info@child.or.gov.mn      (+976) 70350136

Үйл ажиллагааны чиглэл


 

-    Гэр бүлийн таатай орчин бүрдүүлэх, нийгмийн үйлчилгээний хүрээг өргөжүүлэх замаар хүүхэд хамгааллын үйлчилгээг сайжруулна.
-    Хүүхдийн хөдөлмөрийн тэвчишгүй хэлбэрүүдийг устгахад чиглэсэн ажлыг зохион байгуулна.
-    Хүүхдийн амралт, чөлөөт цагийг дэмжсэн бүх төрлийн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ.
-    Хүүхдийн оролцоо, өөрийн удирдлагын байгууллагын гүйцэтгэх үүргийг нэмэгдүүлэх, өсвөр үеийнхний эрхээ эдлэх, үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх чадварыг хөгжүүлнэ.
-    Хүүхдийг гэмт хэрэг, эрхийн зөрчил, хүчирхийллээс  хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх ажлыг төр, олон нийт, ТББ-тай хамтран зохион байгуулж, хяналтыг сайжруулна.
-    Хүүхдийг эрүүл мэндээ хамгаалах, эрүүл аж төрөх зан үйлд сургах, хүүхдийн орчинг   эрүүл аюулгүй, хүүхдэд ээлтэй болгоход чиглэсэн үйл ажиллагааг мэргэжлийн байгууллага, хүмүүстэй хамтран зохион байгуулна.