info@child.or.gov.mn      (+976) 70350136

ГЭР БҮЛ ХҮҮХЭД ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН ГАЗРЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЖИЛЧДЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ҮНЭЛЖ, ДҮГНЭХ ЖУРАМ


Image

 ГЭР БҮЛ ХҮҮХЭД ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН ГАЗРЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ 

АЖИЛЧДЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ҮНЭЛЖ, ДҮГНЭХ ЖУРАМ

 

       2017 оны 01 сарын 09                                                                           Орхон аймаг

  Нэг. Үнэлгээний зорилго

Төрийн үйлчилгээг хөнгөн шуурхай, чанартай, хугацаандаа хэрэгжих боломжийг хангаж, байгууллагын өмнө тавигдаж буй зорилго, зорилтыг хэрэгжүүлэх, ажлын байрны тав тухтай орчинг бүрдүүлэх, ажилтнуудын ажлын үр дүнг бодитой, үнэн зөв үнэлж, дүгнэхэд энэхүү журмын зорилго оршино.

Хоёр. Үнэлгээний зорилт

 

-          Байгууллагын хэвийн үйл ажиллагаа явагдах нөхцлийг бүрдүүлэх

-          Ажилчдын үйл ажиллагаа, гэрээний биелэлтэнд үнэлгээ өгөх

-          Үйл ажиллагааны тодорхойгүй байдлыг  арилгах, гүйцэтгэлийг сайжруулах  

-          Сайжруулах шаардлагатай арга хэмжээг цаг алдалгүй төлөвлөн зохион байгуулах

-          Зохих үр дүнд хүрээгүй, дутагдал, доголдол гарсан тохиолдолд залруулах арга хэмжээ авах

 

Гурав. Шалгуур үзүүлэлт

 1.Ня-бо-гийн ажлын үзүүлэлт:

 

Үзүүлэлт

Шалгуур үзүүлэлт

Оноо

1.      

Ажилтнуудын НДШ, ЭМД, ашиг орлогын  татварыг холбогдох газарт хугацаанд нь шилжүүлж , дэвтрийн бичилтийг сар бүр хийж баталгаажуулах

-НДШ, ЭМД, ХАОАТ төлөгдсөн эсэх- 

-НД, ЭМД-ын дэвтрийн бичилт бүрэн хийгдсэн эсэх-

0-5

 

0-5

2.      

Байгуулага дээр хөтлөгдөх ня-бо  бүртгэлийн жагсаалт гарган  батлуулж, бүрэн хөтөлж ажиллах

-Ня-бо бүртгэлийн жагсаалт гаргасан эсэх-

-Бүрэн хөтлөгдсөн эсэх-

0-5

0-5

3.      

Хэлтсийн ажилтнуудын цалинг хугацаанд нь шилжүүлэх

-Цалингийн урьдчилгаа-тухайн сарын 12-ны дотор олгогдсон эсэх-

-Үлдэгдэл цалин- тухайн сарын 25-ны дотор олгогдсон эсэх-

-ЗХТ-ийн ажилтнуудын цалин хугацаандаа олгогдсон эсэх-

 

  0-5

 

  0-5

 

  0-5

 

 

4.      

Байгууллагын няравын үйл ажиллагаанд  хяналт тавьж  туслан, мэдээ тайланг хугацаанд нь гаргуулан авч ажиллах

-Няравын материалын тайланг үнэн зөв, бүрэн гаргуулсан эсэх-

-НББ-ийн анхан шатны баримт, бусад материалыг холбогдох хүмүүсээс шаардан гаргуулсан эсэх-

 

0-5

 

0-5

 

5.      

Байгууллагын төсөв  санхүүгийн  үйл ажиллагаанд дүгнэлт гарган, санхүүгийн тайланг улирал бүр хэлтсийн  ажилтнуудад  танилцуулах 

-Сар бүр дүгнэлт гарган, хамт олонд мэдээлсэн эсэх-

-Улирлын тайлан танилцуулсан эсэх-

-Мэдээллийн самбарын мэдээллийг шинэчилсэн эсэх-

-Санхүүгийн мэдээллийг байгууллагын сайт, шилэн дансны сайтад хугацаанд нь байршуулсан эсэх-

 

0-2,5

0-2,5

 

0-2,5

 

0-2,5

6.      

Байгууллага, хүмүүстэй хийх тооцоог  цаг тухайд нь хийж өглөг авлагыг  тооцон өр авлагагүй ажиллах

Өр авлага үүссэн эсэх

0-10

7.      

Байгууллагын  тохижилт, үйлчилгээнд шаардлагатай төсөв хөрөнгийг зориулалтын дагуу зарцуулах

-Төлөвлөгөөний дагуу төсөвийг зарцуулсан эсэх

 

 

  0-5

 

 

8.      

Үүрэг даалгаврын биелэлтийг хангаж ажиллах

-Хугацаандаа биелсэн бол: 10 оноо

-Хугацаа хэтэрсэн бол:         5 оноо

-Биелээгүй бол:                    0 оноо

0-10

 

9.      

Байгууллагын шуурхай зөвлөгөөн, хурал,цаг үеийн сургалт, уулзалт, арга хэмжээнд оролцож, мэдээллээ хуваалцаж ажиллах

-Шуурхайд бүрэн суусан эсэх-

-Хуралд бүрэн суусан эсэх-

-Уулзалт, сургалтанд оролцсон эсэх-

-Бусад арга хэмжээнд оролцсон эсэх

0-2,5

0-2,5

0-2,5

0-2,5

10.   

Ажлын цаг ашиглалтыг хангаж ажиллах 

-Ажлын цаг баримталж ажилласан эсэх-

-Цагийг бүрэн ашиглаж ажилласан эсэх-

0-10

 

Нийт авбал зохих оноо

 

100

 

2. Жолооч-няравын ажлын үзүүлэлт:

Үзүүлэлт

         Шалгуур үзүүлэлт

Оноо

1.      

Ажлын төлөвлөгөө, төсөв гаргаж ажиллах

-Ажлын  төлөвлөгөө боловсруулж батлуулсан эсэх-

-Төлөвлөгөөний дагуу хийгдэх ёстой ажлууд хийгдсэн эсэх-

-Төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай тооцоог урьдчилан гаргаж, зохих хүмүүст танилцуулсан эсэх-

-Төлөвлөгөөг дүгнэж, явц, үр дүнг хамт олонд мэдээлсэн эсэх-

0-2,5

 

0-2,5

 

 

0-2,5

 

0-2,5

2.      

Холбогдох тайлан, мэдээг тогтмол гаргаж, материалын бүрдүүлэлтийг хангаж  ажиллах

-Бараа материалын тайлан /зуслан, ордон/ гаргасан эсэх-

-Орлого, зарлага, үлдэгдлийн мэдээ тайланг гаргасан эсэх /зуслан, ордон/-

-Анхан шатны баримт, материалыг бүрэн бүрдүүлсэн эсэх-

-Арга хэмжээнд хэрэглэгдэх бараа материалыг биечлэн бэлтгэсэн эсэх-

 

0-2,5

 

0-2,5

 

0-2,5

 

0-2,5

3.     1

Эд хөрөнгийн хадгалалт, хамгаалалтыг сайжруулж, хяналт тавьж ажиллах

-Ордны дотоод, гадаад үзлэгийг сар бүр хийж, удирдлагад танилцуулан, шаардлагатай арга хэмжээ авсан эсэх-

-Эд хөрөнгө, тоног төхөөрөмжийг зөвшөөрөлгүй гаргасан эсэх-

-Эд хөрөнгийн картыг бүрэн хөтөлж,  хөрөнгийн марк, код, шинж чанарыг тусгаж,шалгаж,баталгаажуулсан эсэх-

-Кафе, бусад түрээсийн үйл ажиллагаа, төлбөр төлөлтөд хяналт тавьсан эсэх-

 

 

0-2,5

 

0-2,5

 

 

0-2,5

 

0-2,5

4.     4

Хөгжлийн хөтөлбөрийн сургалтын төлбөр, баримтанд хяналт тавьж, шаардлагатай арга хэмжээг авч ажиллах

-ХХ-ийн багш, хүүхдийн ирцийн мэдээллийг холбогдох мэргэжилтнээс авч, тулгалт хийж, нягтланд өгсөн эсэх-

-Шаардлагатай хүмүүст мэдэгдэл хүргүүлж ажилласан эсэх-

0-5

5.     5

Өмч хөрөнгийн тооллогыг  хийж, тайланг холбогдох газарт хүргүүлэх, хамт олонд мэдээлэх

-Өмч хөрөнгийн тооллогыг хагас жилд хийж, мэдээллээр хангасан эсэх -

-Өмч хөрөнгийн бүтэн жилийн  тооллогыг хийж, ажилтнуудыг мэдээллээр хангасан эсэх -

 

0-2,5

 

 

6.     6

Байгууллагад шинээр авсан, зээл тусламжаар орж ирсэн эд зүйлийг үнэлж данслан хариуцуулж байх

-Зээл тусламжийн бүртгэл хөтөлж, баталгаажуулсан эсэх-

-Үнэлж, данслан хариуцуулсан эсэх-

 

0-2,5

0-2,5

7.     7

Цэвэрлэгээний  материалыг  урьдчилан бэлтгэж,  графикийн дагуу олгох

-Сарын цэвэрлэгээний материал хугацаандаа олгогдсон эсэх-

-Цэвэрлэгээний материалын урьдчилсан тооцоо, татан авалтыг хийсэн эсэх-

 

0-2,5

 

0-2,5

8.      

Байгууллагын гадаа талбайн хогийг ачуулж байх

Цаг тухайд нь арга хэмжээ авч байх

0-2,5

9.      

Машиныхаа бүрэн  бүтэн байдлыг хангаж, ажил үйлчилгээнд явахад бэлэн байлгах

-Эвдрэл гэмтэл гарсан эсэх-

-Шаардлагатай засвар, үйлчилгээг хийсэн эсэх-

0-5

10.   

Байгууллагын даргын ажил үүргээ гүйцэтгэхэд шуурхай үйлчлэх 

-Шуурхай, бэлэн байдлыг хангаж ажилласан эсэх-

0-2,5

11.   

Шатахууны зарцуулалтын тайлан тооцоог гаргаж, холбогдох ажилтанд хүлээлгэн өгөх

-Шатахууны зарцуулалтын тайланг гаргаж, зохих ажилтанд өгсөн эсэх-

-Шаардлагатай тохиолдолд  ажилтнуудад зөвшөөрлийн дагуу үйлчилж, баримтыг бүрдүүлсэн эсэх-

0-5

12.   

Байгууллагын машинаар үйлчлүүлэгчдийн аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах

 

-Аливаа осол, гэмтэл гаргаагүй эсэх

 

0-2,5

13.   

Бусад хүнд жолоо шилжүүлэхгүй байх

-Машиныг бусдад шилжүүлэн жолоодуулсан эсэх-

0-5

14.  8

Үүрэг даалгаврын биелэлтийг хангаж ажиллах

-Хугацаандаа биелсэн бол: 10 оноо

-Хугацаа хэтэрсэн бол:         5 оноо

-Биелээгүй бол:                    0 оноо

0-10

15.  9

Байгууллагын шуурхай зөвлөгөөн, хурал,цаг үеийн сургалт, уулзалт, арга хэмжээнд оролцож, мэдээллээ хуваалцаж ажиллах

-Шуурхайд бүрэн суусан эсэх-

-Хуралд бүрэн суусан эсэх-

-Уулзалт, сургалтанд оролцсон эсэх-

-Бусад арга хэмжээнд оролцсон эсэх

0-2,5

0-2,5

0-2,5

0-2,5

16.  10

Ажлын цаг ашиглалтыг хангаж ажиллах 

-Ажлын цаг баримталж ажилласан эсэх-

-Цагийг бүрэн ашиглаж ажилласан эсэх-

0-10

 

Нийт авбал зохих оноо

 

100

 

 

3. Хөгжмийн багш, тоннмэйстрийн ажлын үзүүлэлт:

Үзүүлэлт

Шалгуур үзүүлэлт

Оноо

1

 Тоннмейстрийн ажлыг хариуцан гүйцэтгэх

-Хөгжим, аппаратурын тохиргоо, засвар хийсэн эсэх:

-Арга хэмжээ, тоглолтын үеэр тохирох дуу, хөгжим эгшиглүүлсэн эсэх:

 

0-5

 

0-5

 

 

2

Төгөлдөр хуур, лимбэний хөгжлийн хөтөлбөрийг тогтмол, үр дүнтэй хичээллүүлэх, уран  бүтээлийн  дуудлагын дагуу үр бүтээлтэй  ажиллах

-Төгөлдөр хуурын дугуйлан хичээллүүлсэн эсэх-

-Лимбэний дугуйлан хичээллүүлсэн эсэх:

-Хүүхдийг уралдаан тэмцээнд бэлтгэн оролцуулсан эсэх-

-Дуудлагын дагуу ажилласан эсэх-

0-2,5

0-2,5

 

0-2,5

0-2,5

3

Уран бүтээлчдийн бие даасан дууны хуурцаг, компакт-диск  видео  дискний бичлэгийг мэргэжлийн түвшинд  бэлтгэх, фонд үүсгэн гаргах

-Дуу, хөгжмийн фондод баяжуулалт хийсэн эсэх :

-ХХ-т шаардлагатай бичлэг, дуу, хөгжмийн бүтээл бэлтгэсэн эсэх-

0-5

 

 

0-5

4

Дуу бичлэгийн студи,шумны өрөөнд гадны хүн оруулах, тоног төхөөрөмж ашиглуулах, өөр тийш зөөвөрлөхийг хориглож ажиллах

-Шумны тоног төхөөрөмж, аппаратур хэрэгсэл бүрэн, эвдрэлгүй эсэх :  

-Дуу бичлэгийн студийн тоног төхөөрөмж, аппаратур хэрэгсэл бүрэн, эвдрэлгүй  эсэх:

 

0-5

 

 

0-5

5

Их танхимд зохиогдох арга хэмжээ, тоглолт хэвийн, өндөр түвшинд явагдахад анхаарах, шаардлагатай арга хэмжээ, техник хэрэгслээр хангаж ажиллах

 -Арга хэмжээ эхлэхээс өмнөх бэлтгэл ажлыг бүрэн хангасан эсэх:/цэвэрлэгээ, техник хэрэгсэл, аюулгүй байдал/

-Техник хэрэгслийн эвдрэл, саатал гарсан эсэх /гэрэлтүүлэг, мик/:

 

 

0-5

 

 

6

АИХын даргын нэрэмжит Найрал дууны хамтлагийг байгуулж үйл ажиллагааг жигдрүүлэх

-Хамтлагийн үйл ажиллагааг тогтмолжуулах

-Уран бүтээлийг баяжуулж, сайжруулж ажиллах

-Байнгийн бэлтгэлийг хангаж ажилласан эсэх:

-Уран бүтээл гаргаж олон нийтэд сурталчилсан эсэх

0-5

0-5

0-5

0-10

7

Үүрэг даалгаврын биелэлтийг хангаж ажиллах

-Хугацаандаа биелсэн бол: 10 оноо

-Хугацаа хэтэрсэн бол:         5 оноо

-Биелээгүй бол:                    0 оноо

0-10

8

Байгууллагын шуурхай зөвлөгөөн, хурал,цаг үеийн сургалт, уулзалт, арга хэмжээнд оролцож, мэдээллээ хуваалцаж ажиллах

-Шуурхайд бүрэн суусан эсэх-

-Хуралд бүрэн суусан эсэх-

-Уулзалт, сургалтанд оролцсон эсэх-

-Бусад арга хэмжээнд оролцсон эсэх

0-2,5

0-2,5

0-2,5

0-2,5

9

Ажлын цаг ашиглалтыг хангаж ажиллах 

-Ажлын цаг баримталж ажилласан эсэх-

-Цагийг бүрэн ашиглаж ажилласан эсэх-

0-10

 

Нийт авбал зохих оноо

 

100

 

4.Архив, бичиг хэргийн ажилтны ажлын үзүүлэлт:

Үзүүлэлт

Шалгуур үзүүлэлт

Оноо

1

Байгууллагын бичиг баримтыг стандартын шаардлагын дагуу алдаагүй гаргах

-Албан бичгийн стандарт хангагдсан эсэх-

 

0-10

2

Компьютерийн хэрэглээний программуудыг шаардлагын хэмжээнд эзэмшсэн, эх бэлтгэх чадвартай байх /Word, excel, powerpoint, pagemaker, prezi/

-Илтгэл, бусад материалын эхийг  шаардлагатай программ дээр бэлтгэсэн эсэх:

 

0-10

3

Ирсэн, явсан бичиг, өргөдөл, санал, гомдолд бүртгэлээр хяналт тавьж ажиллах

-Ирсэн бичгийн хариу хугацаандаа хүргэгдсэн эсэх:

-Явсан бичиг хугацаандаа очсон эсэх:

-Өргөдөл, санал гомдлын хариу хугацаандаа хүргэгдсэн эсэх:

-7035-3511 утсанд ирсэн өргөдөл, гомдол хугацаандаа шийдэгдсэн эсэх-

0-2,5

0-2,5

 

0-2,5

 

0-2,5

4

Байгууллагын архивыг журмын дагуу цэгцлэн бүрдүүлж, он оноор нэгж болгон аймгийн архивт нийлүүлж байх

-Архивын материалыг бүрэн, стандартын дагуу бүрдүүлж, хугацаанд нь хүлээлгэн өгсөн эсэх:

0-10

5

Дээд газар гаргадаг хугацаатай тайлан мэдээнд бүртгэлээр хяналт тавьж хугацааг хатуу мөрдөж ажиллах

-Тайлан хугацаандаа хүргэгдсэн эсэх:

-Тайлан илгээсэн талаарх мэдээллийг хүргэсэн эсэх-

0-5

 

0-5

6

Байгууллагын шуурхай зөвлөгөөний тэмдэглэлийг тогтмол хөтөлж, үүрэг даалгаврын биелэлтийг мэдээлэх

-Ирц, тэмдэглэлийг үнэн зөв, дэлгэрэнгүй бүртгэж, хөтөлсөн эсэх:

-Үүрэг даалгаврын биелэлтийн мэдээллийг танилцуулсан эсэх:

 

0-5

 

0-5

7

Их танхимд зохиогдох арга хэмжээ, тоглолтын дуудлагыг тогтмол гаргах, шаардлагатай техник хэрэгслийг бэлтгэх, хүлээн авах, зураг авах, фонд үүсгэж хадгалсан эсэх

-Техник хэрэгслийг бэлтгэж, буцааж хүлээн авсан эсэх-

-Дуудлагыг мэдээллийн самбарт тогтмол байршуулсан эсэх-

-Үйл ажиллагаа бүрийн зургийг шаардлагын хэмжээнд авсан эсэх-

-Байгууллагын нийт арга хэмжээний фонд үүсгэсэн эсэх-

 

0-2,5

 

0-2,5

 

0-2,5

 

0-2,5

8

Үүрэг даалгаврын биелэлтийг хангаж ажиллах

-Хугацаандаа биелсэн бол: 10 оноо

-Хугацаа хэтэрсэн бол:         5 оноо

-Биелээгүй бол:                    0 оноо

0-10

9

Байгууллагын шуурхай зөвлөгөөн, хурал,цаг үеийн сургалт, уулзалт, арга хэмжээнд оролцож, мэдээллээ хуваалцаж ажиллах

-Шуурхайд бүрэн суусан эсэх-

-Хуралд бүрэн суусан эсэх-

-Уулзалт, сургалтанд оролцсон эсэх-

-Бусад арга хэмжээнд оролцсон эсэх

0-2,5

0-2,5

0-2,5

0-2,5

10

Ажлын цаг ашиглалтыг хангаж ажиллах 

-Ажлын цаг баримталж ажилласан эсэх-

-Цагийг бүрэн ашиглаж ажилласан эсэх-

0-10

 

Нийт авбал зохих оноо

 

100

5.Жижүүрийн ажлын үзүүлэлт:

Үзүүлэлт

Шалгуур үзүүлэлт

Оноо

1

Байгууллагын обьектыг хамгаалж, элдэв гэмтэл, осол, халдлагаас сэргийлж ажиллах

-Обьектоо хүлээлцэж, дэлгэрэнгүй тэмдэглэл хөтөлсөн эсэх-

- Хийх шаардлагатай ажлын саналыг удирдлагад хүргэсэн эсэх-

-Шуурхай мэдээллийг  зохих хүмүүст хүргэсэн эсэх-

-Камерийн хэвийн үйл ажиллагааг хангаж ажилласан эсэх-

 

0-2,5

 

0-2,5

 

0-2,5

 

0-2,5

2

Байгууллага дээр ажлын болон ажлын бус цагаар зохиогдсон аливаа арга хэмжээнд хяналт тавьж ажиллах

-Арга хэмжээний талаарх урьдчилсан мэдээллийн дагуу ажилласан эсэх-

-Явцад хяналт тавьж, зохих шаардлагыг тавьсан эсэх-

-Тэмдэглэл хөтөлж, баталгаажуулсан эсэх-

-Хөгжлийн хөтөлбөр хуваарийн дагуу хичээллэхэд хяналт тавьсан эсэх-

 

0-5

 

0-5

0-5

 

0-5

3

Хариуцсан обьектоо урт, богино хугацаагаар  орхиж, явахгүй  байх, бүртгэл хөтлөх

-Үүдэнд байнга, тогтвортой байж, хяналт тавьсан эсэх-

-Хэлтэс, ЗХТ-ийн ажилтнуудын ирцийн бүртгэлийг үнэн зөв хөтөлж, гадуур ажилтай хүмүүсээр тайлбар бичүүлсэн эсэх-

-ХХ-ийн багш, сурагчдын бүртгэлийг хөтөлж, хариуцсан ажилтанд өгсөн эсэх

-Арга хэмжээнд оролцох гадны хүмүүсийг мэдээллээр хангаж ажилласан эсэх 

0-10

4

Согтууруулах ундаа хэрэглэсэн, хэвийн бус хүмүүсийг обьектод нэвтрүүлэхгүй байх

-Ажлын байранд согтууруулах ундаа хэрэглэсэн, хэвийн бус хүн нэвтрүүлсэн эсэх

0-5

5

Байгууллагын гадаах орчны цэвэр, аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах 

-Гадаа талбайн цэвэрлэгээ хийсэн эсэх-

-Машины зогсоолыг цэвэрлэсэн эсэх-

-Зүлэг, цэцгийг хуваарийн дагуу усалж, зэрлэг ургамлыг цэвэрлэсэн эсэх-

-Гадаа талбайн хогийг ачуулахыг няравт мэдэгдэх

-ээлж солилцоход дээрхишаардлагуудыг хангасан байх

0-5

0-5

 

0-5

0-5

0-5

6

Үүрэг даалгаврын биелэлтийг хангаж ажиллах

-Хугацаандаа биелсэн бол: 10 оноо

-Хугацаа хэтэрсэн бол:         5 оноо

-Биелээгүй бол:                    0 оноо

0-10

7

Байгууллагын шуурхай зөвлөгөөн, хурал,цаг үеийн сургалт, уулзалт, арга хэмжээнд оролцож, мэдээллээ хуваалцаж ажиллах

-Шуурхайд бүрэн суусан эсэх-

-Хуралд бүрэн суусан эсэх-

-Уулзалт, сургалтанд оролцсон эсэх-

-Бусад арга хэмжээнд оролцсон эсэх

0-2,5

0-2,5

0-2,5

0-2,5

8

Ажлын цаг ашиглалтыг хангаж ажиллах 

-Ажлын цаг баримталж ажилласан эсэх-

-Цагийг бүрэн ашиглаж ажилласан эсэх-

0-10

 

Нийт авбал зохих оноо

 

100

 

6.Үйлчлэгчийн  ажлын үзүүлэлт:

Үзүүлэлт

Шалгуур үзүүлэлт

Оноо

1

Байгууллагын дотоод цэвэрлэгээ үйлчилгээг чанарын өндөр түвшинд гүйцэтгэх

-Хариуцсан давхар, өрөө тасалгааг хуваарийн дагуу чанартай цэвэрлэсэн эсэх-

-7 хоногт нэг удаа их цэвэрлэгээ хийсэн эсэх-

-Их танхимд цэвэрлэгээ, чийгтэй цэвэрлэгээг хийсэн эсэх-

-Ордны цэцгийг услах, ургалтыг дэмжих арга хэмжээ авсан эсэх-

 

0-5

0-5

 

0-5

 

0-5

2

Байгууллагын 00 өрөөнүүдийн цэвэрлэгээ, үйлчилгээг тогтмол, чанартай хийх

-00-ийн цэвэрлэгээг хуваарийн дагуу цэвэрлэх

-00-д шаардлагатай ариутгал хийж, элдэв үнэргүй байсан   эсэх-

0-10

 

0-10

3

Гадна талбайн цэвэрлэгээ үйлчилгээг нэгдсэн хуваарийн дагуу хийж байх

-Гадна талбайн цэвэрлэгээ хийсэн эсэх-

-гадаах хогийн савыг цэвэрлэсэн эсэх-

0-5

 

 

0-5

4

Мэргэжилтэнгүүдийн өрөө, анги танхим  зал ,нийтийн эзэмшлийн талбайн цэвэрлэгээ үйлчилгээг тогтмол чанартай хийх

-Үйлчлэгч нарын 7хоногийн ажлын регламэнтийг баримтлах

 

0-10

5

Ордонд зохиогдох үйл ажиллагааны үеэр гаргасан дуудлагын дагуу ажиллаж, үйлчилгээний чанарын гологдол дутагдалгүй ажиллах

-Дуудлагын дагуу ажилласан эсэх-

 

0-10

6

Үүрэг даалгаврын биелэлтийг хангаж ажиллах

-Хугацаандаа биелсэн бол: 10 оноо

-Хугацаа хэтэрсэн бол:         5 оноо

-Биелээгүй бол:                    0 оноо

0-10

 

7

Байгууллагын шуурхай зөвлөгөөн, хурал,цаг үеийн сургалт, уулзалт, арга хэмжээнд оролцож, мэдээллээ хуваалцаж ажиллах

-Шуурхайд бүрэн суусан эсэх-

-Хуралд бүрэн суусан эсэх-

-Уулзалт, сургалтанд оролцсон эсэх-

-Бусад арга хэмжээнд оролцсон эсэх

0-2,5

0-2,5

0-2,5

0-2,5

8

Ажлын цаг ашиглалтыг хангаж ажиллах 

-Ажлын цаг баримталж ажилласан эсэх-

-Цагийг бүрэн ашиглаж ажилласан эсэх-

0-10

 

Нийт авбал зохих оноо

 

100

 

7.Зуслангийн сахиулын ажлын үзүүлэлт:

 

Үзүүлэлт

Шалгуур үзүүлэлт

Оноо

1

Зуслангийн өмч хөрөнгийг хамгаалах, бүрэн бүтэн байдлыг хангах, элдэв гэмтэл, осол,  халдлагад өртөхөөс сэргийлж ажиллах

-Өмч хөрөнгийн бүртгэлийн дагуу хяналт тавьж, баталгаажуулсан эсэх -

-Мэдээллийг шуурхай хүргэсэн эсэх-

 

0-5

0-5

2

Ажлын байрыг урт, богино хугацаагаар  орхихгүй  байх

-Ажлын байрыг орхисон эсэх-

-Шаардлагатай тохиолдолд урьдчилан мэдэгдсэн эсэх-

0-10

 

0-10

3

Зусланд согтууруулах ундаа хэрэглэсэн, хэвийн бус  гадна, дотно хүмүүсийг нэвтрүүлэхгүй байх

-Согтууруулах ундаа хэрэглэсэн  хүн оруулсан эсэх- 

0-10

4

Удирдлагын зөвшөөрөлгүй аливаа үйл ажиллагаа явуулахгүй байх, явагдахаас сэргийлж ажиллах  

-Зөвшөөрөлгүй аливаа үйл ажиллагаа явагдсан эсэх-

0-10

5

Гарсан зөрчил, байдлыг  байгууллагын удирдлагад цаг алдалгүй танилцуулж байх

Гарсан зөрчил, байдлын талаар цаг алдалгүй мэдэгдэн, шаардлагатай арга хэмжээ авсан эсэх -

0-10

6

Зуслангийн цэвэрлэгээ үйлчилгээг тогтмол хийх.

-Цэвэрлэгээ, үйлчилгээ хийсэн эсэх-

-Шаардлагатай засвар, сэргээлт хийсэн эсэх-

0-10

0-10

7

Үүрэг даалгаврын биелэлтийг хангаж ажиллах

-Хугацаандаа биелсэн бол: 10 оноо

-Хугацаа хэтэрсэн бол:         5 оноо

-Биелээгүй бол:                    0 оноо

0-10

8

Ажлын цаг ашиглалтыг хангаж ажиллах 

-Ажлын цаг баримталж ажилласан эсэх-

-Цагийг бүрэн ашиглаж ажилласан эсэх-

0-10

 

Нийт авбал зохих оноо

 

100

 Дөрөв. Дүгнэх журам

         Байгууллагын ажилтнуудыг хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан ажилтан болон хариуцсан ажилтан шалгуур үзүүлэлтийн дагуу дараах байдлаар дүгнэн, ур чадварын урамшууллын хувийг тогтоож, хэлтсийн даргын тушаалаар баталгаажуулан урамшуулал олгоно.   

 90-100 оноо -25%

80-89 оноо   -20%

70-79 оноо   -15%

60-69 оноо   -10%

0-59   оноо   -5%

                                                      ГЭР БҮЛ ХҮҮХЭД ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН ГАЗАР

  Байршил

  Холбоо барих
  Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар

Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум, Цагаанчулуут баг, Хүүхдийн ордон

Утас : (+976) 70350136
И-мэйл : info@child.or.gov.mn
Цагийн хуваарь : 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00