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

 

 

20

1.2.8

Хүүхэд, залуучуудад амьдрах ухаанд сурах чиглэл олгох хорт зуршил, цахим донтолт, амьдрах ухааны сургалт, сурталчилгаа зохион байгуулах;

-Зохион байгуулсан нийт арга хэмжээ, хамруулсан хүүхдийн тоо, хувь

 

 

 

21

1.2.9

Хүүхдийн оролцооны байгууллагын үйл ажиллагааг дэмжих;

 

Улсын төсөв

500,000

 

-Хүүхдийн оролцооны байгууллагын тоо

 

36

 

50

 

I-IV улирал

Хүүхдийн хөгжил, оролцоо хариуцсан мэргэжилтэн

 

 

22

1.2.10

Уралдаанч хүүхдийн хамгаалалтын хувцас, морины хэрэгсэлд тавих шаардлага “MNS 6264:2018” стандартын хэрэгжилтийг хангаж уралдаанч хүүхдийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдалд хяналт тавьж, эцэг эх, уяач, эздийг зөвлөмж, арга зүйгээр ханган ажиллах;

 

 

 

Улсын төсөв

2,0 сая

 

 

-Цахим бүртгэлээр бүртгэсэн хурдан морины уралдаанч хүүхдийн тоо

 

 

 

72

 

 

Аюулгүй байдал хангагдсан байна.

 

 

III улирал

Хүүхдийн эрүүл мэндийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Хууль эрх зүйн  ажилтан

 

 

23

1.2.11

Эрсдэлт бүлгийн хүүхдүүдийг өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлэх,  эрүүлжүүлэх, эрүүл мэндийг нь хамгаалах, хамгааллын үйлчилгээ, дэмжлэг үзүүлэх, холбон зуучлах ажлыг зохион байгуулах;

 

Улсын төсөв

7,0 сая

-Эрүүл мэндийн үйлчилгээнд хамрагдсан хүүхдийн тоо

 

 

 

 

108

 

 

20%-иар нэмэгдүүлнэ.

 

 

III-IY улирал

Хүүхдийн эрүүл мэндийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

 

 

24

1.2.12

Асран хамгаалах харгалзан дэмжигчийн зөвлөгөөнийг зохион байгуулах;

 

Улсын төсөв

1,5 сая

-Хяналтыг сайжруулах

-Зөвлөгөөнөөс зөвлөмж гаргах

64

  •  

II-III улирал

Хүүхдийн эрх, хамгааллын мэргэжилтэн,

ХЭУБ

 

 

 

25

1.2.13

Сургуулиас гадуурх сонгон, секц, дугуйлангийн үйл ажиллагаа, сургалтын чанар, хүртээмж, үнэ төлбөрийн байдалд үнэлгээ хийж, дүгнэлт гаргах, дүгнэлтэд үндэслэн чанар хүртээмжийг нь дээшлүүлэх үйл ажиллагааг төлөвлөн зохион байгуулах.

 

Улсын төсөв

800,000

 

-Үнэлгээний тайлан

-Сайжруулах чиглэлээр авсан арга хэмжээ

-

Тусгай удирдамжаар зохион байгуулж үнэлгээ хийж, үйл ажиллагааг зохион байгуулсан байна.

II-IY улирал

Хүүхдийн хөгжил, оролцоо хариуцсан мэргэжилтэн

 

    1. Залуучуудад чиглэсэн арга хэмжээ, нөлөөллийн үйл ажиллагааг идэвхжүүлж, тэдний оролцоог дэмжинэ.

 

 

26

1.3.1

Залуучуудад чиглэсэн амьдрах ухаан, гэр бүлийн боловсрол олгох,  нөхөн үржихүйн сургалт, сэтгэл зүйн нөлөөллийн үйл ажиллагааг сайжруулах;

Улсын төсөв

2.0 сая

- Зохион байгуулсан нийт арга хэмжээ, хамруулсан хүний тоо, хувь

-Залуучууд руу чиглэсэн сургалтад хамрагдсан хүний тоо, хувь

 

 

 25%

 

 

30%

 

 

I-IV улирал

Залуучуудын хөгжлийн төв

 

Залуучуудын ордон

 

27

1.3.2

Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлт, гарааны бизнес сайн дурын ажлыг дэмжих холбон зуучлах;

 

Улсын төсөв

1,0 сая

-Зохион байгуулсан нийт арга хэмжээ, хамруулсан хүний тоо, хувь

 

 

40%

 

 

50%

 

I-IV улирал

Залуучуудын хөгжлийн төв

 

 Залуучуудын ордон

 

 

28

1.3.3

Залуучуудын хөгжил, оролцоог дэмжих, амралт чөлөөт цагийг зөв зохистой өнгөрүүлэх боломж нөхцөлийг нэмэгдүүлэх;

 

Улсын төсөв

2.0 сая

- Зохион байгуулсан нийт арга хэмжээ, хамруулсан хүний тоо, хувь

-Залуучууд руу чиглэсэн сургалтад хамрагдсан хүний тоо, хувь

 

 

22.4%

 

 

42%

 

 

I-IV улирал

Залуучуудын хөгжлийн төв

 

Залуучуудын ордон

 

 

 

29

1.3.4

Залуучуудын оюуны болон бие бялдрын хөгжлийг дэмжих,  ур чадварыг хөгжүүлэх;

Улсын төсөв

2.0 сая

- Зохион байгуулсан нийт арга хэмжээ, хамруулсан хүний тоо, хувь

-Залуучууд руу чиглэсэн сургалтад хамрагдсан хүний тоо, хувь

 

 

25%

 

 

30%

 

 

I-IV улирал

Залуучуудын хөгжлийн төв

 

Залуучуудын ордон

 

 

 

30

1.3.5

Орхон аймгийн Залуучуудын хөгжлийн дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх.

 

Орон нутгийн төсөв

- Зохион байгуулсан нийт арга хэмжээ, хамруулсан хүний тоо, хувь

-Залуучууд руу чиглэсэн сургалтад хамрагдсан хүний тоо, хувь

 

 

70%

 

 

90%

 

 

I-IV улирал

Залуучуудын хөгжлийн төв

 

 Залуучуудын ордон

Стратеги төлөвлөгөөний зорилго 2.

Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын талаарх төрийн үйлчилгээг хэрэгжүүлэхэд  салбар дундын уялдаа холбоог

идэвхжүүлэх,  мэргэжил арга зүйгээр ханган ажиллана.

Хоёр. ХУУЛИАР ТУСГАЙЛАН ОЛГОСОН ЧИГ ҮҮРГИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ

 

 

 

31

2.1

Эрсдэлийн программд бүртгэгдсэн хүүхдүүдийг хөгжлийн үйлчилгээнд хамруулах;

 

Улсын төсөв

2,0 сая

-Хөгжлийн үйлчилгээнд хамрагдсан хүүхдийн тоо

 

 

 

I-IV улирал

Хүүхдийн эрх, хамгааллын мэргэжилтэн,

ХЭУБ

 

 

32

2.2

Хүүхдийн эрхийн хууль зүйн хороо, Хүүхдийн төлөө зөвлөлийн үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх, арга зүйгээр хангах, ХЭХЗХ-ны үйлчилгээг сайжруулах;

 

 

Улсын төсөв

2,0 сая

-Хууль хорооны үйлчилгээ авсан хүүхдийн тоо

-Шийдвэрлэсэн кейсийн  тоо

 

 

 

I-IV улирал

Ахлах мэргэжилтэн

 

Хууль эрх зүйн  ажилтан

 

 

 

33

2.3

“Зорилтот гэр бүл, хүүхдийн бүртгэл мэдээлэл, тайлан”-ийн нэгдсэн программ хангамж-мэдээллийн санг бий болгож, орон нутгийн удирдлагын мэдээллийн нэгдсэн сүлжээ, программ хангамжтай холбон сум, баг тус бүрээр бүртгэлжүүлэх, баяжилтыг тогтмол хийх, дүн шинжилгээ хийх, үйл ажиллагаагаа уг мэдээллийн сан, судалгаанд үндэслэн зохион байгуулах;

 

 

Улсын төсөв

4,5 сая

-Судалгааны төрөл, хэлбэр

-Судалгааны үр дүнгээр хийсэн ажлын хэрэгжилт, гарсан өөрчлөлт

 

 

18 төрөл

 

Программ хангамжийн ашиглалтыг сайжруулна.

 

 

I-IV улирал

 

Хяналт шинжилгээ үнэлгээ, мэдээлэл судалгаа хариуцсан мэргэжилтэн

 

 

34

2.4

Залуучуудын чиглэлийн судалгаа, мэдээллийн сантай болж, дүгнэлт хийн, бодлого шийдвэртээ ашиглах;

 

Улсын төсөв

1,0 сая

-Судалгааны төрөл, хэлбэр

-Судалгааны үр дүнгээр хийсэн ажлын хэрэгжилт, гарсан өөрчлөлт

 

 

Орон нутагт судалгааны сантай болно.

 

I-IV улирал

 

Залуучуудын хөгжлийн төв

 

 

 

35

2.5

Баг, сургууль, эрүүл мэнд, халамжийн нийгмийн ажилтнуудыг арга зүйгээр хангах, үйл ажиллагааг нь дэмжих;

/илтгэл, сургалт/

 

Улсын төсөв

1,0 сая

 

-Нийгмийн ажилтны дунд зохион байгуулсан ажлын тоо

-Хамрагдсан нийгмийн ажилтны тоо

22

73

 

I-IY улирал

Хүүхдийн эрх, хамгааллын мэргэжилтэн,

ХЭУБ

 

36

2.6

Хамтарсан багийн гишүүд, эцэг эхийн зөвлөлийн дарга нарыг  чадавхжуулах, сургалтыг зохион байгуулах; /онлайнаар/  

 

Улсын төсөв

3,5 сая

-Сургалтад хамрагдсан гишүүдийн тоо

150

198

I-II улирал

Хүүхдийн эрх, хамгааллын мэргэжилтэн,

ХЭУБ

 

37

2.7

ЕБС, цэцэрлэгийн хүүхэд хамгааллын багийн гишүүдийг чадавхжуулах сургалтыг зохион байгуулах;  /онлайнаар/

 

Улсын төсөв

700,000

-Сургалтад хамрагдсан гишүүдийн тоо

0

120

I улирал

Хүүхдийн эрх, хамгааллын мэргэжилтэн,

ХЭУБ

 

38

2.8

Сэтгэл зүйн зөвлөгөө, үйлчилгээний агуулга чанарыг сайжруулахад төрийн бус байгууллагатай хамтран  ажиллах;

 

Улсын төсөв

3,0 сая

-Үйлчилгээ үзүүлсэн хүний тоо

-Үйлчилгээний үр дүн

0

1 ТББ-тай гэрээлэн ажилласан байна.

I-IY улирал

Залуучуудын хөгжлийн төв

 

 

39

2.9

Хүүхдийн элчийн үйл ажиллагааг дэмжих, арга зүйгээр хангах.

Улсын төсөв

1,2 сая

-Сургалтад хамрагдсан элчийн  тоо

22

22

I-IY улирал

Хүүхдийн хөгжил, оролцоо хариуцсан мэргэжилтэн

Стратеги төлөвлөгөөний зорилго 3.

Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын  асуудлаар төрийн захиргааны бүтэц тогтолцоог бэхжүүлэх, хүний нөөцийн бодлого,

төсөв, санхүү, хууль эрх зүй, хяналт шинжилгээ, үнэлгээний төлөвлөлтийг хэрэгжүүлэн ажиллана.

Гурав. ХУУЛИАР ОЛГОСОН ЧИГ ҮҮРГИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ

 

 

40

3.1

Төрийн албан хаагчдын ажиллах нөхцөл /шаардлага хангасан компьютер, техник хэрэгслээр хангах/-ийг сайжруулах, албан хаагчдыг эрсдэлт бүлгийн гэр бүл, хүүхэд, залуучуудтай ажиллах арга зүйд /шинжээч, хууль ёсны төлөөлөгчөөр ажиллах, сэтгэл зүйн анхан шатны зөвлөгөө өгөх/ сургах мэргэшүүлэх, чадавхжуулах;

 

Улсын төсөв

2,000,000

-Сургалтад хамрагдсан албан хаагчийн тоо

-Нийгмийн баталгааг хангахад чиглэсэн хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний тоо

-Албан хаагчдын сургалт, хөгжил, нийгмийн асуудалд зарцуулсан зардлын хэмжээ

 

 

Давхардсан тоогоор -43

 

 

Нийт албан хаагчдын 90%-ийг хамруулна.

 

 

I-IV улирал

 

 

Ахлах мэргэжилтэн

 

 

41

3.2

Үр дүн, хөтөлбөрт суурилсан төлөвлөлт, санхүүжилтийн зарцуулалтыг сайжруулж, ил тод байдлыг ханган ажиллах;

-

-Төлөвлөгөө, тайлан, санхүүгийн мэдээг сар бүр ил тод сурталчлах

 

Ил тод байдлыг ханган ажилласан байна.

 

I-IV улирал

 

Ахлах мэргэжилтэн

Нягтлан бодогч

 

 

42

3.3

Байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, санхүүгийн болон албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагаанд дотоод аудит хийх, хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд хяналт тавих, зөвлөн туслах, зөвлөмж, удирдлага, арга зүйгээр хангах;

 

-

-Байгууллагын иж бүрэн ХШҮ

--Сайжруулах чиглэлээр авсан арга хэмжээ

 

 

 

 

Байгууллагын үйл ажиллагаа сайжирсан байна.

 

 

I-IV улирал

 

Хяналт шинжилгээ үнэлгээ, мэдээлэл судалгаа хариуцсан мэргэжилтэн

 

 

 

43

3.4

Хууль тогтоомж, тогтоол, шийдвэр, бодлогын баримт бичгийн гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хамаарах зорилт арга хэмжээний хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, дүгнэлт, зөвлөмж гаргаж үр дүнг тайлагнах, санал дэвшүүлэх;

 

 

Улсын төсөв

300, 000

-Хамтарсан багийн ХШҮ

-ЗХТ, ЗО-ны ХШҮ

-Хүүхдийн элч-ХШҮ

-ХЭХЗХ-ХШҮ

-ХТЗ-ХШҮ

-ХХХҮХ-ийн 2-р шатны төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн ХШҮ

-ХЭУБ-ХШҮ

-Гэр бүлд зөвлөгөө өгөх төв-ХШҮ

-Асрамж халамжийн төв-ХШҮ

 

 

 

6

 

Үйл ажиллагаа, үйлчилгээ сайжирсан байна.

 

 

 

 

I-IV улирал

 

Хяналт шинжилгээ үнэлгээ, мэдээлэл судалгаа хариуцсан мэргэжилтэн

 

 

44

3.5

Төрийн албаны тухай хууль тогтоомжийг мөрдөж, төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэмжээг чанд сахиж ажиллах.

-

--Ёс зүйн зөрчил гаргасан албан хаагчийн тоо

-Шийдвэрлэсэн ёс зүйн зөрчлийн тоо

0

Зөрчилгүй ажиллана.

I-IV улирал

Бүх төрийн албан хаагчид

Стратеги төлөвлөгөөний зорилго 4.

Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжил, оролцооны талаарх иргэд,олон нийтийн мэдлэг, мэдээллийг нэмэгдүүлнэ.

Дөрөв.  ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАР, ХҮРТЭЭМЖИЙГ САЙЖРУУЛАХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ

 

 

45

4.1

Гэр бүлийн хүчирхийллийн хохирогчдыг хүлээн авах “Түр хамгаалах байр”-ны үйлчилгээний чанар, хүртээмж, үр дүнг нэмэгдүүлэх;

 

-

 

-Үйлчлүүлсэн хүний тоо

-Үзүүлсэн үйлчилгээний тоо

57

-

 

I-IV улирал

Түр хамгаалах байрны нийгмийн ажилтан

 

 

46

4.2

Шүүхийн журмаар хүүхдийн асрамж тогтоох иргэний хэрэгт шинжээчийн багаар ажиллаж, дүгнэлт гаргах, гэр бүл цуцлалтын дараах гэр бүлийн нөхцөл байдалд үйлчилгээ үзүүлэх;

 

Улсын төсөв

1,5 сая

-Дүгнэлт гаргуулсан гэр бүлийн тоо

- Гэр бүлийг эвлэрүүлэн зуучлах үйлчилгээ үзүүлсэн хүний тоо

11

-

 

I-IV улирал

 

 

Бүх мэргэжилтнүүд

 

 

47

4.3

Зөв үлгэр дуурайлалтай гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын амжилтыг сурталчлан алдаршуулж, хүний хөгжлийг дэмжихэд идэвх санаачилгатай ажилласан иргэний нийгмийн болон хэвлэл мэдээллийн байгууллага, аж ахуйн нэгжийг дэмжих, урамшуулах;

 

 

Улсын төсөв

1,5 сая

 

- Иргэн, аж ахуй нэгжийн тоо

-Зохион байгуулсан арга хэмжээний тоо, үр дүн

 

 

3

 

 

Иргэн, ах ахуй нэгжийг нэмэгдүүлнэ.

 

 

I-IV улирал

 

Гэр бүлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

 

Залуучуудын хөгжлийн төв

 

 

48

4.4

Арга хэмжээ

Байгууллагын сэтгэл ханамжийн судалгааг авч, дүгнэлт хийж, цаашдын үйлчилгээ, ажлаа сайжруулах;

Улсын төсөв

300,000

-Судалгаанд оролцогчдын тоо

-Судалгааны үр дүнгээр сайжруулсан ажил үйлчилгээ

650

Үйл ажиллагаа сайжирсан байна.

II, IV улирал

Хяналт шинжилгээ үнэлгээ, мэдээлэл судалгаа хариуцсан мэргэжилтэн

 

 

49

4.5

Хүүхдийн нийгэм, оюун санаа, ёс суртахуун биеийн болон сэтгэцийн эрүүл мэндийг дэмжсэн контентийг дэмжиж, хүүхдэд зориулсан мэдээллийг хэвлэл мэдээллийн  байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулах;

 

 

Улсын төсөв

2.5 сая

 

 

-Олон нийтэд хүргэсэн мэдээллийн тоо

 

 

 

300

 

 

350

 

 

I-IV улирал

 

 

 

Залуучуудын хөгжлийн төв

 

50

4.6

Гэр бүл хүүхэд залуучуудад чиглэсэн ажил, үйлчилгээг сурталчлах, олон нийтэд хүргэх үйл ажиллагааг өргөжүүлэх;

Улсын төсөв 1,0 сая

-Цахим хуудас дахь мэдээллийн тоо

-Хандалтын тоо

-Зөвлөмж  хүргэсэн хүний тоо

1500

Олон нийтэд хүргэсэн байна.

I-IV улирал

 

Бүх мэргэжилтнүүд

 

 

 

51

4.7

Хүүхэд хамгааллын явуулын үйлчилгээг зохион байгуулах;

Улсын төсөв

3,0 сая

-Үйлчилгээ үзүүлсэн хүний тоо

-Үйлчилгээний чанар, хүртээмж, үр дүн

0

1 сум, 16 багт хэрэгжүүлнэ.

II-III улирал

Ахлах мэргэжилтэн

 

Хүүхдийн эрх, хамгааллын мэргэжилтэн

 

 

 

 

52

4.8

Эрсдэлт нөхцөлд байгаа хүүхдэд хүүхэд хамгааллын үйлчилгээ үзүүлж байгаа сайн дурын ажилтнуудыг дэмжих, урамшуулах.

Улсын төсөв

2.5 сая

-Сайн дурын ажилтны тоо

-Үзүүлсэн үйлчилгээний тоо, хамрагдалтын хувь

0

Сайн дурын ажилтан нэмэгдсэн байна.

I-IV улирал

Хүүхдийн эрх, хамгааллын мэргэжилтэн

 

 Хууль эрх зүйн ажилтан

Нийт төсөв – 100,000,000 төгрөг

Нийт арга хэмжээний тоо – 52

                         

 

            

      

ОРХОН АЙМГИЙН ГЭР БҮЛ ХҮҮХЭД ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН ГАЗАР

 

 

 

 

 

 

 

 

  Байршил

  Холбоо барих
  Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар

Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум, Цагаанчулуут баг, Хүүхдийн ордон

Утас : (+976) 70350136
И-мэйл : info@child.or.gov.mn
Цагийн хуваарь : 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00