info@child.or.gov.mn      (+976) 70350136

ОРХОН АЙМГИЙН ГЭР БҮЛ, ХҮҮХЭД, ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ СТАНДАРТ


Image

 ОРХОН АЙМГИЙН ГЭР БҮЛ, ХҮҮХЭД,

ЗАЛУУЧУУДЫН  ХӨГЖЛИЙН ГАЗРЫН ҮЙЛ
АЖИЛЛАГААНЫ СТАНДАРТ

 

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

1.1 Энэхүү стандартаар Монгол улсын Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газрын болон аймгийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газрын стратеги, бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөр, Хүүхдийн хөгжил, хамгааллыг сайжруулах үндэсний хөтөлбөр, гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын асуудлаар гарсан төр засгийн шийдвэр хөтөлбөр, үндсэн чиглэл, үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, Аймгийн засаг даргад ГБХЗХГ-ын даргын нийлүүлэх бүтээгдэхүүнийг тоо, чанарын өндөр үзүүлэлтээр цаг хугацаанд нь нийлүүлэх

1.2 ГБХЗХГ-ын үйл ажиллагааг жил, сар, 7 хоногоор төлөвлөн хэрэгжүүлэх, ажилтнуудын ажлын байрны тодорхойлолтод заасан зорилго, зорилтоо биелүүлэх, төрийн албаны ёс зүйг сахих, манлайлах үүргээ биелүүлэх зэрэг үйл ажиллагааг хэвшүүлнэ.

1.3 Энэхүү стандартыг Монгол Улсад мөрдөж буй төрийн албаны стандарт, ГБХЗХГ-ын стратеги өөрчлөлтийн хөтөлбөр, дотоод журам, ёс зүйн дүрэм, “Яг цагт нь” систем зэрэг мөрдөж буй баримт бичиг, эдгээрийн шаардлагыг үндэслэн боловсруулав.

 

Хоёр. Үйл ажиллагааны зарчим

2.1. Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын эрх ашгийг эрхэмлэн дээдлэх, хамгаалах

2.2. Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудад ээлтэй орчин бүрдүүлэх

2.3. Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжил оролцоог дэмжин ажиллах

2.4. Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын асуудлыг дэмжин ажиллах

2.5. Эрхэлсэн ажилдаа эзэн болж, захирах захирагдах зарчмыг баримталж ажиллах

2.6. Ажил үүргээ мэргэжлийн өндөр түвшинд шуурхай гүйцэтгэх

2.7. Ажил үүргээ гүйцэтгэхдээ хэнийг ч ялгаварлан хандахгүй байхын зэрэгцээ хамт ажиллагсад болон бусад хүмүүсийн эрхийг хүндэтгэх

2.8. Төр засгийн итгэлийг дааж ажиллах

2.9. Төрийн байгууллага, төрийн ажилтны нэр хүндийг хамгаалж ажиллах

 

Гурав. Үйл ажиллагаанд тавигдах шаардлага

3.1. Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын  асуудлаар мэргэшсэн баг болж үр дүнтэй, идэвхи санаачлагатай, хүртээмжтэй ажиллах

3.2. Аливаа үйл ажиллагаа, бүтээгдэхүүнийг “Яг цагт нь” явуулж нийлүүлж хэвших

3.3. Ажил, бүтээгдэхүүний төлөвлөлтийн чанарт анхаарч оновчтой, тодорхой, эрэлт хэрэгцээг хангахад чиглүүлэх

3.4. Ажил, бүтээгдэхүүнийг олон нийтэд сурталчлан ойлгуулах асуудлыг хамт төлөвлөн хэрэгжүүлж, олон нийтийн хандлагыг өөрчилж байх

3.5. Хууль, эрхэлсэн ажлын чиглэлийн хууль, дүрэм журмыг мэдэж үйл ажиллагаагаа нийцүүлэн биелэлтийг хангаж ажиллах

 

Дөрөв. Манлайлах үүрэг

4.1. Үйл ажиллагаа, мэдлэг хандлага, ур чадвараараа аймгийн гэр бүл, хүүхэд, залуучуудтай  ажиллагсдыг манлайлан, үлгэр үзүүлж ажиллах

4.2. Бичиг баримтыг төрийн албаны стандартад нийцүүлэн боловсруулж сурсан байх

4.3. Өөрийн үйл ажиллагаанд байнга шинийг эрэлхийлэн брэнд бүтээгдэхүүнтэй болсон байх

4.4. Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын дунд зохиох аливаа ажил арга хэмжээг сургах зорилго тавин бэлтгэлийг сайтар ханган, үлгэр жишээ зохион байгуулж байх

 

Тав. Ил тод байдал

5.1.  Ажилтан бүр сар, улирал, жилийн тайлан, үр дүнгээ хамт олны өмнө ил тодоор мэдээлж байх

5.2. Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын  дунд зохиосон ажил үйлчилгээ бүрийг нэгж болгож байхаас гадна олон нийтэд ямар нэгэн байдлаар мэдээлж хүргэсэн байх

5.3. Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын дунд зохиож буй томоохон ажил, арга хэмжээг ТВ, FM-р нэвтрүүлэх арга хэмжээ авч байх

5.4. Зарим томоохон ажил, арга хэмжээний өмнө хэвлэлийн бага хурал, уулзалт, ярилцлага зохион байгуулж байх

5.5. Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын ажил амьдрлын мэдээллийг төв, орон нутгийн хэвлэлд үнэн зөв, тогтмол өгч байх

 

Зургаа. Ёс зүй ба байгууллагын соёл

6.1. Төрийн үйлчилгээ үзүүлэхдээ хууль болон түүнийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдон гарсан заавар, журмыг сайн мэдэж чанд мөрдөж ажиллах

6.2. Ажил үүрэг гүйцэтгэхдээ танил тал харахгүй байх

6.3. Аливаа байгууллага, хүний эрх ашгийг илүүд үзэхгүй байх

6.4. Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудыг ялангуяа хүүхдийг ялгаварлан хандахгүй байх

6.5. Аливаа ажил, үйлчилгээ, бүтээгдэхүүнийг ёс болгон оромдохгүй байх

6.6. Байгууллагынхаа тохижилт, соёлжилтонд байнга анхаарч хувь нэмрээ оруулж байх

6.7. Хувь хүний алдаа байгууллагын нэр төртэй холбоотойг ойлгож ажиллах

6.8. Ажлынхаа байр, өрөө тасалгааг соёлтой, цэвэр үзэмжтэй байлгах

 

Долоо. Гадаад төрх, зан төлөв

7.1. Ажлын үед цэвэр үзэмжтэй хувцаслан биеэ зөв авч явах

7.2. Өөрийгөө илэрхийлэх таних тэмдэг зүүж байх

7.3. Хэнтэй ч болов зөв боловсон эелдэг харилцан сайхан сэтгэгдэл төрүүлэх

7.4. Уулзах гэсэн хүнийг, хүүхдийг хүндэтгэн харилцаж, тэднийг тэвчээртэй сонсож байх

7.5. Хүнтэй уулзах, ярилцахдаа хийж буй зүйлээ орхин цаг гарган хүндэтгэлтэй хандаж байх

7.6. Баярлалаа, баяртай дахин уулзая гэх мэт эелдэг харилцааны үг хэллэг хэрэглэж байх

7.7  Хүмүүсийг инээмсэглэн угтаж, эелдэгээр үдэж байх

 

Найм. Албаны утсаар  харилцах

8.1. Утас дуугармагц авч ГБХЗХГ-ын ажилтан...................сонсож байна гэж нэрээ эхлэн хэлж байх

8.2. Хүний үгийг дуустал сонсоод товч, тодорхой хариу хэлж байх

8.3. Утсаар албаны чухал гэсэн хүнтэй ярихдаа ГБХЗХГ-ын ажилтан ярьж байна гэж нэрээ хэлж, ярих зүйлээ урьдчилан төлөвлөж, товч тодорхой ярих, мэдээлэл солилцох

8.4. Сонин юутай байна гэх мэт ач холбогдолгүй үг ярьж цаг авахгүй байх

8.5. Утсаар харилцсаны эцэст баярлалаа, баяртай гэдэг үгийг эелдэгээр хэлж байх

8.6. Байнга ярьж харилцдаг хүмүүсийнхээ утасны дугаарыг ойр ил байлгаж байх

 

Ес. Хориглох зүйлүүд

9.1. Ажлын байранд болон ажлын үеэр согтууруулах ундаа хэрэглэх

9.2. Аливаа зохисгүй үг, хараал хэлэх, чанга орилж хашгирч байх

9.3. Албаны эд зүйл, техник хэрэгслэлийг аминд ашиглах, ашиглуулах

9.4. Батлагдаагүй мэдээлэл тараах, хов ярих, мэдэхгүй зүйлээ мэдэмхийрч ярих

9.5. Ажлын цагаар онцын шаардлагагүйгээр өрөө тасалгаа хэсч, дэмий ярьж бусаддаа саад хийх

9.6. Хүнд суртал гаргах, ажил, хүмүүсийг чирэгдүүлэх

 

Арав. Хариуцлага

10.1. Энэхүү стандартыг ноцтой зөрчсөн тохиолдолд хамт олноороо хэлэлцэн Хөдөлмөрийн хуулийн дагуу хариуцлага тооцно

10.2. Удаа  дараа зөрчсөн тохиолдолд хөдөлмөрийн гэрээг цуцлах болно

 

Арван нэг. Бусад

11.1. Энэхүү стандартыг батлагдсан өдрөөс дагаж мөрдөнө

11.2. Энэ стандартыг өөрчлөх асуудлыг хамт олны гуравны хоёрын саналаар авч үзнэ.

  Байршил

  Холбоо барих
  Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар

Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум, Цагаанчулуут баг, Хүүхдийн ордон

Утас : (+976) 70350136
И-мэйл : info@child.or.gov.mn
Цагийн хуваарь : 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00