info@child.or.gov.mn      (+976) 70350136

Гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газрын үйл ажиллагаанд мөрдөгдөж буй хууль дүрэм журам заавар


Image

 a

ГЭР БҮЛ, ХҮҮХЭД, ЗАЛУУЧУУДЫН  ХӨГЖЛИЙН ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД МӨРДӨГДӨЖ БУЙ ХУУЛЬ, ДҮРЭМ, ЖУРАМ, ЗААВРЫН ЖАГСААЛТ

2018.01 сар                                                                                                             Орхон аймаг

Хууль, дүрэм, журмын нэр
Батлагдсан он
Тайлбар
1.     Хууль
1
Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай
2015он
 
2
Захиргааны ерөнхий хууль
2016 он
 
3
Хүүхдийн эрхийн тухай хууль
2016он
 
4
Хүүхэд хамгааллын тухай хууль
2016 он
 
5
Хүүхэд харах үйлчилгээний тухай хууль
2015он
 
6
Төрийн албаны тухай хууль
2002он
 
7
Хөдөлмөрийн тухай хууль
1999он
 
8
Төсвийн тухай хууль
2007он
 
9
Шилэн дансны тухай хууль
2014он
 
10

Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хууль

2006он
 
11
Гэр бүлийн тухай хууль
/Шинэчилсэн найруулга хийгдэж байна/
1999 он
 
12
Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль
2016 он
 
13
Архивын тухай хууль
1998он
 
14
Байгууллагын нууцын тухай хууль
1995 он
 
15

Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд хандаж гаргасан өргөдөл, гомдлыг хүлээн авах, шийдвэрлэх тухай хууль

1995 он
 
16
Авлигын эсрэг хууль
2006 он
 
17

Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхолын  зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль

2012 он
 
18
Хувь хүний нууцын тухай хууль
1995 он
 
19
Гэрч хохирогчийн хамгаалах тухай хууль
2013 он
 
20
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хууль
2016 он
 
21
Зөрчил хянан шийдвэрлэх тухай хууль
2017 он
 
22
Залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай хууль
2017 он
 
23
Нийгмийн халамжийн тухай хууль
2012 он
 
24
Ахмад настны тухай хууль
2017 он
 
 

2.     Стратеги, бодлогын баримт бичиг

1

Монгол улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал-2030

УИХ-ын 2016 оны 19-р тогтоол
 
2
Төрөөс хүн амын талаар баримтлах бодлого
ЗГ-ын 2016 оны 261-р тогтоол
 
3
ЗГ-ын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, төлөвлөгөө
2016 он
 
4
ЗГ-ын тогтоолууд
 
 
5
Орхон аймгийн хөгжлийн цогц бодлого
2009 он
 
6

Аймгийн ЗД-ын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, төлөвлөгөө

2016 он
 
7
 
 
 
8
 
 
 
9
Байгууллагын 2016-2020 оны стратеги төлөвлөгөө
2016 он
 
10
Хүүхэд хамгааллын бодлогын баримт бичиг
2017 он
 
11

Хүүхдийн “Янзага” зуслангийн хүүхэд хамгааллын бодлогын баримт бичиг

2014 он
 
12
НББ-ийн бодлогын баримт бичиг
2015 он
 
3.     Дүрэм
1
ГБХЗХГ-ын дүрэм
2017 он
 
2
Хүүхдийн ордны дүрэм
2017 он
 
3

Хүүхдийн байгууллагын ажилтнуудын ёс зүйн хэм хэмжээний дүрэм

2017 он
 
4
Хүүхэд хамгааллын ёс зүйн дүрэм
2014 он
 
5

Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлогоос урьдчилан сэргийлэх комиссын дүрэм

2017 он
 
6
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн асуудал хариуцсан зөвлөлийн дүрэм
2017 он
 
7
ЗХТ-ийн дүрэм
2018 он
 
4.Журам
1
Байгууллагын дотоод журам
2017 он
 
2
Дотоод хяналт шалгалтын зөвлөлийн журам
2017 он
 
3
Хүүхдийн төлөө зөвлөлийн журам
2017 он
 
4
Хүүхдийн хууль зүйн хорооны журам
2017 он
 
5
ГБХЗХГ-ын шагналын журам
2017 он
 
6
Хүүхдийн ордны хөгжлийн хөтөлбөрийн төлбөрийн журам
2013 он
 
7

Хүүхдийн байгууллагын ажилтнуудын үйл ажиллагаанд ХШҮ хийх журам

2017 он
 
8

Төсвийнбайгууллагуудынмэдээллийннэгдсэнсүлжээнийнууцлал, хамгаалалт, аюулгүйбайдлыгхангахжурам

2014 он
 
9

ГБХЗХГ-ын үйлчилгээний
ажилчдынүйлажиллагаагүнэлж, дүгнэхжурам

2015 он
 
10

ААХ хөтлөх журам

2007, 2015 он
 
11

ББНШК-ын дүрэм

2013 он
 
12

Баримт бичиг, өргөдөл гомдол хүлээн авах, хянах, шийдвэрлэх журам

2013 он
 
13

Байгууллагын нууцын тухай журам

2015 он
 
14

Урлаг, спорт, сурлагын онцгой амжилт гаргасан уран бүтээлч, тамирчин сурагч, тэдний багш дасгалцуулагчдыг урамшуулах журам

2015 он
 
15

Хүүхдийн эрхийн мэдээллийн санг бүрдүүлж, ашиглах журам

2016 он
 
16

Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийн дагуу гарсан 22 журам

2016-2017 он
 
17

Мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах журам

2017 он
 
18

Дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах нийтлэг журам /АЗДЗ А/359/

2013 он
 
19

Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам

2017 он
 
5.Заавар
1
Архивын ажлын үндсэн заавар
2007 он
 
2
Төрийн албан хэрэг хөтлөлтийн үндсэн заавар
2009 он
 
6.Стандарт
1
Хүүхэд харах үйлчилгээний стандарт
2015 он
 
2
Хурдан морь унаач хүүхдийн хувцасны стандарт
2011 он
 
3
Албан хэрэг хөтлөлтийн стандарт
2002 он
 
4

Хүүхдийн асрамж халамж, хамгааллын үйлчилгээнд тавигдах шаардлага

2008 он
 
5
Гэр бүлийн зөвлөгөө өгөх төвд тавих нийтлэгшаардлага
2015 он
 
6
Цахим тоглоомын үйлчилгээний байранд тавих шаардлага
2014 он
 
7
Тоглоомын аюулгүй байдал стандарт/1,4/
2011 он
 
8

Хохирогчийг хамгаалах байрны үйлчилгээнд тавих нийтлэг шаардлага

2009 он
 
9
Дотуур байрны үйл ажиллагаанд тавих шаардлага
 
 
10
Хүүхдийн зуслангийн үйл ажиллагаанд тавих шаардлага
2014 он
 
11
Байгууллагын үйл ажиллагааны стандарт
2017 он
 
5.     Санамж бичиг
1
Харилцан ойлголцлын санамж бичиг- ДЗМОУБ
2017 он
 
2
Хүүхдийн оролцоо санамж бичиг
2015 он
 
3
Японы хүүхдийг ивээх сан, ОБЕГ-санамж бичиг
2014 он
 
 

ЖАГСААЛТ  ГАРГАСАН:

АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН                       Л.ОТГОНЦЭЦЭГ

  Байршил

  Холбоо барих
  Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар

Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум, Цагаанчулуут баг, Хүүхдийн ордон

Утас : (+976) 70350136
И-мэйл : info@child.or.gov.mn
Цагийн хуваарь : 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00