info@child.or.gov.mn      (+976) 70350136

ГЭР БҮЛ, ХҮҮХЭД, ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН АЛБАН ХААГЧДЫН НИЙГМИЙН БАТАЛГААГ ХАНГАХ ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ХӨГЖЛИЙН ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ А


Image

  ГЭР БҮЛ, ХҮҮХЭД, ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН  АЛБАН ХААГЧДЫН 

НИЙГМИЙН БАТАЛГААГ ХАНГАХ  ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ХӨГЖЛИЙН ХӨТӨЛБӨРИЙГ
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ  ҮЙЛ  АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2017. 01.15                                                                                                                                                                                                        

Зорилт

Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа

Хугацаа

Хариуцах эзэн

Шалгуур үзүүлэлт

Хэрэгжилт

Байгууллагын эдийн засгийг дээшлүүлэхэд чиглэсэн  оновчтой бодлого зохицуулалтаар хангах

1.     

Байгууллагын санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт,  Төсвийн гүйцэтгэлийн биелэлт болон хагас, бүтэн жилийн санхүүгийн тайланг байгууллагын цахим хуудас болон мэдээллийн самбарт тогтмол, ойлгомжтой байдлаар байрлуулах

1 - 12 сар

С.Отгон

Б.Гаравхүү

Байгууллагын санхүүгийн мэдээлэл ил тод болсон байна.

 

2.     

Үйлчилгээний хөлс, төлбөр, хураамжийн төвлөрүүлэлт, хяналт тавих системийг боловсронгуй болгох  /их заалны үйл ажиллагааг зохицуулах/

1 – 12 сар

С.Отгон

Л.Отгонцэцэг

 

Төлбөр хураамжийн төвлөрүүлэлт нэмэгдэж, хяналт сайжирна.

 

3.     

Янзага зуслангийн амрагчдын тоог нэмэгдүүлэх замаар эдийн засгийн үр өгөөжийг дээшлүүлэх

5-8 сар

С.Отгон

М.Батжаргал

Амрагчдын тоо нэмэгдэж, орлогыг төлөвлөгөө биелсэн байна.

 

4.     

Байгууллагын тохижилт, үйлчилгээг сайжруулах

1-12 сар

Г.Наранбаатар

Байгууллагын тохижилт сайжирна.

 

Ажилтнуудын мэдлэг ур чадварыг дээшлүүлэх, нийгмийн  баталгааг хангэх

5.     

Байгууллагын дотоод сургалтын төлөвлөгөөг боловсруулж хэрэгжүүлэх

1 – 12 сар

Л.Отгонцэцэг

Ажилтнуудын мэдлэг, ур чадвар дээшилсэн байна.

 

6.     

Дотоод журамд тусгагдсан шагнал урамшуулал, тэтгэмжийн хэрэгжилтийг хангах

1 – 12 сар

Л.Отгонцэцэг

А.Одонтуяа

Ажилтан, албан хаагчдын нийгмийн баталгаа хангагдсан байна.

 

7.     

Ажилтан, албан хаагчдын дотоод, гадаад сургалтанд хамрагдалтанд хяналт тавих, бүрэн хамруулах

1 – 12 сар

Л.Отгонцэцэг

Сургалтанд хамрагдалт сайжирч, ажилтнууд хөгжинө.

 

Байгууллагын  хүний нөөцийн менежментийг боловсронгуй болгох

8.     

Байгууллагын дунд, богино хугацааны төлөвлөгөөний хэрэгжилт, гүйцэтгэлийн чанарыг дээшлүүлэх 

1-12 сар

Л.Отгонцэцэг

Төлөвлөгөө хугацаандаа, үр дүнтэй хэрэгжсэн байна.

 

9.     

Байгууллагын мэргэжилтнүүд болон үйлчилгээний албан хаагчдын үйл ажиллагааны явц,үр дүнд ХШҮ-гээ хийх

1 – 12 сар

А.Одонтуяа

Байгууллагын үйл ажиллагаа тогмолжин сайжирсан байна.

 

10.   

Байгууллагын хүний нөөцийн  бодлого, стратеги, түүний хэрэгжилтийн  явц, үр дүнд мониторинг  хийх

1 – 12 сар

Л.Отгонцэцэг

А.Одонтуяа

Хүний нөөцийн бодлого,стратеги сайжирсан байна.

 

11.   

Хууль тогтоомж, бодлого шийдвэрийн хэрэгжилтийг шуурхай, чанартай хангаж, үр дүнг тооцох 

1 – 12 сар

Мэргэжилтнүүд

Хууль тогтоомжийн хэрэгжилт сайжирсан байна.

 

Байгууллагын хүний нөөцийн бодлогын ил тод нээлттэй байдлыг хангах 

12.   

Төрийн үйлчилгээний тасралтгүй, шуурхай, ил, тод, авилга, хүнд сурталгүй, чанартай байдлыг хангаж ажиллах

1 – 12 сар

Мэргэжилтнүүд

Төрийн үйлчилгээ хөнгөн шуурхай болсон байна.

 

13.   

Байгууллагын соёл, зохион байгуулалт, үйл ажиллагааны нээлттэй байдлын талаархи сэтгэл ханамжийн судалгааг албан хаагчдаас жил бүр авч, дүнг ил тод танилцуулан, түүний мөрөөр шаардлагатай арга хэмжээ авч ажиллах

Улирал бүр

Л.Отгонцэцэг

Байгууллагын соёл,үйл ажиллагааны нээлттэй байдалдээшилсэн байна.

 

14.   

Сул орон тооны зарыг олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр нээлттэй зарласан байх;

1 – 12 сар

ГБХЗХГ

Сул орон тоо олон нийтэд зарлагдсан байна.

 

15.   

Төрийн албан хаагчдын үйл ажиллагааны ил тод, нээлттэй, ажил хэрэгч байдлыг дүгнэн тооцож байх

 

Улирал

бүр

 

Л.Отгонцэцэг

Ил тод нээлттэй байдлыг тооцох үзүүлэлтүүд хангагдсан байна.

 

16.   

Өргөдөл санал, гомдлыг хуульд заасан хугацаанд нь шийдвэрлэж, хариуг ил тод өгч байх

 

Тухай бүр

 

Б.Гаравхүү

Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн хугацаа хоцроогүй, холбогдох хүмүүст мэдээлсэн байна

 

  Байршил

  Холбоо барих
  Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар

Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум, Цагаанчулуут баг, Хүүхдийн ордон

Утас : (+976) 70350136
И-мэйл : info@child.or.gov.mn
Цагийн хуваарь : 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00