info@child.or.gov.mn      (+976) 70350136

Гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газрын 2016-2019 онд хийж хэрэгжүүлсэн ажлын товч тайлан


Image

Гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газрын 2016-2019 онд хийж хэрэгжүүлсэн ажлын товч тайлан

Гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газрын Гэр бүлийн чиглэлээр хийгдсэн 2017-2019 оны нэгдсэн тайлан-Хүүхэд хүмүүжлийн эерэг арга

Гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газрын Гэр бүлийн чиглэлээр хийгдсэн 2017-2019 оны нэгдсэн тайлан-Гэр бүлийг дэмжих хөтөлбөр

Гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газрын Гэр бүлийн чиглэлээр хийгдсэн 2017-2019 оны нэгдсэн тайлан-Угийн бичиг хөтлөх

Гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газрын Хүүхэд хөгжил оролцооны чиглэлээр хийгдсэн хөгжлийн хөтөлбөрийн 2016-2019 оны нэгдсэн тайлан

Гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газрын Хүүхэд хөгжил оролцооны чиглэлээр хийгдсэн тайлан /2017-2019 он/

Хүүхдийн зусланд амарсан хүүхдийн тоо

Хүүхдийн өөрөө удиардах байгууллага

Гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газрын Хүүхэд хамгааллын чиглэлээр хийгдсэн 2016-2019 оны нэгдсэн тайлан-Хүүхдийн тусламжийн 108 утас

Гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газрын Хүүхэд хамгааллын чиглэлээр хийгдсэн 2016-2019 оны нэгдсэн тайлан-Хүүхэд хамгааллын чиглэлээр зохион байгуулагдсан сургалт нөлөөллийн ажил

Хүүхдийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа иргэн, аж ахуй нэгж, байгууллагуудад зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлсэн байдал

Гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газрын Хүүхдийн эрүүл мэндийн чиглэлээр хийгдсэн 2016-2019 оны нэгдсэн тайлан-Нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн уралдаан, тэмцээн, аст, нөлөөллийн ажлуудад хамрагдсан өсвөр үе залуучуудын тоо

Гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газрын Хүүхдийн эрүүл мэндийн чиглэлээр хийгдсэн 2016-2019 оны нэгдсэн тайлан-Нөхөн үрхижүйн эрүүл мэндийн сургалт, үйлчилгээнд хамрагдсан өсвөр үе, залуучуудын тоо

Гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газрын Хүүхдийн эрүүл мэндийн чиглэлээр хийгдсэн 2016-2019 оны нэгдсэн тайлан-Хүүхдийн осол гэмтлийг бууруулах сургалт нөлөөллийн ажлуудад хамрагдсан хүүхэд, эцэг эхийн тоо

Гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газрын Залуучуудын чиглэлээр хийгдсэн 2016-2019 оны нэгдсэн тайлан-Залуучуудын салбар зөвлөлд хамрагддаг залуучуудын тоо

Гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газрын Залуучуудын чиглэлээр хийгдсэн 2016-2019 оны нэгдсэн тайлан-Залуучуудын хөгжлийн төвийн дэргэдэх сонирхлын бүлэг, клубүүдэд хамрагдсан залуучуудын тоо

Гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газрын Залуучуудын чиглэлээр хийгдсэн 2016-2019 оны нэгдсэн тайлан-Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлт байнгын ажлын байртай болсон залуучуудын тоо

Гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газрын Залуучуудын чиглэлээр хийгдсэн 2016-2019 оны нэгдсэн тайлан-Цагийн ажилд зуучилсан залуучуудын тоо

Гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газрын Залуучуудын чиглэлээр хийгдсэн 2016-2019 оны нэгдсэн тайлан-Сэтгэл зүйн зөвлөгөө авсан залуучуудын тоо

Гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газрын Залуучуудын чиглэлээр хийгдсэн 2016-2019 оны нэгдсэн тайлан-Гэр бүлийн боловсролын сургалт үйлчилгээнд хамрагдсан залуучуудын тоо

Гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газрын Залуучуудын чиглэлээр хийгдсэн 2016-2019 оны нэгдсэн тайлан-Залуучуудын дунд зохион байгуулсан нөлөөллийн ажил

 

Гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газрын Залуучуудын чиглэлээр хийгдсэн 2016-2019 оны нэгдсэн тайлан-Эрүүл мэнд нөхөн үржихүйн сургалт үйлчилгээнд хамрагдсан өсвөр үе, залуучуудын тоо

 

  Байршил

  Холбоо барих
  Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар

Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум, Цагаанчулуут баг, Хүүхдийн ордон

Утас : (+976) 70350136
И-мэйл : info@child.or.gov.mn
Цагийн хуваарь : 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00