info@child.or.gov.mn      (+976) 70350136

ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧДЫН НИЙГМИЙН БАТАЛГААГ ХАНГАХ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ


Image

 

ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧДЫН НИЙГМИЙН БАТАЛГААГ ХАНГАХ ХӨТӨЛБӨРИЙГ

ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ  ҮЙЛ  АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

 

2019.02.27

Зорилт

Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа

Хугацаа

Хариуцах эзэн

Шалгуур үзүүлэлт

Албан хаагчдын ажиллах нөхцөл, баталгааг хангах ажлын хүрээнд:

 1.  

Байгууллагын хэмжээнд эвдэрсэн, засах шаардлагатай эд хөрөнгийг түргэн шуурхай засварлаж хэвийн үйл ажиллагааг хангах, тохижилт, үйлчилгээг сайжруулах

Тухайн үед нь

О.Алтанзаяа

Ө.Хишигдорж

ТАХ-ын ажиллах орчин сайжирна.

 1.  

Байгууллагын интернетийн үйл ажиллагааг хэвийн хангаж ажиллах

Жилдээ

Ж.Лхагвасүрэн

А.Хишигбаяр

 

Мэдээлэл технологийн үйл ажиллагаа сайжирсан байна.

 1.  

Төрийн албан хаагчдын ажил үүргийг тэнцвэржүүлэхэд анхаарч ажиллах /шаардлагатай тохиолдолд  ажлын байрны тодорхойлолтыг ажлын хэсэг томилон шинэчлэх/

Тухайн үед нь

А.Наранболд

Л.Отгонцэцэг

Байгууллагын үйл ажиллагаа хэвийн явагдана.

 1.  

Төрийн албан хаагчийг ээлжийн амралтаа эдлэх хугацаанд болон өөр шалтгаанаар эзгүй байгаа үед  /аль болох ижил төрлийн ажил гүйцэтгэдэг төрийн албан хаагчаар/ түр орлон болон хавсран гүйцэтгүүлэх

Тухайн үед нь

А.Наранболд

Л.Отгонцэцэг

Байгууллагын үйл ажиллагаа хэвийн явагдана.

Албан хаагчдын эрүүл мэндийн хамгаалах, амралт чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх ажлын хүрээнд:

 1.  

Албан хаагчийн нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын хураамжийг сар бүр хугацаанд нь төлж, бичилт хийх

Сар бүр

Ж.Лхагвасүрэн

Тогтмолжсон байна.

 1.  

Төрийн албан хаагчийн ээлжийн амралтыг бүтэн эдлүүлэх

Тухайн үед нь

Л.Отгонцэцэг

Амралтаа бүрэн амарсан байна.

 1.  

Төрийн албан хаагчдыг эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамруулах

2 жилд 1 удаа

Т.Бадамханд

Бүх ажилчдыг хамруулсан байна.

Албан хаагчдад цалин хөлс, нөхөх төлбөр, тусламж, тэтгэмж олгох, шагнаж урамшуулах ажлын хүрээнд:

 1.  

Ажилтны цалин хөлсийг цаг хугацаанд олгох

Сар бүр

Ж.Лхагвасүрэн

Тогтмолжсон байна.

 1.  

Төрийн албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө болон хөдөлмөрийн гэрээг дүгнэн биелэлт  болон ажлын үр дүнг харгалзан урамшуулал олгож байх

6,12-р сар

А.Наранболд

Л.Отгонцэцэг

Т.Бадамханд

Журмын дагуу олгодог байна.

 1.  

Нийтээр амрах баярын өдөр болон дээд албан тушаалтны  өгсөн үүрэг даалгаврын дагуу цаг үеийн яаралтай болон төлөвлөгдөөгүй  ажлын улмаас илүү цагаар болон долоо хоногийн амралтын өдөр ажилласан ажилтныг нөхөн амруулах, төсөв хүрэлцээтэй бол илүү цагийн хөлсийг олгох

Жилдээ

А.Наранболд

Л.Отгонцэцэг

Бүртгэл тооцоо гарган нөхөж амарсан байна.

 1.  

Дотоод журамд тусгагдсан шагнал урамшуулал, тэтгэмжийн хэрэгжилтийг хангах

 Жилдээ

А.Наранболд

Л.Отгонцэцэг

Ж.Лхагвасүрэн

Ажилтан, албан хаагчдын нийгмийн баталгаа хангагдсан байна.

 1.  

Ажилчдын шагнал урамшлын судалгаатай болж, баяжилт хийх

Жилдээ

Л.Отгонцэцэг

Судалгааг хүн бүрээр гаргасан байна.

                                                                                                                                               

ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БОЛОВСРУУЛСАН: АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН                            Л.ОТГОНЦЭЦЭГ

 

 

ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧДЫН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ХӨГЖЛИЙН ХӨТӨЛБӨРИЙГ

ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ  ҮЙЛ  АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

 

2019.02.27

Зорилт

Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа

Хугацаа

Хариуцах эзэн

Шалгуур үзүүлэлт

Удирдлагын манлайлын ур чадварыг хөгжүүлэх, байгууллагын  хүний нөөцийн менежментийг боловсронгуй болгох

1.

Төрийн албан хаагчдыг дотоод, гадаадын сургалтанд хамруулах

Жилдээ

А.Наранболд

Л.Отгонцэцэг

Ажилтнуудын мэдлэг, ур чадвар дээшилсэн байна

 

2

Төрийн албан хаагчдын судалгааг төрөл бүрээр гарган шинэчилж байх /дэлгэрэнгүй, орон сууцны, цалингийн, ажилласан жилийн/

Жилдээ

Л.Отгонцэцэг

Судалгаатай болсон байна.

3

 

Төрийн албан хаагчдад хөрвөх, сэлгэх, нөхөн ажиллах, хавсарч ажиллах чадавхи бий болгох

Тухайн үед нь

А.Наранболд

Л.Отгонцэцэг

Ажлын туршлага, ур чадвартай болсон байна.

Төрийн албан хаагчдын хариуцлагыг дээшлүүлэх, байгууллагын хүний нөөцийн бодлогын ил тод нээлттэй байдлыг хангах 

4.

Төрийн үйлчилгээний тасралтгүй, шуурхай, ил, тод, авилга, хүнд сурталгүй, чанартай байдлыг хангаж ажиллах

Жилдээ

Мэргэжилтнүүд

Төрийн үйлчилгээ хөнгөн шуурхай болсон байна.

5.

Байгууллагын соёл, зохион байгуулалт, үйл ажиллагааны нээлттэй байдлын талаархи сэтгэл ханамжийн судалгааг албан хаагчдаас жил бүр авч, дүнг ил тод танилцуулан, түүний мөрөөр шаардлагатай арга хэмжээ авч ажиллах

Улирал бүр

Л.Отгонцэцэг

Байгууллагын соёл,үйл ажиллагааны нээлттэй байдалдээшилсэн байна.

6.

Сул орон тооны зарыг олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр нээлттэй зарлаж байх

Тухайн үед нь

ГБХЗХГ

Сул орон тоо олон нийтэд зарлагдсан байна.

 1.  

Хууль тогтоомж, бодлого шийдвэрийн хэрэгжилтийг шуурхай, чанартай хангаж, үр дүнг тооцох 

Жмлдээ

Мэргэжилтнүүд

Хууль тогтоомжийн хэрэгжилт сайжирсан байна.

 1.  

Өргөдөл санал, гомдлыг хуульд заасан хугацаанд нь шийдвэрлэж, хариуг ил тод өгч байх

 

Тухай бүр

 

Б.Гаравхүү

Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн хугацаа хоцроогүй, холбогдох хүмүүст мэдээлсэн байна

 1.  

Байгууллагын санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт, Төсвийн гүйцэтгэлийн биелэлт болон хагас,  бүтэн жилийн санхүүгийн тайланг байгууллагын цахим хуудас болон мэдээллийн самбарт тогтмол,  ойлгомжтой байдлаар байрлуулах

Шилэн дансны хуулийг хэрэгжүүлэн ажиллах

1 - 12 сар

Ж.Лхагвасүрэн

Байгууллагын санхүүгийн мэдээлэл ил тод болсон байна.

 1.  

Дотоод хяналт шалгалтыг боловсронгуй болгох /хөгжлийн хөтөлбөрийн үйл ажиллагаа, үйлчилгээний хөлс, төлбөр, хураамж төвлөрүүлэлт, их заалны үйл ажиллагаа, /

Жилдээ

Т.Бадамханд

 

Төлбөр хураамжийн төвлөрүүлэлт нэмэгдэж, хяналт сайжирна.

 1.  

Байгууллагын үйл ажиллагааны төлөвлөлтийн үйл ажиллагааны явц, гүйцэтгэлийн чанар, хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллах

 Сар бүр

А.Наранболд

Л.Отгонцэцэг

Төлөвлөлт сайжирсан байна.

 1.  

Ажлын цаг ашиглалт, үүрэг даалгаврын биелэлтийг хянаж ажиллах

 

Сар бүр

Л.Отгонцэцэг

Ажлын цаг ашиглалт сайжирна.

 

 

ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БОЛОВСРУУЛСАН: АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН                            Л.ОТГОНЦЭЦЭГ

 

 

 

                                                           

 

  Байршил

  Холбоо барих
  Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар

Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум, Цагаанчулуут баг, Хүүхдийн ордон

Утас : (+976) 70350136
И-мэйл : info@child.or.gov.mn
Цагийн хуваарь : 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00